Prijevod značenja časnog Kur'ana - الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - Sadržaj prijevodā


Molimo, odaberite suru
1. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ - Sura el-Fatiha 2. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ - Sura el-Bekara 3. សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន - Sura Alu Imran 4. សូរ៉ោះអាន់នីសាក - Sura en-Nisa 5. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ - Sura el-Maida 6. សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម - Sura el-En'am 7. សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ - Sura el-A'araf 8. សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល - Sura el-Enfal 9. សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ - Sura et-Tevba 10. សូរ៉ោះយូនូស - Sura Junus 11. សូរ៉ោះហ៊ូទ - Sura Hud 12. សូរ៉ោះយូសុហ្វ - Sura Jusuf 13. សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ - Sura er-Ra'd 14. សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម - Sura Ibrahim 15. សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ - Sura el-Hidžr 16. សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ - Sura en-Nahl 17. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក - Sura el-Isra 18. សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី - Sura el-Kehf 19. សូរ៉ោះម៉ារយុាំ - Sura Merjem 20. សូរ៉ោះតហា - Sura Ta-Ha 21. សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក - Sura el-Enbija 22. សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ - Sura el-Hadždž 23. សូរ៉ោះអល់មុមីនូន - Sura el-Mu'minun 24. សូរ៉ោះអាន់នូរ - Sura en-Nur 25. សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន - Sura el-Furkan 26. សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក - Sura eš-Šuara 27. សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ - Sura en-Neml 28. សូរ៉ោះអាល់កសស - Sura el-Kasas 29. សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត - Sura el-Ankebut 30. សូរ៉ោះអើររ៉ូម - Sura er-Rum 31. សូរ៉ោះលុកម៉ាន - Sura Lukman 32. សូរ៉ោះអាស់សាជដះ - Sura es-Sedžda 33. សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប - Sura el-Ahzab 34. សូរ៉ោះសាហ្ពាក - Sura Sebe 35. សូរ៉ោះហ្វាតៀរ - Sura Fatir 36. សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន - Sura Ja-Sin 37. សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត - Sura es-Saffat 38. សូរ៉ោះសទ - Sura Sad 39. សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ - Sura ez-Zumer 40. សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ - Sura Gafir 41. សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ - Sura Fussilet 42. សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ - Sura eš-Šura 43. សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ - Sura ez-Zuhruf 44. សូរ៉ោះអាត់ទូខន - Sura ed-Duhan 45. សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ - Sura el-Džasija 46. សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ - Sura el-Ahkaf 47. សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ - Sura Muhammed 48. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ - Sura el-Feth 49. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត - Sura el-Hudžurat 50. សូរ៉ោះកហ្វ - Sura Kaf 51. សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត - Sura ez-Zarijat 52. សូរ៉ោះអាត់តួរ - Sura et-Tur 53. សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ - Sura en-Nedžm 54. សូរ៉ោះអាល់កមើរ - Sura el-Kamer 55. សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន - Sura er-Rahman 56. សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ - Sura el-Vakia 57. សូរ៉ោះអាល់ហាទីត - Sura el-Hadid 58. សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ - Sura el-Mudžadela 59. សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ - Sura el-Hašr 60. សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ - Sura el-Mumtehina 61. សូរ៉ោះអាសសហ្វ - Sura es-Saff 62. សូរ៉ោះជូមូអះ - Sura el-Džuma 63. សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន - Sura el-Munafikun 64. សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន - Sura et-Tegabun 65. សូរ៉ោះអាត់តឡាគ - Sura et-Talak 66. សូរ៉ោះអាត់តះរីម - Sura et-Tahrim 67. សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ - Sura el-Mulk 68. សូរ៉ោះអាល់កឡាំ - Sura el-Kalem 69. សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ - Sura el-Hakka 70. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច - Sura el-Mearidž 71. សូរ៉ោះនួហ - Sura Nuh 72. សូរ៉ោះអាល់ជិន - Sura el-Džinn 73. សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល - Sura el-Muzzemmil 74. សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ - Sura el-Muddessir 75. សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ - Sura el-Kijama 76. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន - Sura el-Insan 77. សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត - Sura el-Murselat 78. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក - Sura en-Nebe 79. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត - Sura en-Naziat 80. សូរ៉ោះអាហ្ពាសា - Sura Abese 81. សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ - Sura et-Tekvir 82. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ - Sura el-Infitar 83. សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន - Sura el-Mutaffifin 84. សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក - Sura el-Inšikak 85. សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ - Sura el-Burudž 86. សូរ៉ោះអាត់តរិក - Sura et-Tarik 87. សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា - Sura el-A'la 88. សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ - Sura el-Gašija 89. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ - Sura el-Fedžr 90. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ - Sura el-Beled 91. សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ - Sura eš-Šems 92. សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ - Sura el-Lejl 93. សូរ៉ោះអាត់ទូហា - Sura ed-Duha 94. អាស្ហស្ហើរហ៍ - Sura eš-Šerh 95. សូរ៉ោះអាត់ទីន - Sura et-Tin 96. សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក - Sura el-Alek 97. សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ - Sura el-Kadr 98. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ - Sura el-Bejjina 99. សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ - Sura ez-Zelzela 100. សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត - Sura el-Adijat 101. សូរ៉ោះអាល់ករីអះ - Sura el-Karia 102. សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ - Sura et-Tekasur 103. សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ - Sura el-Asr 104. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ - Sura el-Humeza 105. សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល - Sura el-Fil 106. សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ - Sura Kurejš 107. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន - Sura el-Maun 108. សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ - Sura el-Kevser 109. ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន - Sura el-Kafirun 110. ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ - Sura en-Nasr 111. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ - Sura el-Mesed 112. សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស - Sura el-Ihlas 113. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក - Sura el-Felek 114. សូរ៉ោះអាន់ណាស - Sura en-Nas
Zatvaranje