పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - మాసిడోనియన్ అనువాద౦ * - అనువాదాల విషయసూచిక


దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి


పేజీ నెంబరు
1. ЕЛ ФАТИХА(Отворaње) - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. ЕЛ БЕКАРА(Крава) - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. АЛИ ИМРАН(Семејството на Имран) - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. ЕН НИСА(Жени) - సూరహ్ అన్-నిసా 5. ЕЛМАИДА(Трпеза) - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. ЕЛ ЕНАМ(Добиток) - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. ЕЛ АРАФ(Бедеми) - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. ЕЛ ЕНФАЛ(Плен) - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. ЕТТЕУБА(Покајание) - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. ЈУНУС(ЈУНУС) - సూరహ్ యూనుస్ 11. ХУД(Худ) - సూరహ్ హూద్ 12. ЈУСУФ(Јусуф) - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. ЕР РАД(Гром) - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. ИБРАХИМ(Ибрахим) - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. ЕЛ ХИЏР(Хиџр) - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. ЕН НАХЛ(Пчели) - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. ЕЛ ИСРА(Ноќното патување) - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. ЕЛ КЕХФ(Пештера) - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. МЕРЈЕМ(Мерјем) - సూరహ్ మర్యమ్ 20. ТАХА(Та-ха) - సూరహ్ తహా 21. ЕЛ ЕНБИЈА(Веровесници) - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. ЕЛ ХАЏЏ(Аџилак) - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. ЕЛ МУМИНУН(Верници) - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. ЕН НУР(Светлина) - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. ЕЛ ФУРКАН(Фуркан) - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. ЕШ ШУАРА(Поети) - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. ЕН НЕМЛ(Мравки) - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. ЕЛ КАСАС(Кажување) - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. ЕЛ АНКЕБУТ(Пајак) - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. ЕР РУМ(Византијци) - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. ЛУКМАН(Лукман) - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. ЕССЕЏДА(Сеџда) - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. ЕЛ АХЗАБ(Сојузници) - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. САБЕ(Саба) - సూరహ్ సబా 35. ЕЛ ФАТИР(Создателот) - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. ЈАСИН(Ја-син) - సూరహ్ యా-సీన్ 37. ЕССАФАТ(Редови) - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. САД(Сад) - సూరహ్ సాద్ 39. ЕЗ ЗУМЕР(Групи) - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. ЕЛМУМИН(Верник) - సూరహ్ గాఫిర్ 41. ФУСИЛЕТ(Детално објаснување) - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. ЕШ ШУРА(Договарање) - సూరహ్ అష్-షురా 43. ЕЗ ЗУХРУФ(Украс) - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. ЕД ДУХАН(Чад) - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. ЕЛ ЏАСИЈЕ(Тиешто коленичат) - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. ЕЛ АХКАФ(Ахкаф) - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. МУХАММЕД(Мухаммед) - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. ЕЛ ФЕТХ(Победа) - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. ЕЛ ХУЏУРАТ(Соби) - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. КАФ(Каф) - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. ЕЗ ЗАРИЈАТ(Ветришта”) - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. ЕТТУР(Гора) - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. ЕН НЕЏМ(Ѕвезда) - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. ЕЛ КАМЕР(Месечината) - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. ЕР РАХМАН(Семилосниот) - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. ЕЛ ВАКИА(Случувањето) - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. ЕЛ ХАДИД(Железо) - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. ЕЛМУЏАДЕЛА(Расправа) - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. ЕЛ ХАШР(Протерување) - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. ЕЛМУМТЕХИНА(Проверена) - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. ЕССАФФ(Строј) - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. ЕЛ ЏУМА(Петок) - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. ЕЛМУНАФИКУН(Дволични) - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. ЕТТЕГАБУН(Измама) - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. ЕТТАЛАК(Развод) - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. ЕТТАХРИМ(Забрана) - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. ЕЛМУЛК(Власт) - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. ЕЛ КАЛЕМ(Перо) - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. ЕЛ ХАККА(Часот неизбежен) - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. ЕЛМЕАРИЏ(Степени) - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. НУХ(Нух) - సూరహ్ నూహ్ 72. ЕЛ ЏИНН(Џинни) - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. ЕЛМУЗЕММИЛ(Завиткан) - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. ЕЛМУДЕСИР(Покриен) - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. ЕЛ КИЈАМЕ(Крајот на светот) - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. ЕЛ ИНСАН(Човек) - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. ЕЛМУРСЕЛАТ(Испратени) - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. ЕН НЕБЕ(Вест) - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. ЕН НАЗИАТ(Тиешто кубат) - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. АБЕСЕ(Се намурти) - సూరహ్ అబస 81. ЕТТЕКВИР(Прекин на сјајот) - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. ЕЛ ИНФИТАР(Расцепување) - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. ЕЛМУТАФФИФИН(Тиешто не мерат чесно) - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. ЕЛ ИНШИКАК(Кинење) - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. ЕЛ БУРУЏ(Соѕвездија) - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. ЕТТАРИК(Пулсар) - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. ЕЛ АЛА(Севишниот) - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. ЕЛ ГАШИЈА(Тешка неволја) - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. ЕЛ ФЕЏР(Зорa) - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. ЕЛ БЕЛЕД(Град) - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. ЕШ ШЕМС(Сонце) - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. ЕЛ ЛЕЈЛ(Ноќ) - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. ЕД ДУХА(Утро) - సూరహ్ అద్-దుహా 94. ЕЛ ИНШИРАХ(Широкоградост) - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. ЕТТИН(Смоква) - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. ЕЛ АЛЕК(Грутка) - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. ЕЛ КАДР(Одредение) - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. ЕЛ БЕЈЈИНЕ(Јасен доказ) - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. ЕЛ ЗИЛЗАЛ(Земјотрес) - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. ЕЛ АДИЈАТ(Тиешто брзаат) - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. ЕЛ КАРИА(Крајот на светот) - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. ЕТТЕКАСУР(Натпреварување) - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. ЕЛ АСР(Време) - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. ЕЛ ХУМЕЗЕ(Клеветник) - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. ЕЛ ФИЛ(Слон) - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. КУРЕЈШ(Племето Курејш) - సూరహ్ ఖురైష్ 107. ЕЛМАУН(Позајмување) - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. ЕЛ КЕВСЕР(Река со благодати) - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. ЕЛ ЌАФИРУН(Неверници) - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. ЕН НАСР(Помош) - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. ЕБУ ЛЕХЕБ(Ебу Лехеб) - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. ЕЛ ИХЛАС(Чисто верување) - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. ЕЛ ФЕЛЕК(Мугри) - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. ЕН НАС(Луѓе) - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం