وه‌رگێڕانی ماناكانی قورئانی پیرۆز - وەرگێڕاوی مەقدۆنی * - پێڕستی وه‌رگێڕاوه‌كان


فه‌رموو سوره‌تێك هه‌ڵبژێره‌


ژمارەی پەڕە
1. ЕЛ ФАТИХА(Отворaње) - سورەتی الفاتحة 2. ЕЛ БЕКАРА(Крава) - سورەتی البقرة 3. АЛИ ИМРАН(Семејството на Имран) - سورەتی آل عمران 4. ЕН НИСА(Жени) - سورەتی النساء 5. ЕЛМАИДА(Трпеза) - سورەتی المائدة 6. ЕЛ ЕНАМ(Добиток) - سورەتی الأنعام 7. ЕЛ АРАФ(Бедеми) - سورەتی الأعراف 8. ЕЛ ЕНФАЛ(Плен) - سورەتی الأنفال 9. ЕТТЕУБА(Покајание) - سورەتی التوبة 10. ЈУНУС(ЈУНУС) - سورەتی یونس 11. ХУД(Худ) - سورەتی هود 12. ЈУСУФ(Јусуф) - سورەتی یوسف 13. ЕР РАД(Гром) - سورەتی الرعد 14. ИБРАХИМ(Ибрахим) - سورەتی إبراهیم 15. ЕЛ ХИЏР(Хиџр) - سورەتی الحجر 16. ЕН НАХЛ(Пчели) - سورەتی النحل 17. ЕЛ ИСРА(Ноќното патување) - سورەتی الإسراء 18. ЕЛ КЕХФ(Пештера) - سورەتی الكهف 19. МЕРЈЕМ(Мерјем) - سورەتی مریم 20. ТАХА(Та-ха) - سورەتی طه 21. ЕЛ ЕНБИЈА(Веровесници) - سورەتی الأنبياء 22. ЕЛ ХАЏЏ(Аџилак) - سورەتی الحج 23. ЕЛ МУМИНУН(Верници) - سورەتی المؤمنون 24. ЕН НУР(Светлина) - سورەتی النور 25. ЕЛ ФУРКАН(Фуркан) - سورەتی الفرقان 26. ЕШ ШУАРА(Поети) - سورەتی الشعراء 27. ЕН НЕМЛ(Мравки) - سورەتی النمل 28. ЕЛ КАСАС(Кажување) - سورەتی القصص 29. ЕЛ АНКЕБУТ(Пајак) - سورەتی العنكبوت 30. ЕР РУМ(Византијци) - سورەتی الروم 31. ЛУКМАН(Лукман) - سورەتی لقمان 32. ЕССЕЏДА(Сеџда) - سورەتی السجدة 33. ЕЛ АХЗАБ(Сојузници) - سورەتی الأحزاب 34. САБЕ(Саба) - سورەتی سبأ 35. ЕЛ ФАТИР(Создателот) - سورەتی فاطر 36. ЈАСИН(Ја-син) - سورەتی یس 37. ЕССАФАТ(Редови) - سورەتی الصافات 38. САД(Сад) - سورەتی ص 39. ЕЗ ЗУМЕР(Групи) - سورەتی الزمر 40. ЕЛМУМИН(Верник) - سورەتی غافر 41. ФУСИЛЕТ(Детално објаснување) - سورەتی فصلت 42. ЕШ ШУРА(Договарање) - سورەتی الشوری 43. ЕЗ ЗУХРУФ(Украс) - سورەتی الزخرف 44. ЕД ДУХАН(Чад) - سورەتی الدخان 45. ЕЛ ЏАСИЈЕ(Тиешто коленичат) - سورەتی الجاثیة 46. ЕЛ АХКАФ(Ахкаф) - سورەتی الأحقاف 47. МУХАММЕД(Мухаммед) - سورەتی محمد 48. ЕЛ ФЕТХ(Победа) - سورەتی الفتح 49. ЕЛ ХУЏУРАТ(Соби) - سورەتی الحجرات 50. КАФ(Каф) - سورەتی ق 51. ЕЗ ЗАРИЈАТ(Ветришта”) - سورەتی الذاریات 52. ЕТТУР(Гора) - سورەتی الطور 53. ЕН НЕЏМ(Ѕвезда) - سورەتی النجم 54. ЕЛ КАМЕР(Месечината) - سورەتی القمر 55. ЕР РАХМАН(Семилосниот) - سورەتی الرحمن 56. ЕЛ ВАКИА(Случувањето) - سورەتی الواقعة 57. ЕЛ ХАДИД(Железо) - سورەتی الحدید 58. ЕЛМУЏАДЕЛА(Расправа) - سورەتی المجادلة 59. ЕЛ ХАШР(Протерување) - سورەتی الحشر 60. ЕЛМУМТЕХИНА(Проверена) - سورەتی الممتحنة 61. ЕССАФФ(Строј) - سورەتی الصف 62. ЕЛ ЏУМА(Петок) - سورەتی الجمعة 63. ЕЛМУНАФИКУН(Дволични) - سورەتی المنافقون 64. ЕТТЕГАБУН(Измама) - سورەتی التغابن 65. ЕТТАЛАК(Развод) - سورەتی الطلاق 66. ЕТТАХРИМ(Забрана) - سورەتی التحریم 67. ЕЛМУЛК(Власт) - سورەتی الملك 68. ЕЛ КАЛЕМ(Перо) - سورەتی القلم 69. ЕЛ ХАККА(Часот неизбежен) - سورەتی الحاقة 70. ЕЛМЕАРИЏ(Степени) - سورەتی المعارج 71. НУХ(Нух) - سورەتی نوح 72. ЕЛ ЏИНН(Џинни) - سورەتی الجن 73. ЕЛМУЗЕММИЛ(Завиткан) - سورەتی المزمل 74. ЕЛМУДЕСИР(Покриен) - سورەتی المدثر 75. ЕЛ КИЈАМЕ(Крајот на светот) - سورەتی القیامة 76. ЕЛ ИНСАН(Човек) - سورەتی الإنسان 77. ЕЛМУРСЕЛАТ(Испратени) - سورەتی المرسلات 78. ЕН НЕБЕ(Вест) - سورەتی النبأ 79. ЕН НАЗИАТ(Тиешто кубат) - سورەتی النازعات 80. АБЕСЕ(Се намурти) - سورەتی عبس 81. ЕТТЕКВИР(Прекин на сјајот) - سورەتی التكویر 82. ЕЛ ИНФИТАР(Расцепување) - سورەتی الإنفطار 83. ЕЛМУТАФФИФИН(Тиешто не мерат чесно) - سورەتی المطففین 84. ЕЛ ИНШИКАК(Кинење) - سورەتی الانشقاق 85. ЕЛ БУРУЏ(Соѕвездија) - سورەتی البروج 86. ЕТТАРИК(Пулсар) - سورەتی الطارق 87. ЕЛ АЛА(Севишниот) - سورەتی الأعلى 88. ЕЛ ГАШИЈА(Тешка неволја) - سورەتی الغاشیة 89. ЕЛ ФЕЏР(Зорa) - سورەتی الفجر 90. ЕЛ БЕЛЕД(Град) - سورەتی البلد 91. ЕШ ШЕМС(Сонце) - سورەتی الشمس 92. ЕЛ ЛЕЈЛ(Ноќ) - سورەتی اللیل 93. ЕД ДУХА(Утро) - سورەتی الضحی 94. ЕЛ ИНШИРАХ(Широкоградост) - سورەتی الشرح 95. ЕТТИН(Смоква) - سورەتی التین 96. ЕЛ АЛЕК(Грутка) - سورەتی العلق 97. ЕЛ КАДР(Одредение) - سورەتی القدر 98. ЕЛ БЕЈЈИНЕ(Јасен доказ) - سورەتی البینة 99. ЕЛ ЗИЛЗАЛ(Земјотрес) - سورەتی الزلزلة 100. ЕЛ АДИЈАТ(Тиешто брзаат) - سورەتی العادیات 101. ЕЛ КАРИА(Крајот на светот) - سورەتی القارعة 102. ЕТТЕКАСУР(Натпреварување) - سورەتی التكاثر 103. ЕЛ АСР(Време) - سورەتی العصر 104. ЕЛ ХУМЕЗЕ(Клеветник) - سورەتی الهمزة 105. ЕЛ ФИЛ(Слон) - سورەتی الفیل 106. КУРЕЈШ(Племето Курејш) - سورەتی قریش 107. ЕЛМАУН(Позајмување) - سورەتی الماعون 108. ЕЛ КЕВСЕР(Река со благодати) - سورەتی الكوثر 109. ЕЛ ЌАФИРУН(Неверници) - سورەتی الكافرون 110. ЕН НАСР(Помош) - سورەتی النصر 111. ЕБУ ЛЕХЕБ(Ебу Лехеб) - سورەتی المسد 112. ЕЛ ИХЛАС(Чисто верување) - سورەتی الإخلاص 113. ЕЛ ФЕЛЕК(Мугри) - سورەتی الفلق 114. ЕН НАС(Луѓе) - سورەتی الناس
داخستن