ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាម៉ាសេដ្យាន * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


សូម​ជ្រើសរើសជំពូក


លេខ​ទំព័រ
1. ЕЛ ФАТИХА(Отворaње) - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. ЕЛ БЕКАРА(Крава) - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. АЛИ ИМРАН(Семејството на Имран) - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. ЕН НИСА(Жени) - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. ЕЛМАИДА(Трпеза) - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. ЕЛ ЕНАМ(Добиток) - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. ЕЛ АРАФ(Бедеми) - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. ЕЛ ЕНФАЛ(Плен) - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. ЕТТЕУБА(Покајание) - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. ЈУНУС(ЈУНУС) - សូរ៉ោះយូនូស 11. ХУД(Худ) - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. ЈУСУФ(Јусуф) - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. ЕР РАД(Гром) - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. ИБРАХИМ(Ибрахим) - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. ЕЛ ХИЏР(Хиџр) - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. ЕН НАХЛ(Пчели) - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. ЕЛ ИСРА(Ноќното патување) - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. ЕЛ КЕХФ(Пештера) - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. МЕРЈЕМ(Мерјем) - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. ТАХА(Та-ха) - សូរ៉ោះតហា 21. ЕЛ ЕНБИЈА(Веровесници) - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. ЕЛ ХАЏЏ(Аџилак) - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. ЕЛ МУМИНУН(Верници) - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. ЕН НУР(Светлина) - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. ЕЛ ФУРКАН(Фуркан) - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. ЕШ ШУАРА(Поети) - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. ЕН НЕМЛ(Мравки) - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. ЕЛ КАСАС(Кажување) - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. ЕЛ АНКЕБУТ(Пајак) - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. ЕР РУМ(Византијци) - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. ЛУКМАН(Лукман) - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. ЕССЕЏДА(Сеџда) - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. ЕЛ АХЗАБ(Сојузници) - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. САБЕ(Саба) - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. ЕЛ ФАТИР(Создателот) - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. ЈАСИН(Ја-син) - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. ЕССАФАТ(Редови) - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. САД(Сад) - សូរ៉ោះសទ 39. ЕЗ ЗУМЕР(Групи) - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. ЕЛМУМИН(Верник) - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. ФУСИЛЕТ(Детално објаснување) - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. ЕШ ШУРА(Договарање) - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. ЕЗ ЗУХРУФ(Украс) - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. ЕД ДУХАН(Чад) - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. ЕЛ ЏАСИЈЕ(Тиешто коленичат) - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. ЕЛ АХКАФ(Ахкаф) - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. МУХАММЕД(Мухаммед) - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. ЕЛ ФЕТХ(Победа) - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. ЕЛ ХУЏУРАТ(Соби) - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. КАФ(Каф) - សូរ៉ោះកហ្វ 51. ЕЗ ЗАРИЈАТ(Ветришта”) - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. ЕТТУР(Гора) - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. ЕН НЕЏМ(Ѕвезда) - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. ЕЛ КАМЕР(Месечината) - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. ЕР РАХМАН(Семилосниот) - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. ЕЛ ВАКИА(Случувањето) - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. ЕЛ ХАДИД(Железо) - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. ЕЛМУЏАДЕЛА(Расправа) - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. ЕЛ ХАШР(Протерување) - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. ЕЛМУМТЕХИНА(Проверена) - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. ЕССАФФ(Строј) - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. ЕЛ ЏУМА(Петок) - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. ЕЛМУНАФИКУН(Дволични) - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. ЕТТЕГАБУН(Измама) - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. ЕТТАЛАК(Развод) - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. ЕТТАХРИМ(Забрана) - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. ЕЛМУЛК(Власт) - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. ЕЛ КАЛЕМ(Перо) - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. ЕЛ ХАККА(Часот неизбежен) - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. ЕЛМЕАРИЏ(Степени) - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. НУХ(Нух) - សូរ៉ោះនួហ 72. ЕЛ ЏИНН(Џинни) - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. ЕЛМУЗЕММИЛ(Завиткан) - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. ЕЛМУДЕСИР(Покриен) - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. ЕЛ КИЈАМЕ(Крајот на светот) - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. ЕЛ ИНСАН(Човек) - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. ЕЛМУРСЕЛАТ(Испратени) - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. ЕН НЕБЕ(Вест) - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. ЕН НАЗИАТ(Тиешто кубат) - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. АБЕСЕ(Се намурти) - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. ЕТТЕКВИР(Прекин на сјајот) - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. ЕЛ ИНФИТАР(Расцепување) - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. ЕЛМУТАФФИФИН(Тиешто не мерат чесно) - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. ЕЛ ИНШИКАК(Кинење) - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. ЕЛ БУРУЏ(Соѕвездија) - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. ЕТТАРИК(Пулсар) - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. ЕЛ АЛА(Севишниот) - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. ЕЛ ГАШИЈА(Тешка неволја) - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. ЕЛ ФЕЏР(Зорa) - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. ЕЛ БЕЛЕД(Град) - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. ЕШ ШЕМС(Сонце) - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. ЕЛ ЛЕЈЛ(Ноќ) - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. ЕД ДУХА(Утро) - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. ЕЛ ИНШИРАХ(Широкоградост) - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. ЕТТИН(Смоква) - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. ЕЛ АЛЕК(Грутка) - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. ЕЛ КАДР(Одредение) - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. ЕЛ БЕЈЈИНЕ(Јасен доказ) - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. ЕЛ ЗИЛЗАЛ(Земјотрес) - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. ЕЛ АДИЈАТ(Тиешто брзаат) - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. ЕЛ КАРИА(Крајот на светот) - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. ЕТТЕКАСУР(Натпреварување) - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. ЕЛ АСР(Време) - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. ЕЛ ХУМЕЗЕ(Клеветник) - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. ЕЛ ФИЛ(Слон) - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. КУРЕЈШ(Племето Курејш) - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. ЕЛМАУН(Позајмување) - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. ЕЛ КЕВСЕР(Река со благодати) - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. ЕЛ ЌАФИРУН(Неверници) - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. ЕН НАСР(Помош) - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. ЕБУ ЛЕХЕБ(Ебу Лехеб) - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. ЕЛ ИХЛАС(Чисто верување) - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. ЕЛ ФЕЛЕК(Мугри) - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. ЕН НАС(Луѓе) - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ