ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه ى ویتنامی * - لیست ترجمه ها


لطفا سوره را انتخاب کنید
1. Chương Al-Fatihah - سوره فاتحه 2. Chương Al-Baqarah - سوره بقره 3. Chương Ali 'Imran - سوره آل عمران 4. Chương Al-Nisa' - سوره نساء 5. Chương Al-Ma-idah - سوره مائده 6. Chương Al-An-'am - سوره انعام 7. Chương Al-'Araf - سوره اعراف 8. Chương Al-Anfal - سوره انفال 9. Chương Al-Tawbah - سوره توبه 10. Chương Yunus - سوره يونس 11. Chương Hud - سوره هود 12. Chương Yusuf - سوره يوسف 13. Chương Al-R'ad - سوره رعد 14. Chương Ibrahim - سوره ابراهيم 15. Chương Al-Hijr - سوره حجر 16. Chương Al-Nahl - سوره نحل 17. Chương Al-Isra' - سوره اسراء 18. Chương Al-Kahf - سوره كهف 19. Chương Mar-yam - سوره مريم 20. Chương Taha - سوره طه 21. Chương Al-Ambiya' - سوره انبياء 22. Chương Al-Hajj - سوره حج 23. Chương Al-Muminun - سوره مؤمنون 24. Chương Al-Nur - سوره نور 25. Chương Al-Furqan - سوره فرقان 26. Chương Al-Shu-'ara' - سوره شعراء 27. Chương Al-Naml - سوره نمل 28. Chương Al-Qasas - سوره قصص 29. Chương Al-'Ankabut - سوره عنكبوت 30. Chương Al-Rum - سوره روم 31. Chương Luqman - سوره لقمان 32. Chương Al-Sajadah - سوره سجده 33. Chương Al-Ahzab - سوره احزاب 34. Chương Saba' - سوره سبأ 35. Chương Fatir - سوره فاطر 36. Chương Yasin - سوره يس 37. Chương Saffat - سوره صافات 38. Chương Sad - سوره ص 39. Chương Al-Zumar - سوره زمر 40. Chương Ghafir - سوره غافر 41. Chương Fussilat - سوره فصلت 42. Chương Al-Shura - سوره شورى 43. Chương Al-Zukhruf - سوره زخرف 44. Chương Al-Dukhan - سوره دخان 45. Chương Al-Jathiyah - سوره جاثيه 46. Chương Al-Ahqaf - سوره احقاف 47. Chương Muhammad - سوره محمد 48. Chương Al-Fat-h - سوره فتح 49. Chương Al-Hujurat - سوره حجرات 50. Chương Qaf - سوره ق 51. Chương Al-Zariyat - سوره ذاريات 52. Chương Al-Tur - سوره طور 53. Chương Al-Najm - سوره نجم 54. Chương Al-Qamar - سوره قمر 55. Chương Al-Rahman - سوره رحمن 56. Chương Al-Waqi-'ah - سوره واقعه 57. Chương Al-Hadid - سوره حديد 58. Chương Al-Mujadalah - سوره مجادله 59. Chương Al-Hashr - سوره حشر 60. Chương Al-Mumtahinah - سوره ممتحنه 61. Chương Al-Saf - سوره صف 62. Chương Al-Jumu-'ah - سوره جمعه 63. Chương Al-Munafiqun - سوره منافقون 64. Chương Al-Taghabun - سوره تغابن 65. Chương Al-Talaq - سوره طلاق 66. Chương Al-Tahrim - سوره تحريم 67. Chương Al-Mulk - سوره ملك 68. Chương Al-Qalam - سوره قلم 69. Chương Al-Haqah - سوره حاقه 70. Chương Al-Ma-'arij - سوره معارج 71. Chương Nuh - سوره نوح 72. Chương Al-Jinn - سوره جن 73. Chương Al-Muzzammil - سوره مزمل 74. Chương Al-Muddaththir - سوره مدثر 75. Chương Al-Qiyamah - سوره قيامه 76. Chương Al-Insan - سوره انسان 77. Chương Al-Mursalat - سوره مرسلات 78. Chương Al-Naba' - سوره نبأ 79. Chương Al-Nazi-'at - سوره نازعات 80. Chương 'Abasa - سوره عبس 81. Chương Al-Takwir - سوره تكوير 82. Chương Al-Infitar - سوره انفطار 83. Chương Al-Mutaffifin - سوره مطففين 84. Chương Al-Inshiqaq - سوره انشقاق 85. Chương Al-Buruj - سوره بروج 86. Chương Al-Tariq - سوره طارق 87. Chương Al-'Ala - سوره اعلى 88. Chương Al-Ghashiyah - سوره غاشيه 89. Chương Al-Fajr - سوره فجر 90. Chương Al-Balad - سوره بلد 91. Chương Al-Shams - سوره شمس 92. Chương Al-Lail - سوره ليل 93. Chương Al-Dhuha - سوره ضحى 94. Chương Al-Sharh - سوره شرح 95. Chương Al-Tin - سوره تين 96. Chương Al-'Alaq - سوره علق 97. Chương Al-Qadar - سوره قدر 98. Chương Al-Baiyinah - سوره بينه 99. Chương Al-Zalzalah - سوره زلزله 100. Chương Al-'Adiyat - سوره عاديات 101. Chương Al-Qari-'ah - سوره قارعه 102. Chương Al-Takathur - سوره تكاثر 103. Chương Al-'Asr - سوره عصر 104. Chương Al-Humazah - سوره همزه 105. Chương Al-Fil - سوره فيل 106. Chương Quraish - سوره قريش 107. Chương Al-Ma-'un - سوره ماعون 108. Chương Al-Kawthar - سوره كوثر 109. Chương Al-Kafirun - سوره كافرون 110. Chương Al-Nasr - سوره نصر 111. Chương Al-Masad - سوره مسد 112. Chương Al-Ikhlas - اخلاص 113. Chương Al-Falaq - سوره فلق 114. Chương Al-Nas - سوره ناس
بستن