ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - මක්දූනියානු අර්ථකථනය * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න


පිටු අංක
1. ЕЛ ФАТИХА(Отворaње) - සූරා අල් ෆාතිහා 2. ЕЛ БЕКАРА(Крава) - සූරා අල් බකරා 3. АЛИ ИМРАН(Семејството на Имран) - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. ЕН НИСА(Жени) - සූරා අන් නිසා 5. ЕЛМАИДА(Трпеза) - සූරා අල් මාඉදා 6. ЕЛ ЕНАМ(Добиток) - සූරා අල් අන්ආම් 7. ЕЛ АРАФ(Бедеми) - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. ЕЛ ЕНФАЛ(Плен) - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. ЕТТЕУБА(Покајание) - සූරා අත් තව්බා 10. ЈУНУС(ЈУНУС) - සූරා යූනුස් 11. ХУД(Худ) - සූරා හූද් 12. ЈУСУФ(Јусуф) - සූරා යූසුෆ් 13. ЕР РАД(Гром) - සූරා අර් රඃද් 14. ИБРАХИМ(Ибрахим) - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. ЕЛ ХИЏР(Хиџр) - සූරා අල් හිජ්ර් 16. ЕН НАХЛ(Пчели) - සූරා අන් නහ්ල් 17. ЕЛ ИСРА(Ноќното патување) - සූරා අල් ඉස්රා 18. ЕЛ КЕХФ(Пештера) - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. МЕРЈЕМ(Мерјем) - සූරා මර්යම් 20. ТАХА(Та-ха) - සූරා තාහා 21. ЕЛ ЕНБИЈА(Веровесници) - සූරා අල් අන්බියා 22. ЕЛ ХАЏЏ(Аџилак) - සූරා අල් හජ් 23. ЕЛ МУМИНУН(Верници) - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. ЕН НУР(Светлина) - සූරා අන් නූර් 25. ЕЛ ФУРКАН(Фуркан) - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. ЕШ ШУАРА(Поети) - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. ЕН НЕМЛ(Мравки) - සූරා අන් නම්ල් 28. ЕЛ КАСАС(Кажување) - සූරා අල් කසස් 29. ЕЛ АНКЕБУТ(Пајак) - සූරා අල් අන්කබූත් 30. ЕР РУМ(Византијци) - සූරා අර් රූම් 31. ЛУКМАН(Лукман) - සූරා ලුක්මාන් 32. ЕССЕЏДА(Сеџда) - සූරා අස්-සජදා 33. ЕЛ АХЗАБ(Сојузници) - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. САБЕ(Саба) - සූරා සබඃ 35. ЕЛ ФАТИР(Создателот) - සූරා ෆාතිර් 36. ЈАСИН(Ја-син) - සූරා යාසීන් 37. ЕССАФАТ(Редови) - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. САД(Сад) - සූරා සාද් 39. ЕЗ ЗУМЕР(Групи) - සූරා අස් සුමර් 40. ЕЛМУМИН(Верник) - සූරා ගාෆිර් 41. ФУСИЛЕТ(Детално објаснување) - සූරා ෆුස්සිලත් 42. ЕШ ШУРА(Договарање) - සූරා අෂ් ෂූරා 43. ЕЗ ЗУХРУФ(Украс) - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. ЕД ДУХАН(Чад) - සූරා අද් දුකාන් 45. ЕЛ ЏАСИЈЕ(Тиешто коленичат) - සූරා අල් ජාසියා 46. ЕЛ АХКАФ(Ахкаф) - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. МУХАММЕД(Мухаммед) - සූරා මුහම්මද් 48. ЕЛ ФЕТХ(Победа) - සූරා අල් ෆත්හ් 49. ЕЛ ХУЏУРАТ(Соби) - සූරා අල් හුජුරාත් 50. КАФ(Каф) - සූරා කාෆ් 51. ЕЗ ЗАРИЈАТ(Ветришта”) - සූරා අස්සාරියාත් 52. ЕТТУР(Гора) - සූරා අත් තූර් 53. ЕН НЕЏМ(Ѕвезда) - සූරා අන් නජ්ම් 54. ЕЛ КАМЕР(Месечината) - සූරා අල් කමර් 55. ЕР РАХМАН(Семилосниот) - සූරා අර් රහ්මාන් 56. ЕЛ ВАКИА(Случувањето) - සූරා අල් වාකිආ 57. ЕЛ ХАДИД(Железо) - සූරා අල් හදීද් 58. ЕЛМУЏАДЕЛА(Расправа) - සූරා අල් මුජාදලා 59. ЕЛ ХАШР(Протерување) - සූරා අල් හෂ්ර් 60. ЕЛМУМТЕХИНА(Проверена) - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. ЕССАФФ(Строј) - සූරා අස් සෆ් 62. ЕЛ ЏУМА(Петок) - සූරා අල් ජුමුආ 63. ЕЛМУНАФИКУН(Дволични) - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. ЕТТЕГАБУН(Измама) - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. ЕТТАЛАК(Развод) - සූරා අත් තලාක් 66. ЕТТАХРИМ(Забрана) - සූරා අත් තහ්රීම් 67. ЕЛМУЛК(Власт) - සූරා අල් මුල්ක් 68. ЕЛ КАЛЕМ(Перо) - සූරා අල් කලම් 69. ЕЛ ХАККА(Часот неизбежен) - සූරා අල් හාක්කා 70. ЕЛМЕАРИЏ(Степени) - සූරා අල් මආරිජ් 71. НУХ(Нух) - සූරා නූහ් 72. ЕЛ ЏИНН(Џинни) - සූරා අල් ජින් 73. ЕЛМУЗЕММИЛ(Завиткан) - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. ЕЛМУДЕСИР(Покриен) - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. ЕЛ КИЈАМЕ(Крајот на светот) - සූරා අල් කියාමා 76. ЕЛ ИНСАН(Човек) - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. ЕЛМУРСЕЛАТ(Испратени) - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. ЕН НЕБЕ(Вест) - සූරා අන් නබඋ 79. ЕН НАЗИАТ(Тиешто кубат) - සූරා අන් නාසිආත් 80. АБЕСЕ(Се намурти) - සූරා අබස 81. ЕТТЕКВИР(Прекин на сјајот) - සූරා අත් තක්වීර් 82. ЕЛ ИНФИТАР(Расцепување) - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. ЕЛМУТАФФИФИН(Тиешто не мерат чесно) - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. ЕЛ ИНШИКАК(Кинење) - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. ЕЛ БУРУЏ(Соѕвездија) - සූරා අල් බුරූජ් 86. ЕТТАРИК(Пулсар) - සූරා අත් තාරික් 87. ЕЛ АЛА(Севишниот) - සූරා අල් අඃලා 88. ЕЛ ГАШИЈА(Тешка неволја) - සූරා අල් ඝාෂියා 89. ЕЛ ФЕЏР(Зорa) - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. ЕЛ БЕЛЕД(Град) - සූරා අල් බලද් 91. ЕШ ШЕМС(Сонце) - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. ЕЛ ЛЕЈЛ(Ноќ) - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. ЕД ДУХА(Утро) - සූරා අල් ළුහා 94. ЕЛ ИНШИРАХ(Широкоградост) - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. ЕТТИН(Смоква) - සූරා අත් තීන් 96. ЕЛ АЛЕК(Грутка) - සූරා අල් අලක් 97. ЕЛ КАДР(Одредение) - සූරා අල් කද්ර් 98. ЕЛ БЕЈЈИНЕ(Јасен доказ) - සූරා අල් බය්යිනා 99. ЕЛ ЗИЛЗАЛ(Земјотрес) - සූරා අස් සල්සලා 100. ЕЛ АДИЈАТ(Тиешто брзаат) - සූරා අල් ආදියා 101. ЕЛ КАРИА(Крајот на светот) - සූරා අල් කාරිආ 102. ЕТТЕКАСУР(Натпреварување) - සූරා අත් තකාසුර් 103. ЕЛ АСР(Време) - සූරා අල් අස්ර් 104. ЕЛ ХУМЕЗЕ(Клеветник) - සූරා අල් හුමසා 105. ЕЛ ФИЛ(Слон) - සූරා අල් ෆීල් 106. КУРЕЈШ(Племето Курејш) - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. ЕЛМАУН(Позајмување) - සූරා අල් මාඌන් 108. ЕЛ КЕВСЕР(Река со благодати) - සූරා අල් කව්සර් 109. ЕЛ ЌАФИРУН(Неверници) - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. ЕН НАСР(Помош) - සූරා අන් නස්ර් 111. ЕБУ ЛЕХЕБ(Ебу Лехеб) - සූරා අල් මසද් 112. ЕЛ ИХЛАС(Чисто верување) - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. ЕЛ ФЕЛЕК(Мугри) - සූරා අල් ෆලක් 114. ЕН НАС(Луѓе) - සූරා අන් නාස්
වසන්න