Fassarar Ma'anonin Alqura'ni - Fassara da Yaren Vietnamanci * - Teburin Bayani kan wasu Fassarori


Daure ka Zabi Surar
1. Chương Al-Fatihah - Suratu Al'fatiha 2. Chương Al-Baqarah - Suratu Al'bakara 3. Chương Ali 'Imran - Suratu Aal'Imran 4. Chương Al-Nisa' - Suratu Al'nisaa 5. Chương Al-Ma-idah - Suratu Al'ma'ida 6. Chương Al-An-'am - Suratu Al'an'am 7. Chương Al-'Araf - Suratu Al'a'raf 8. Chương Al-Anfal - Suratu Al'anfal 9. Chương Al-Tawbah - Suratu Al'taubah 10. Chương Yunus - Suratu Yunus 11. Chương Hud - Suratu Houd 12. Chương Yusuf - Suratu Yusuf 13. Chương Al-R'ad - Suratu Al'ra'ad 14. Chương Ibrahim - Suratu Ibrahim 15. Chương Al-Hijr - Suratu Alhijr 16. Chương Al-Nahl - Suratu Al'nahl 17. Chương Al-Isra' - Suratu Al'israa 18. Chương Al-Kahf - Suratu Al'kahf 19. Chương Mar-yam - Suratu Maryam 20. Chương Taha - Suratu Daha 21. Chương Al-Ambiya' - Suratu Al'anbiyaa 22. Chương Al-Hajj - Suratu Alhajj 23. Chương Al-Muminun - Suratu Almu'aminoun 24. Chương Al-Nur - Suratu Al'nour 25. Chương Al-Furqan - Suratu Al'furqan 26. Chương Al-Shu-'ara' - Suratu Al'shu'araa 27. Chương Al-Naml - Suratu Al'naml 28. Chương Al-Qasas - Sura tu Al'qasas 29. Chương Al-'Ankabut - Suratu Al'ankabout 30. Chương Al-Rum - Suratu Al'roum 31. Chương Luqman - Suratu Luqman 32. Chương Al-Sajadah - Suratu Al'sajadah 33. Chương Al-Ahzab - Suratu Al'ahzab 34. Chương Saba' - Suratu Saba'i 35. Chương Fatir - Suratu Fadir 36. Chương Yasin - Suratu Yaseen 37. Chương Saffat - Suratu Al'safat 38. Chương Sad - Suratu Saad 39. Chương Al-Zumar - Suratu Al'zumar 40. Chương Ghafir - Suratu Ghafir 41. Chương Fussilat - Suratu Fussilat 42. Chương Al-Shura - Suratu Al'shuraa 43. Chương Al-Zukhruf - Suratu Al'zukhruf 44. Chương Al-Dukhan - Suratu Al'dukhan 45. Chương Al-Jathiyah - Suratu Al'Jathiyah 46. Chương Al-Ahqaf - Suratu Al'ahkab 47. Chương Muhammad - Suratu Muhammad 48. Chương Al-Fat-h - Suratu Al'fath 49. Chương Al-Hujurat - Suratu Al'hujurat 50. Chương Qaf - Suratu Qaaf 51. Chương Al-Zariyat - Suratu Al'thariyat 52. Chương Al-Tur - Suratu Al'dour 53. Chương Al-Najm - Suratu Al'najm 54. Chương Al-Qamar - Suratu Al'kamar 55. Chương Al-Rahman - Suratu Al'rahman 56. Chương Al-Waqi-'ah - Suratu Al'waki'ah 57. Chương Al-Hadid - Suratu Alhadid 58. Chương Al-Mujadalah - Suratu Al'mujadalah 59. Chương Al-Hashr - Suratu Al'hashr 60. Chương Al-Mumtahinah - Suratu Al'mumtahanah 61. Chương Al-Saf - Suratu Al'saff 62. Chương Al-Jumu-'ah - Suratu Al'Jumu'a 63. Chương Al-Munafiqun - Suratu Al'munafikoun 64. Chương Al-Taghabun - Suratu Al'taghaboun 65. Chương Al-Talaq - Suratu Al'dalaq 66. Chương Al-Tahrim - Suratu Al'tahreem 67. Chương Al-Mulk - Suratu Al'mulk 68. Chương Al-Qalam - Suratu Al'kalam 69. Chương Al-Haqah - Suratu Al'haqah 70. Chương Al-Ma-'arij - Suratu Al'ma'arij 71. Chương Nuh - Suratu Nouh 72. Chương Al-Jinn - Suratu Al'jinn 73. Chương Al-Muzzammil - Suratu Al'muzammil 74. Chương Al-Muddaththir - Suratu Al'mudathir 75. Chương Al-Qiyamah - Suratu Alkiyama 76. Chương Al-Insan - Suratu Al'insan 77. Chương Al-Mursalat - Suratu Almursala 78. Chương Al-Naba' - Suratu Al'naba'i 79. Chương Al-Nazi-'at - Suratu Al'nazi'at 80. Chương 'Abasa - Suratu Abasa 81. Chương Al-Takwir - Suratu Al'takweer 82. Chương Al-Infitar - Suratu Al'ifidar 83. Chương Al-Mutaffifin - Suratu Almudaffifeen 84. Chương Al-Inshiqaq - Suratu Alishiqaq 85. Chương Al-Buruj - Suratu Al'burouj 86. Chương Al-Tariq - Suratu Al'dariq 87. Chương Al-'Ala - Suratu Al'a'ala 88. Chương Al-Ghashiyah - Suratu Algashiyah 89. Chương Al-Fajr - Suratu Al'fajr 90. Chương Al-Balad - Suratu Al'balad 91. Chương Al-Shams - Suratu Al'shams 92. Chương Al-Lail - Suratu Al'lail 93. Chương Al-Dhuha - Suratu Al'dhuha 94. Chương Al-Sharh - Suratu Al'sharh 95. Chương Al-Tin - Suratu Al'teen 96. Chương Al-'Alaq - Suratu Al'alaq 97. Chương Al-Qadar - Suratu Al'qadar 98. Chương Al-Baiyinah - Suratu Al'bayyinah 99. Chương Al-Zalzalah - Suratu Al'zalzala 100. Chương Al-'Adiyat - Suratu Al'adiyat 101. Chương Al-Qari-'ah - Suratu Al'qari'ah 102. Chương Al-Takathur - Suratu Al'takathur 103. Chương Al-'Asr - Suratu Al'asr 104. Chương Al-Humazah - Suratu Al'humazah 105. Chương Al-Fil - Suratu Al'feel 106. Chương Quraish - Suratu Quraish 107. Chương Al-Ma-'un - Suratu Al'maaoun 108. Chương Al-Kawthar - Suratu Al'kauthar 109. Chương Al-Kafirun - Suratu Alkafiroun 110. Chương Al-Nasr - Suratu Al'nasr 111. Chương Al-Masad - Suratu Al'masad 112. Chương Al-Ikhlas - Suratu Al'ikhlas 113. Chương Al-Falaq - Suratu Al'falaq 114. Chương Al-Nas - Suratu Al'nas
Rufewa