Kilniojo Korano reikšmių vertimas - Kilniojo Korano sutrumpintas reikšmių vertimas į khmerų k.. * - Vertimų turinys


Prašome pasirinkti sūrą
1. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ - Sūra Al-Fāticha 2. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ - Sūra Al-Bakara 3. សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន - Sūra Al-’Imran 4. សូរ៉ោះអាន់នីសាក - Sūra An-Nisa 5. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ - Sūra Al-Ma’idah’ 6. សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម - Sūra Al-An’am 7. សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ - Sūra Al-A’raf 8. សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល - Sūra Al-Anfal 9. សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ - Sūra At-Taubah 10. សូរ៉ោះយូនូស - Sūra Jūnus 11. សូរ៉ោះហ៊ូទ - Sūra Hūd 12. សូរ៉ោះយូសុហ្វ - Sūra Jūsuf 13. សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ - Sūra Ar-Ra’d 14. សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម - Sūra Ibrahim 15. សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ - Sūra Al-Chidžr 16. សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ - Sūra An-Nachl 17. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក - Sūra Al-Isra’ 18. សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី - Sūra Al-Kahf’ 19. សូរ៉ោះម៉ារយុាំ - Sūra Marjama 20. សូរ៉ោះតហា - Sūra Ta-Ha 21. សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក - Sūra Al-Anbija 22. សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ - Sūra Al-Hadždž 23. សូរ៉ោះអល់មុមីនូន - Sūra Al-Mu’minūn 24. សូរ៉ោះអាន់នូរ - Sūra An-Nūr 25. សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន - Sūra Al-Furkan 26. សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក - Sūra Aš-Šu’ara 27. សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ - Sūra An-Naml 28. សូរ៉ោះអាល់កសស - Sūra Al-kasas 29. សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត - Sūra Al-’Ankabūt 30. សូរ៉ោះអើររ៉ូម - Sūra Ar-Rūm 31. សូរ៉ោះលុកម៉ាន - Sūra Lukman 32. សូរ៉ោះអាស់សាជដះ - Sūra As-Sadždah 33. សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប - Sūra Al-Ahzab 34. សូរ៉ោះសាហ្ពាក - Sūra Saba’ 35. សូរ៉ោះហ្វាតៀរ - Sūra Fatir 36. សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន - Sūra Ja-Syn 37. សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត - Sūra As-Saffat 38. សូរ៉ោះសទ - Sūra Sad 39. សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ - Sūra Az-Zumar 40. សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ - Sūra Ghafir 41. សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ - Sūra Fussilat 42. សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ - Sūra Aš-Šūra 43. សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ - Sūra Az-Zukhruf 44. សូរ៉ោះអាត់ទូខន - Sūra Ad-Dukhan 45. សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ - Sūra Al-Džasyja 46. សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ - Sūra Al-Ahkaaf 47. សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ - Sūra Muhammad 48. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ - Sūra Al-Fath 49. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត - Sūra Al-Hudžuraat 50. សូរ៉ោះកហ្វ - Sūra Kaaf 51. សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត - Sūra Az-Zaarijaat 52. សូរ៉ោះអាត់តួរ - Sūra At-Tūr 53. សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ - Sūra An-Nadžm 54. សូរ៉ោះអាល់កមើរ - Sūra Al-Kamar 55. សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន - Sūra Ar-Rahmaan 56. សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ - Sūra Al-Vaaki`ah 57. សូរ៉ោះអាល់ហាទីត - Sūra Al-Hadid 58. សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ - Sūra AlMudžaadilah 59. សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ - Sūra Al-Chašr 60. សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ - Sūra Al-Mumtachinah 61. សូរ៉ោះអាសសហ្វ - Sūra As-Saf 62. សូរ៉ោះជូមូអះ - Sūra Al-Džumuʻah 63. សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន - Sūra Al-Munaafikūn 64. សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន - Sūra At-Taghaabun 65. សូរ៉ោះអាត់តឡាគ - Sūra At-Talaak 66. សូរ៉ោះអាត់តះរីម - Sūra At-Tachrym 67. សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ - Sūra Al-Mulk 68. សូរ៉ោះអាល់កឡាំ - Sūra Al-Kalam 69. សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ - Sūra Al-Chaakkah 70. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច - Sūra Al-Maʻaridž 71. សូរ៉ោះនួហ - Sūra Nūch 72. សូរ៉ោះអាល់ជិន - Sūra Al-Džinn 73. សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល - Sūra Al-Muzzammil 74. សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ - Sūra Al-Muddassir 75. សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ - Sūra Al-Kijaamah 76. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន - Sūra Al-Insaan 77. សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត - Sūra Al-Mursalaat 78. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក - Sūra An-Naba’ 79. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត - Sūra An-Naaziʻaat 80. សូរ៉ោះអាហ្ពាសា - Sūra ʻAbasa 81. សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ - Sūra At-Takuyr 82. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ - Sūra Al-Infitaar 83. សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន - Sūra Al-Mutaffiffyn 84. សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក - Sūra Al-Inšikaak 85. សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ - Sūra Al-Burūdž 86. សូរ៉ោះអាត់តរិក - Sūra At-Taarik 87. សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា - Sūra Al-Aʻlaa 88. សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ - Sūra Al-Ghaašijah 89. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ - Sūra Al-Fadžr 90. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ - Sūra Al-Balad 91. សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ - Sūra Aš-Šams 92. សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ - Sūra Al-Lail 93. សូរ៉ោះអាត់ទូហា - Sūra Ad-Duchaa 94. អាស្ហស្ហើរហ៍ - Sūra Aš-Šarch 95. សូរ៉ោះអាត់ទីន - Sūra At-tyn 96. សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក - Sūra Al-ʻAlak 97. សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ - Sūra Al-Kadr 98. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ - Sūra Al-Baijinah 99. សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ - Sūra Az-Zalzalah 100. សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត - Sūra Al- ʻAadijaat 101. សូរ៉ោះអាល់ករីអះ - Sūra Al- Kaariʻah 102. សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ - Sūra At- Takaasur 103. សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ - Sūra Al-ʻAsr 104. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ - Sūra Al-Humazah 105. សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល - Sūra Al-Fyl 106. សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ - Sūra Al-Kuraiš 107. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន - Sūra Al-Maaʻūn 108. សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ - Sūra Al-Kausar 109. ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន - Sūra Al-Kaafirūn 110. ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ - Sūra An-Nasr 111. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ - Sūra Al-Masad 112. សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស - Sūra Al-Ikhlaas 113. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក - Sūra Al-Falak 114. សូរ៉ោះអាន់ណាស - Sūra An-Naas
Uždaryti