Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi - Vyetnam dilinə tərcümə - Həsən Əbdülkərim * - Tərcumənin mündəricatı


Zəhmət olmasa surə seçin
1. Chương Al-Fatihah - əl-Fatihə 2. Chương Al-Baqarah - əl-Bəqərə 3. Chương Ali 'Imran - Ali-İmran 4. Chương Al-Nisa' - ən-Nisa 5. Chương Al-Ma-idah - əl-Maidə 6. Chương Al-An-'am - əl-Ənam 7. Chương Al-'Araf - əl-Əraf 8. Chương Al-Anfal - əl-Ənfal 9. Chương Al-Tawbah - ət-Tovbə 10. Chương Yunus - Yunus 11. Chương Hud - Hud 12. Chương Yusuf - Yusuf 13. Chương Al-R'ad - ər-Rəd 14. Chương Ibrahim - İbrahim 15. Chương Al-Hijr - əl-Hicr 16. Chương Al-Nahl - ən-Nəhl 17. Chương Al-Isra' - əl-İsra 18. Chương Al-Kahf - əl-Kəhf 19. Chương Mar-yam - Məryəm 20. Chương Taha - Ta ha 21. Chương Al-Ambiya' - əl-Ənbiya 22. Chương Al-Hajj - əl-Həcc 23. Chương Al-Muminun - əl-Muminun 24. Chương Al-Nur - ən-Nur 25. Chương Al-Furqan - əl-Furqan 26. Chương Al-Shu-'ara' - əş-Şuəra 27. Chương Al-Naml - ən-Nəml 28. Chương Al-Qasas - əl-Qəsəs 29. Chương Al-'Ankabut - əl-Ənkəbut 30. Chương Al-Rum - ər-Rum 31. Chương Luqman - Loğman 32. Chương Al-Sajadah - əs-Səcdə 33. Chương Al-Ahzab - əl-Əhzab 34. Chương Saba' - Səba 35. Chương Fatir - Fatir 36. Chương Yasin - Ya sin 37. Chương Saffat - əs-Saffat 38. Chương Sad - Sad 39. Chương Al-Zumar - əz-Zumər 40. Chương Ghafir - Ğafir 41. Chương Fussilat - Fussilət 42. Chương Al-Shura - əş-Şura 43. Chương Al-Zukhruf - əz-Zuxruf 44. Chương Al-Dukhan - əd-Duxan 45. Chương Al-Jathiyah - əl-Casiyə 46. Chương Al-Ahqaf - əl-Əhqaf 47. Chương Muhammad - Muhəmməd 48. Chương Al-Fat-h - əl-Fəth 49. Chương Al-Hujurat - əl-Hucurat 50. Chương Qaf - Qaf 51. Chương Al-Zariyat - əz-Zariyat 52. Chương Al-Tur - ət-Tur 53. Chương Al-Najm - ən-Nəcm 54. Chương Al-Qamar - əl-Qəmər 55. Chương Al-Rahman - ər-Rəhman 56. Chương Al-Waqi-'ah - əl-Vaqiə 57. Chương Al-Hadid - əl-Hədid 58. Chương Al-Mujadalah - əl-Mucadilə 59. Chương Al-Hashr - əl-Həşr 60. Chương Al-Mumtahinah - əl-Mumtəhənə 61. Chương Al-Saf - əs-Saff 62. Chương Al-Jumu-'ah - əl-Cumuə 63. Chương Al-Munafiqun - əl-Munafiqun 64. Chương Al-Taghabun - ət-Təğabun 65. Chương Al-Talaq - ət-Talaq 66. Chương Al-Tahrim - ət-Təhrim 67. Chương Al-Mulk - əl-Mulk 68. Chương Al-Qalam - əl-Qələm 69. Chương Al-Haqah - əl-Haqqə 70. Chương Al-Ma-'arij - əl-Məaric 71. Chương Nuh - Nuh 72. Chương Al-Jinn - əl-Cinn 73. Chương Al-Muzzammil - əl-Muzzəmmil 74. Chương Al-Muddaththir - əl-Muddəssir 75. Chương Al-Qiyamah - əl-Qiyamə 76. Chương Al-Insan - əl-İnsan 77. Chương Al-Mursalat - əl-Mursəlat 78. Chương Al-Naba' - ən-Nəbə 79. Chương Al-Nazi-'at - ən-Naziat 80. Chương 'Abasa - Əbəsə 81. Chương Al-Takwir - ət-Təkvir 82. Chương Al-Infitar - əl-İnfitar 83. Chương Al-Mutaffifin - əl-Mutaffifin 84. Chương Al-Inshiqaq - əl-İnşiqaq 85. Chương Al-Buruj - əl-Buruc 86. Chương Al-Tariq - ət-Tariq 87. Chương Al-'Ala - əl-Əla 88. Chương Al-Ghashiyah - əl-Ğaşiyə 89. Chương Al-Fajr - əl-Fəcr 90. Chương Al-Balad - əl-Bələd 91. Chương Al-Shams - əş-Şəms 92. Chương Al-Lail - əl-Leyl 93. Chương Al-Dhuha - əd-Duha 94. Chương Al-Sharh - əş-Şərh 95. Chương Al-Tin - ət-Tin 96. Chương Al-'Alaq - əl-Ələq 97. Chương Al-Qadar - əl-Qədr 98. Chương Al-Baiyinah - əl-Beyyinə 99. Chương Al-Zalzalah - əz-Zəlzələ 100. Chương Al-'Adiyat - əl-Adiyat 101. Chương Al-Qari-'ah - əl-Qariə 102. Chương Al-Takathur - ət-Təkasur 103. Chương Al-'Asr - əl-Əsr 104. Chương Al-Humazah - əl-Huməzə 105. Chương Al-Fil - əl-Fil 106. Chương Quraish - Qureyş 107. Chương Al-Ma-'un - əl-Maun 108. Chương Al-Kawthar - əl-Kovsər 109. Chương Al-Kafirun - əl-Kafirun 110. Chương Al-Nasr - ən-Nəsr 111. Chương Al-Masad - əl-Məsəd 112. Chương Al-Ikhlas - əl-İxlas 113. Chương Al-Falaq - əl-Fələq 114. Chương Al-Nas - ən-Nas
Bağlamaq