Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật Việt Ngữ - Hasan 'Abdul Karim * - Mục lục các bản dịch


Mời chọn chương Kinh
1. Chương Al-Fatihah 2. Chương Al-Baqarah 3. Chương Ali 'Imran 4. Chương Al-Nisa' 5. Chương Al-Ma-idah 6. Chương Al-An-'am 7. Chương Al-'Araf 8. Chương Al-Anfal 9. Chương Al-Tawbah 10. Chương Yunus 11. Chương Hud 12. Chương Yusuf 13. Chương Al-R'ad 14. Chương Ibrahim 15. Chương Al-Hijr 16. Chương Al-Nahl 17. Chương Al-Isra' 18. Chương Al-Kahf 19. Chương Mar-yam 20. Chương Taha 21. Chương Al-Ambiya' 22. Chương Al-Hajj 23. Chương Al-Muminun 24. Chương Al-Nur 25. Chương Al-Furqan 26. Chương Al-Shu-'ara' 27. Chương Al-Naml 28. Chương Al-Qasas 29. Chương Al-'Ankabut 30. Chương Al-Rum 31. Chương Luqman 32. Chương Al-Sajadah 33. Chương Al-Ahzab 34. Chương Saba' 35. Chương Fatir 36. Chương Yasin 37. Chương Saffat 38. Chương Sad 39. Chương Al-Zumar 40. Chương Ghafir 41. Chương Fussilat 42. Chương Al-Shura 43. Chương Al-Zukhruf 44. Chương Al-Dukhan 45. Chương Al-Jathiyah 46. Chương Al-Ahqaf 47. Chương Muhammad 48. Chương Al-Fat-h 49. Chương Al-Hujurat 50. Chương Qaf 51. Chương Al-Zariyat 52. Chương Al-Tur 53. Chương Al-Najm 54. Chương Al-Qamar 55. Chương Al-Rahman 56. Chương Al-Waqi-'ah 57. Chương Al-Hadid 58. Chương Al-Mujadalah 59. Chương Al-Hashr 60. Chương Al-Mumtahinah 61. Chương Al-Saf 62. Chương Al-Jumu-'ah 63. Chương Al-Munafiqun 64. Chương Al-Taghabun 65. Chương Al-Talaq 66. Chương Al-Tahrim 67. Chương Al-Mulk 68. Chương Al-Qalam 69. Chương Al-Haqah 70. Chương Al-Ma-'arij 71. Chương Nuh 72. Chương Al-Jinn 73. Chương Al-Muzzammil 74. Chương Al-Muddaththir 75. Chương Al-Qiyamah 76. Chương Al-Insan 77. Chương Al-Mursalat 78. Chương Al-Naba' 79. Chương Al-Nazi-'at 80. Chương 'Abasa 81. Chương Al-Takwir 82. Chương Al-Infitar 83. Chương Al-Mutaffifin 84. Chương Al-Inshiqaq 85. Chương Al-Buruj 86. Chương Al-Tariq 87. Chương Al-'Ala 88. Chương Al-Ghashiyah 89. Chương Al-Fajr 90. Chương Al-Balad 91. Chương Al-Shams 92. Chương Al-Lail 93. Chương Al-Dhuha 94. Chương Al-Sharh 95. Chương Al-Tin 96. Chương Al-'Alaq 97. Chương Al-Qadar 98. Chương Al-Baiyinah 99. Chương Al-Zalzalah 100. Chương Al-'Adiyat 101. Chương Al-Qari-'ah 102. Chương Al-Takathur 103. Chương Al-'Asr 104. Chương Al-Humazah 105. Chương Al-Fil 106. Chương Quraish 107. Chương Al-Ma-'un 108. Chương Al-Kawthar 109. Chương Al-Kafirun 110. Chương Al-Nasr 111. Chương Al-Masad 112. Chương Al-Ikhlas 113. Chương Al-Falaq 114. Chương Al-Nas
Đóng lại