કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - ખમીર ભાષાતર : કુરઆન મજીદની સક્ષિપ્ત સમજુતી * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


કૃપા કરી, સૂરહ પસંદ કરો
1. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ - અલ્ ફાતિહા 2. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ - અલ્ બકરહ 3. សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន - આલિ ઇમરાન 4. សូរ៉ោះអាន់នីសាក - અન્ નિસા 5. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ - અલ્ માઇદહ 6. សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម - અલ્ અન્આમ 7. សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ - અલ્ અઅરાફ 8. សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល - અલ્ અન્ફાલ 9. សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ - અત્ તૌબા 10. សូរ៉ោះយូនូស - યૂનુસ 11. សូរ៉ោះហ៊ូទ - હૂદ 12. សូរ៉ោះយូសុហ្វ - યૂસુફ 13. សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ - અર્ રઅદ 14. សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម - ઈબ્રાહીમ 15. សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ - અલ્ હિજ્ર 16. សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ - અન્ નહલ 17. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក - અલ્ ઇસ્રા 18. សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី - અલ્ કહફ 19. សូរ៉ោះម៉ារយុាំ - મરયમ 20. សូរ៉ោះតហា - તો-હા 21. សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក - અલ્ અન્બિયા 22. សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ - અલ્ હજ્ 23. សូរ៉ោះអល់មុមីនូន - અલ્ મુઅમિનૂન 24. សូរ៉ោះអាន់នូរ - અન્ નૂર 25. សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន - અલ્ ફુરકાન 26. សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក - અશ્ શુઅરાઅ 27. សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ - અન્ નમલ 28. សូរ៉ោះអាល់កសស - અલ્ કસસ 29. សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត - અલ્ અન્કબુત 30. សូរ៉ោះអើររ៉ូម - અર્ રુમ 31. សូរ៉ោះលុកម៉ាន - લુકમાન 32. សូរ៉ោះអាស់សាជដះ - અસ્ સજદહ 33. សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប - અલ્ અહઝાબ 34. សូរ៉ោះសាហ្ពាក - સબા 35. សូរ៉ោះហ្វាតៀរ - ફાતિર 36. សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន - યાસિન 37. សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត - અસ્ સોફ્ફાત 38. សូរ៉ោះសទ - સૉદ 39. សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ - અઝ્ ઝુમર 40. សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ - ગાફિર 41. សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ - ફુસ્સિલત 42. សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ - અશ્ શૂરા 43. សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ - અઝ્ ઝુખ્રૃફ 44. សូរ៉ោះអាត់ទូខន - અદ્ દુખાન 45. សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ - અલ્ જાષિયહ 46. សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ - અલ્ અહકાફ 47. សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ - મુહમ્મદ 48. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ - અલ્ ફત્હ 49. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត - અલ્ હુજુરાત 50. សូរ៉ោះកហ្វ - કૉફ 51. សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត - અઝ્ ઝારિયાત 52. សូរ៉ោះអាត់តួរ - અત્ તૂર 53. សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ - અન્ નજમ 54. សូរ៉ោះអាល់កមើរ - અલ્ કમર 55. សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន - અર્ રહમાન 56. សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ - અલ્ વાકિઆ 57. សូរ៉ោះអាល់ហាទីត - અલ્ હદીદ 58. សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ - અલ્ મુજાદિલહ 59. សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ - અલ્ હશ્ર 60. សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ - અલ્ મુમતહિનહ 61. សូរ៉ោះអាសសហ្វ - અસ્ સફ 62. សូរ៉ោះជូមូអះ - અલ્ જુમ્આ 63. សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន - અલ્ મુનાફિકુન 64. សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន - અત્ તગાબુન 65. សូរ៉ោះអាត់តឡាគ - અત્ તલાક 66. សូរ៉ោះអាត់តះរីម - અત્ તહરીમ 67. សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ - અલ્ મુલ્ક 68. សូរ៉ោះអាល់កឡាំ - અલ્ કલમ 69. សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ - અલ્ હાકકહ 70. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច - અલ્ મઆરિજ 71. សូរ៉ោះនួហ - નૂહ 72. សូរ៉ោះអាល់ជិន - અલ્ જિન 73. សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល - અલ્ મુઝમ્મીલ 74. សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ - અલ્ મુદષષિર 75. សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ - અલ્ કિયામહ 76. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន - અલ્ ઇન્સાન 77. សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត - અલ્ મુર્સલાત 78. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក - અન્ નબા 79. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត - અન્ નાઝિઆત 80. សូរ៉ោះអាហ្ពាសា - અબસ 81. សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ - અત્ તકવીર 82. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ - અલ્ ઇન્ફિતાર 83. សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន - અલ્ મુતફ્ફીન 84. សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក - અલ્ ઇન્શિકાક 85. សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ - અલ્ બુરુજ 86. សូរ៉ោះអាត់តរិក - અત્ તારિક 87. សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា - અલ્ અઅલા 88. សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ - અલ્ ગોશિયહ 89. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ - અલ્ ફજર 90. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ - અલ્ બલદ 91. សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ - અશ્ શમ્શ 92. សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ - અલ્ લૈલ 93. សូរ៉ោះអាត់ទូហា - અઝ્ ઝોહા 94. អាស្ហស្ហើរហ៍ - અશ્ શરહ 95. សូរ៉ោះអាត់ទីន - અત્ તીન 96. សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក - અલ્ અલક 97. សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ - અલ્ કદર 98. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ - અલ્ બય્યિનહ 99. សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ - અઝ્ ઝલ્ઝલા 100. សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត - અલ્ આદિયાત 101. សូរ៉ោះអាល់ករីអះ - અલ્ કોરિઅહ 102. សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ - અત્ તકાષુર 103. សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ - અલ્ અસ્ર 104. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ - અલ્ હુમઝહ 105. សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល - અલ્ ફીલ 106. សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ - કુરૈશ 107. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន - અલ્ માઉન 108. សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ - અલ્ કૌષર 109. ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន - અલ્ કાફિરુન 110. ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ - અન્ નસ્ર 111. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ - અલ્ મસદ 112. សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស - અલ્ ઇખ્લાસ 113. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក - અલ્ ફલક 114. សូរ៉ោះអាន់ណាស - અન્ નાસ
બંધ કરો