ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាវៀតណាម - ហាសាន់ អាប់ឌុលការីម * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


សូម​ជ្រើសរើសជំពូក
1. Chương Al-Fatihah - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. Chương Al-Baqarah - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. Chương Ali 'Imran - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. Chương Al-Nisa' - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. Chương Al-Ma-idah - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. Chương Al-An-'am - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. Chương Al-'Araf - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. Chương Al-Anfal - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. Chương Al-Tawbah - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. Chương Yunus - សូរ៉ោះយូនូស 11. Chương Hud - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. Chương Yusuf - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. Chương Al-R'ad - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. Chương Ibrahim - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. Chương Al-Hijr - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. Chương Al-Nahl - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. Chương Al-Isra' - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. Chương Al-Kahf - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. Chương Mar-yam - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. Chương Taha - សូរ៉ោះតហា 21. Chương Al-Ambiya' - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. Chương Al-Hajj - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. Chương Al-Muminun - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. Chương Al-Nur - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. Chương Al-Furqan - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. Chương Al-Shu-'ara' - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. Chương Al-Naml - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. Chương Al-Qasas - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. Chương Al-'Ankabut - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. Chương Al-Rum - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. Chương Luqman - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. Chương Al-Sajadah - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. Chương Al-Ahzab - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. Chương Saba' - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. Chương Fatir - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. Chương Yasin - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. Chương Saffat - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. Chương Sad - សូរ៉ោះសទ 39. Chương Al-Zumar - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. Chương Ghafir - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. Chương Fussilat - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. Chương Al-Shura - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. Chương Al-Zukhruf - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. Chương Al-Dukhan - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. Chương Al-Jathiyah - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. Chương Al-Ahqaf - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. Chương Muhammad - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. Chương Al-Fat-h - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. Chương Al-Hujurat - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. Chương Qaf - សូរ៉ោះកហ្វ 51. Chương Al-Zariyat - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. Chương Al-Tur - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. Chương Al-Najm - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. Chương Al-Qamar - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. Chương Al-Rahman - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. Chương Al-Waqi-'ah - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. Chương Al-Hadid - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. Chương Al-Mujadalah - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. Chương Al-Hashr - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. Chương Al-Mumtahinah - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. Chương Al-Saf - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. Chương Al-Jumu-'ah - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. Chương Al-Munafiqun - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. Chương Al-Taghabun - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. Chương Al-Talaq - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. Chương Al-Tahrim - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. Chương Al-Mulk - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. Chương Al-Qalam - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. Chương Al-Haqah - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. Chương Al-Ma-'arij - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. Chương Nuh - សូរ៉ោះនួហ 72. Chương Al-Jinn - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. Chương Al-Muzzammil - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. Chương Al-Muddaththir - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. Chương Al-Qiyamah - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. Chương Al-Insan - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. Chương Al-Mursalat - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. Chương Al-Naba' - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. Chương Al-Nazi-'at - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. Chương 'Abasa - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. Chương Al-Takwir - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. Chương Al-Infitar - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. Chương Al-Mutaffifin - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. Chương Al-Inshiqaq - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. Chương Al-Buruj - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. Chương Al-Tariq - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. Chương Al-'Ala - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. Chương Al-Ghashiyah - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. Chương Al-Fajr - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. Chương Al-Balad - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. Chương Al-Shams - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. Chương Al-Lail - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. Chương Al-Dhuha - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. Chương Al-Sharh - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. Chương Al-Tin - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. Chương Al-'Alaq - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. Chương Al-Qadar - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. Chương Al-Baiyinah - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. Chương Al-Zalzalah - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. Chương Al-'Adiyat - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. Chương Al-Qari-'ah - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. Chương Al-Takathur - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. Chương Al-'Asr - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. Chương Al-Humazah - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. Chương Al-Fil - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. Chương Quraish - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. Chương Al-Ma-'un - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. Chương Al-Kawthar - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. Chương Al-Kafirun - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. Chương Al-Nasr - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. Chương Al-Masad - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. Chương Al-Ikhlas - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. Chương Al-Falaq - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. Chương Al-Nas - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ