Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - Përkthimi vietnamisht - Hasen Abdul-Kerim * - Përmbajtja e përkthimeve


Zgjidh suren
1. Chương Al-Fatihah - Suretu El Fatiha 2. Chương Al-Baqarah - Suretu El Bekare 3. Chương Ali 'Imran - Suretu Ali Imran 4. Chương Al-Nisa' - Suretu En Nisa 5. Chương Al-Ma-idah - Suretu El Maide 6. Chương Al-An-'am - Suretu El Enam 7. Chương Al-'Araf - Suretu El A’raf 8. Chương Al-Anfal - Suretu El Enfal 9. Chương Al-Tawbah - Suretu Et Tevbe 10. Chương Yunus - Suretu Junus 11. Chương Hud - Suretu Hud 12. Chương Yusuf - Suretu Jusuf 13. Chương Al-R'ad - Suretu Er Rad 14. Chương Ibrahim - Suretu Ibrahim 15. Chương Al-Hijr - Suretu El Hixhr 16. Chương Al-Nahl - Suretu En Nahl 17. Chương Al-Isra' - Suretu El Isra 18. Chương Al-Kahf - Suretu El Kehf 19. Chương Mar-yam - Suretu Merjem 20. Chương Taha - Suretu Taha 21. Chương Al-Ambiya' - Suretu El Enbija 22. Chương Al-Hajj - Suretu El Haxh 23. Chương Al-Muminun - Suretu El Muminun 24. Chương Al-Nur - Suretu En Nur 25. Chương Al-Furqan - Suretu El Furkan 26. Chương Al-Shu-'ara' - Suretu Esh Shuara 27. Chương Al-Naml - Suretu En Neml 28. Chương Al-Qasas - Suretu El Kasas 29. Chương Al-'Ankabut - Suretu El Ankebut 30. Chương Al-Rum - Suretu Er Rrum 31. Chương Luqman - Suretu Lukman 32. Chương Al-Sajadah - Suretu Es Sexhde 33. Chương Al-Ahzab - Suretu El Ahzab 34. Chương Saba' - Suretu Sebe’ 35. Chương Fatir - Suretu Fatir 36. Chương Yasin - Suretu Jasin 37. Chương Saffat - Suretu Es Saffat 38. Chương Sad - Suretu Sad 39. Chương Al-Zumar - Suretu Zumer 40. Chương Ghafir - Suretu Gafir 41. Chương Fussilat - Suretu Fussilet 42. Chương Al-Shura - Suretu Esh Shura 43. Chương Al-Zukhruf - Suretu Ez Zuhruf 44. Chương Al-Dukhan - Suretu Ed Duhan 45. Chương Al-Jathiyah - Suretu El Xhathije 46. Chương Al-Ahqaf - Suretu El Ahkaf 47. Chương Muhammad - Suretu Muhamed 48. Chương Al-Fat-h - Suretu El Fet-h 49. Chương Al-Hujurat - Suretu El Huxhurat 50. Chương Qaf - Suretu Kaf 51. Chương Al-Zariyat - Suretu Edh Dharijat 52. Chương Al-Tur - Suretu Et Tur 53. Chương Al-Najm - Suretu En Nexhm 54. Chương Al-Qamar - Suretu El Kamer 55. Chương Al-Rahman - Suretu Err Rrahman 56. Chương Al-Waqi-'ah - Suretu El Vakia 57. Chương Al-Hadid - Suretu El Hadid 58. Chương Al-Mujadalah - Suretu El Muxhadele 59. Chương Al-Hashr - Suretu El Hashr 60. Chương Al-Mumtahinah - Suretu El Mumtehine 61. Chương Al-Saf - Suretu Es Saff 62. Chương Al-Jumu-'ah - Suretu El Xhumua 63. Chương Al-Munafiqun - Suretu El Munafikun 64. Chương Al-Taghabun - Suretu Et Tegabun 65. Chương Al-Talaq - Suretu Et Talak 66. Chương Al-Tahrim - Suretu Et Tahrim 67. Chương Al-Mulk - Suretu El Mulk 68. Chương Al-Qalam - Suretu El Kalem 69. Chương Al-Haqah - Suretu El Hakkah 70. Chương Al-Ma-'arij - Suretu El Mearixh 71. Chương Nuh - Suretu Nuh 72. Chương Al-Jinn - Suretu El Xhinn 73. Chương Al-Muzzammil - Suretu El Muzzemmil 74. Chương Al-Muddaththir - Suretu El Mudethir 75. Chương Al-Qiyamah - Suretu El Kijame 76. Chương Al-Insan - Kaptina El Insan 77. Chương Al-Mursalat - Suretu El Murselat 78. Chương Al-Naba' - Suretu En Nebe’ 79. Chương Al-Nazi-'at - Suretu En Naziat 80. Chương 'Abasa - Suretu Abese 81. Chương Al-Takwir - Suretu Et Tekvir 82. Chương Al-Infitar - Suretu El Infitar 83. Chương Al-Mutaffifin - Suretu El Mutaffifin 84. Chương Al-Inshiqaq - Suretu El Inshikak 85. Chương Al-Buruj - Suretu El Buruxh 86. Chương Al-Tariq - Suretu Et Tarik 87. Chương Al-'Ala - Suretu El A’la 88. Chương Al-Ghashiyah - Suretu El Gashije 89. Chương Al-Fajr - Suretu El Fexhr 90. Chương Al-Balad - Suretu El Beled 91. Chương Al-Shams - Suretu Esh Shems 92. Chương Al-Lail - Suretu El Lejl 93. Chương Al-Dhuha - Suretu Ed Duha 94. Chương Al-Sharh - Suretu Esh Sherh 95. Chương Al-Tin - Suretu Et Tin 96. Chương Al-'Alaq - Suretu El Alak 97. Chương Al-Qadar - Suretu El Kadr 98. Chương Al-Baiyinah - Suretu El Bejjine 99. Chương Al-Zalzalah - Suretu Ez Zelzele 100. Chương Al-'Adiyat - Suretu El Adijat 101. Chương Al-Qari-'ah - Suretu El Karia 102. Chương Al-Takathur - Suretu Et Tekathur 103. Chương Al-'Asr - Suretu El Asr 104. Chương Al-Humazah - Suretu El Hemze 105. Chương Al-Fil - Suretu El Fil 106. Chương Quraish - Suretu Kurejsh 107. Chương Al-Ma-'un - Suretu El Maun 108. Chương Al-Kawthar - Suretu El Kevther 109. Chương Al-Kafirun - Suretu El Kafirun 110. Chương Al-Nasr - Suretu En Nasr 111. Chương Al-Masad - Suretu El Mesed 112. Chương Al-Ikhlas - Suretu El Ihlas 113. Chương Al-Falaq - Suretu El Felek 114. Chương Al-Nas - Suretu En Nas
Mbyll