വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. សូរ៉ោះអាន់នីសាក - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. សូរ៉ោះយូនូស - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. សូរ៉ោះហ៊ូទ - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. សូរ៉ោះយូសុហ្វ - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. សូរ៉ោះម៉ារយុាំ - സൂറത്ത് മർയം 20. សូរ៉ោះតហា - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. សូរ៉ោះអល់មុមីនូន - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. សូរ៉ោះអាន់នូរ - സൂറത്തുന്നൂർ 25. សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ - സൂറത്തുന്നംല് 28. សូរ៉ោះអាល់កសស - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. សូរ៉ោះអើររ៉ូម - സൂറത്തു റൂം 31. សូរ៉ោះលុកម៉ាន - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. សូរ៉ោះអាស់សាជដះ - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. សូរ៉ោះសាហ្ពាក - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. សូរ៉ោះហ្វាតៀរ - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. សូរ៉ោះសទ - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. សូរ៉ោះអាត់ទូខន - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. សូរ៉ោះកហ្វ - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. សូរ៉ោះអាត់តួរ - സൂറത്തുത്തൂർ 53. សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. សូរ៉ោះអាល់កមើរ - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. សូរ៉ោះអាល់ហាទីត - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. សូរ៉ោះអាសសហ្វ - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. សូរ៉ោះជូមូអះ - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. សូរ៉ោះអាត់តឡាគ - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. សូរ៉ោះអាត់តះរីម - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. សូរ៉ោះអាល់កឡាំ - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. សូរ៉ោះនួហ - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. សូរ៉ោះអាល់ជិន - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. សូរ៉ោះអាហ្ពាសា - സൂറത്ത് അബസ 81. សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. សូរ៉ោះអាត់តរិក - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. សូរ៉ោះអាត់ទូហា - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. អាស្ហស្ហើរហ៍ - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. សូរ៉ោះអាត់ទីន - സൂറത്തുത്തീൻ 96. សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. សូរ៉ោះអាល់ករីអះ - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. សូរ៉ោះអាន់ណាស - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക