அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை


தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ - ஸூரா அல்பகரா 3. សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. សូរ៉ោះអាន់នីសាក - ஸூரா அந்நிஸா 5. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ - ஸூரா அல்மாயிதா 6. សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ - ஸூரா அல்அஃராப் 8. សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល - ஸூரா அல்அன்பால் 9. សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ - ஸூரா அத்தவ்பா 10. សូរ៉ោះយូនូស - ஸூரா யூனுஸ் 11. សូរ៉ោះហ៊ូទ - ஸூரா ஹூத் 12. សូរ៉ោះយូសុហ្វ - ஸூரா யூஸுப் 13. សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ - ஸூரா அர்ரஃத் 14. សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. សូរ៉ោះម៉ារយុាំ - ஸூரா மர்யம் 20. សូរ៉ោះតហា - ஸூரா தாஹா 21. សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក - ஸூரா அல்அன்பியா 22. សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. សូរ៉ោះអល់មុមីនូន - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. សូរ៉ោះអាន់នូរ - ஸூரா அந்நூர் 25. សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន - ஸூரா அல்புர்கான் 26. សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ - ஸூரா அந்நம்ல் 28. សូរ៉ោះអាល់កសស - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. សូរ៉ោះអើររ៉ូម - ஸூரா அர்ரூம் 31. សូរ៉ោះលុកម៉ាន - ஸூரா லுக்மான் 32. សូរ៉ោះអាស់សាជដះ - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. សូរ៉ោះសាហ្ពាក - ஸூரா ஸபஉ 35. សូរ៉ោះហ្វាតៀរ - ஸூரா பாதிர் 36. សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន - ஸூரா யாஸீன் 37. សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. សូរ៉ោះសទ - ஸூரா ஸாத் 39. សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ - ஸூரா ஆஃபிர் 41. សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. សូរ៉ោះអាត់ទូខន - ஸூரா அத்துகான் 45. សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ - ஸூரா முஹம்மத் 48. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. សូរ៉ោះកហ្វ - ஸூரா காஃப் 51. សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. សូរ៉ោះអាត់តួរ - ஸூரா அத்தூர் 53. សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. សូរ៉ោះអាល់កមើរ - ஸூரா அல்கமர் 55. សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. សូរ៉ោះអាល់ហាទីត - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. សូរ៉ោះអាសសហ្វ - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. សូរ៉ោះជូមូអះ - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. សូរ៉ោះអាត់តឡាគ - ஸூரா அத்தலாக் 66. សូរ៉ោះអាត់តះរីម - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ - ஸூரா அல்முல்க் 68. សូរ៉ោះអាល់កឡាំ - ஸூரா அல்கலம் 69. សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. សូរ៉ោះនួហ - ஸூரா நூஹ் 72. សូរ៉ោះអាល់ជិន - ஸூரா அல்ஜின் 73. សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ - ஸூரா அல்கியாமா 76. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក - ஸூரா அந்நபஃ 79. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. សូរ៉ោះអាហ្ពាសា - ஸூரா அபஸ 81. សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. សូរ៉ោះអាត់តរិក - ஸூரா அத்தாரிக் 87. សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា - ஸூரா அல்அஃலா 88. សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ - ஸூரா அல்காஷியா 89. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ - ஸூரா அல்பலத் 91. សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ - ஸூரா அல்லைல் 93. សូរ៉ោះអាត់ទូហា - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. អាស្ហស្ហើរហ៍ - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. សូរ៉ោះអាត់ទីន - ஸூரா அத்தீன் 96. សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក - ஸூரா அல்அலக் 97. សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ - ஸூரா அல்கத்ர் 98. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. សូរ៉ោះអាល់ករីអះ - ஸூரா அல்காரிஆ 102. សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល - ஸூரா அல்பீல் 106. សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ - ஸூரா குரைஷ் 107. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន - ஸூரா அல்மாஊன் 108. សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ - ஸூரா அல்மஸத் 112. សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក - ஸூரா அல்பலக் 114. សូរ៉ោះអាន់ណាស - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக