ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න
1. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ - සූරා අල් ෆාතිහා 2. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ - සූරා අල් බකරා 3. សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. សូរ៉ោះអាន់នីសាក - සූරා අන් නිසා 5. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ - සූරා අල් මාඉදා 6. សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម - සූරා අල් අන්ආම් 7. សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ - සූරා අත් තව්බා 10. សូរ៉ោះយូនូស - සූරා යූනුස් 11. សូរ៉ោះហ៊ូទ - සූරා හූද් 12. សូរ៉ោះយូសុហ្វ - සූරා යූසුෆ් 13. សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ - සූරා අර් රඃද් 14. សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ - සූරා අල් හිජ්ර් 16. សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ - සූරා අන් නහ්ල් 17. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក - සූරා අල් ඉස්රා 18. សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. សូរ៉ោះម៉ារយុាំ - සූරා මර්යම් 20. សូរ៉ោះតហា - සූරා තාහා 21. សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក - සූරා අල් අන්බියා 22. សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ - සූරා අල් හජ් 23. សូរ៉ោះអល់មុមីនូន - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. សូរ៉ោះអាន់នូរ - සූරා අන් නූර් 25. សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ - සූරා අන් නම්ල් 28. សូរ៉ោះអាល់កសស - සූරා අල් කසස් 29. សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត - සූරා අල් අන්කබූත් 30. សូរ៉ោះអើររ៉ូម - සූරා අර් රූම් 31. សូរ៉ោះលុកម៉ាន - සූරා ලුක්මාන් 32. សូរ៉ោះអាស់សាជដះ - සූරා අස්-සජදා 33. សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. សូរ៉ោះសាហ្ពាក - සූරා සබඃ 35. សូរ៉ោះហ្វាតៀរ - සූරා ෆාතිර් 36. សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន - සූරා යාසීන් 37. សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. សូរ៉ោះសទ - සූරා සාද් 39. សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ - සූරා අස් සුමර් 40. សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ - සූරා ගාෆිර් 41. សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ - සූරා ෆුස්සිලත් 42. សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ - සූරා අෂ් ෂූරා 43. សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. សូរ៉ោះអាត់ទូខន - සූරා අද් දුකාන් 45. សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ - සූරා අල් ජාසියා 46. សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ - සූරා මුහම්මද් 48. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ - සූරා අල් ෆත්හ් 49. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត - සූරා අල් හුජුරාත් 50. សូរ៉ោះកហ្វ - සූරා කාෆ් 51. សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត - සූරා අස්සාරියාත් 52. សូរ៉ោះអាត់តួរ - සූරා අත් තූර් 53. សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ - සූරා අන් නජ්ම් 54. សូរ៉ោះអាល់កមើរ - සූරා අල් කමර් 55. សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន - සූරා අර් රහ්මාන් 56. សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ - සූරා අල් වාකිආ 57. សូរ៉ោះអាល់ហាទីត - සූරා අල් හදීද් 58. សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ - සූරා අල් මුජාදලා 59. សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ - සූරා අල් හෂ්ර් 60. សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. សូរ៉ោះអាសសហ្វ - සූරා අස් සෆ් 62. សូរ៉ោះជូមូអះ - සූරා අල් ජුමුආ 63. សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. សូរ៉ោះអាត់តឡាគ - සූරා අත් තලාක් 66. សូរ៉ោះអាត់តះរីម - සූරා අත් තහ්රීම් 67. សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ - සූරා අල් මුල්ක් 68. សូរ៉ោះអាល់កឡាំ - සූරා අල් කලම් 69. សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ - සූරා අල් හාක්කා 70. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច - සූරා අල් මආරිජ් 71. សូរ៉ោះនួហ - සූරා නූහ් 72. សូរ៉ោះអាល់ជិន - සූරා අල් ජින් 73. សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ - සූරා අල් කියාමා 76. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក - සූරා අන් නබඋ 79. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត - සූරා අන් නාසිආත් 80. សូរ៉ោះអាហ្ពាសា - සූරා අබස 81. សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ - සූරා අත් තක්වීර් 82. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ - සූරා අල් බුරූජ් 86. សូរ៉ោះអាត់តរិក - සූරා අත් තාරික් 87. សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា - සූරා අල් අඃලා 88. សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ - සූරා අල් ඝාෂියා 89. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ - සූරා අල් බලද් 91. សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. សូរ៉ោះអាត់ទូហា - සූරා අල් ළුහා 94. អាស្ហស្ហើរហ៍ - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. សូរ៉ោះអាត់ទីន - සූරා අත් තීන් 96. សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក - සූරා අල් අලක් 97. សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ - සූරා අල් කද්ර් 98. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ - සූරා අල් බය්යිනා 99. សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ - සූරා අස් සල්සලා 100. សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត - සූරා අල් ආදියා 101. សូរ៉ោះអាល់ករីអះ - සූරා අල් කාරිආ 102. សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ - සූරා අත් තකාසුර් 103. សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ - සූරා අල් අස්ර් 104. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ - සූරා අල් හුමසා 105. សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល - සූරා අල් ෆීල් 106. សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន - සූරා අල් මාඌන් 108. សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ - සූරා අල් කව්සර් 109. ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ - සූරා අන් නස්ර් 111. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ - සූරා අල් මසද් 112. សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក - සූරා අල් ෆලක් 114. សូរ៉ោះអាន់ណាស - සූරා අන් නාස්
වසන්න