Terjemahan makna Alquran Alkarim - Terjemahan Al-Mukhtaṣar fī Tafsīr Al-Qur`ān Al-Karīm ke Bahasa Khmer * - Daftar isi terjemahan


Silakan pilih surahnya
1. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ - Surah Al-Fātiḥah 2. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ - Surah Al-Baqarah 3. សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន - Surah Āli 'Imrān 4. សូរ៉ោះអាន់នីសាក - Surah An-Nisā` 5. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ - Surah Al-Māidah 6. សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម - Surah Al-An'ām 7. សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ - Surah Al-A'rāf 8. សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល - Surah Al-Anfāl 9. សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ - Surah At-Taubah 10. សូរ៉ោះយូនូស - Surah Yūnus 11. សូរ៉ោះហ៊ូទ - Surah Hūd 12. សូរ៉ោះយូសុហ្វ - Surah Yūsuf 13. សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ - Surah Ar-Ra'd 14. សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម - Surah Ibrāhīm 15. សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ - Surah Al-Ḥijr 16. សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ - Surah An-Naḥl 17. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក - Surah Al-Isrā` 18. សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី - Surah Al-Kahf 19. សូរ៉ោះម៉ារយុាំ - Surah Maryam 20. សូរ៉ោះតហា - Surah Ṭāha 21. សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក - Surah Al-Anbiyā` 22. សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ - Surah Al-Ḥajj 23. សូរ៉ោះអល់មុមីនូន - Surah Al-Mu`minūn 24. សូរ៉ោះអាន់នូរ - Surah An-Nūr 25. សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន - Surah Al-Furqān 26. សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក - Surah Asy-Syu'arā` 27. សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ - Surah An-Naml 28. សូរ៉ោះអាល់កសស - Surah Al-Qaṣaṣ 29. សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត - Surah Al-'Ankabūt 30. សូរ៉ោះអើររ៉ូម - Surah Ar-Rūm 31. សូរ៉ោះលុកម៉ាន - Surah Luqmān 32. សូរ៉ោះអាស់សាជដះ - Surah As-Sajdah 33. សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប - Surah Al-Aḥzāb 34. សូរ៉ោះសាហ្ពាក - Surah Saba` 35. សូរ៉ោះហ្វាតៀរ - Surah Fāṭir 36. សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន - Surah Yāsīn 37. សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត - Surah Aṣ-Ṣaffāt 38. សូរ៉ោះសទ - Surah Ṣād 39. សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ - Surah Az-Zumar 40. សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ - Surah Gāfir 41. សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ - Surah Fuṣṣilat 42. សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ - Surah Asy-Syūrā 43. សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ - Surah Az-Zukhruf 44. សូរ៉ោះអាត់ទូខន - Surah Ad-Dukhān 45. សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ - Surah Al-Jāṡiyah 46. សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ - Surah Al-Aḥqāf 47. សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ - Surah Muḥammad 48. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ - Surah Al-Fatḥ 49. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត - Surah Al-Ḥujurāt 50. សូរ៉ោះកហ្វ - Surah Qāf 51. សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត - Surah Aż-Żāriyāt 52. សូរ៉ោះអាត់តួរ - Surah Aṭ-Ṭūr 53. សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ - Surah An-Najm 54. សូរ៉ោះអាល់កមើរ - Surah Al-Qamar 55. សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន - Surah Ar-Raḥmān 56. សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ - Surah Al-Wāqi'ah 57. សូរ៉ោះអាល់ហាទីត - Surah Al-Ḥadīd 58. សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ - Surah Al-Mujādilah 59. សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ - Surah Al-Ḥasyr 60. សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ - Surah Al-Mumtaḥanah 61. សូរ៉ោះអាសសហ្វ - Surah Aṣ-Ṣaf 62. សូរ៉ោះជូមូអះ - Surah Al-Jumu'ah 63. សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន - Surah Al-Munāfiqūn 64. សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន - Surah At-Tagābun 65. សូរ៉ោះអាត់តឡាគ - Surah Aṭ-Ṭalāq 66. សូរ៉ោះអាត់តះរីម - Surah At-Taḥrīm 67. សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ - Surah Al-Mulk 68. សូរ៉ោះអាល់កឡាំ - Surah Al-Qalam 69. សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ - Surah Al-Ḥāqqah 70. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច - Surah Al-Ma'ārij 71. សូរ៉ោះនួហ - Surah Nūḥ 72. សូរ៉ោះអាល់ជិន - Surah Al-Jinn 73. សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល - Surah Al-Muzzammil 74. សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ - Surah Al-Muddaṡṡir 75. សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ - Surah Al-Qiyāmah 76. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន - Surah Al-Insān 77. សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត - Surah Al-Mursalāt 78. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក - Surah An-Naba` 79. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត - Surah An-Nāzi'āt 80. សូរ៉ោះអាហ្ពាសា - Surah 'Abasa 81. សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ - Surah At-Takwīr 82. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ - Surah Al-Infiṭār 83. សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន - Surah Al-Muṭaffifīn 84. សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក - Surah Al-Insyiqāq 85. សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ - Surah Al-Burūj 86. សូរ៉ោះអាត់តរិក - Surah Aṭ-Ṭāriq 87. សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា - Surah Al-A'lā 88. សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ - Surah Al-Gāsyiyah 89. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ - Surah Al-Fajr 90. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ - Surah Al-Balad 91. សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ - Surah Asy-Syams 92. សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ - Surah Al-Lail 93. សូរ៉ោះអាត់ទូហា - Surah Aḍ-Ḍuḥā 94. អាស្ហស្ហើរហ៍ - Surah Asy-Syarḥ 95. សូរ៉ោះអាត់ទីន - Surah At-Tīn 96. សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក - Surah Al-'Alaq 97. សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ - Surah Al-Qadr 98. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ - Surah Al-Bayyinah 99. សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ - Surah Az-Zalzalah 100. សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត - Surah Al-'Ādiyāt 101. សូរ៉ោះអាល់ករីអះ - Surah Al-Qāri'ah 102. សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ - Surah At-Takāṡur 103. សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ - Surah Al-'Āṣr 104. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ - Surah Al-Humazah 105. សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល - Surah Al-Fīl 106. សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ - Surah Quraisy 107. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន - Surah Al-Mā'ūn 108. សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ - Surah Al-Kauṡar 109. ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន - Surah Al-Kāfirūn 110. ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ - Surah An-Naṣr 111. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ - Surah Al-Masad 112. សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស - Surah Al-Ikhlāṣ 113. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក - Surah Al-Falaq 114. សូរ៉ោះអាន់ណាស - Surah An-Nās
Tutup