કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - વિયેટનામીસ ભાષાતર - હસન અબ્દુલ કરીમ * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


કૃપા કરી, સૂરહ પસંદ કરો
1. Chương Al-Fatihah - અલ્ ફાતિહા 2. Chương Al-Baqarah - અલ્ બકરહ 3. Chương Ali 'Imran - આલિ ઇમરાન 4. Chương Al-Nisa' - અન્ નિસા 5. Chương Al-Ma-idah - અલ્ માઇદહ 6. Chương Al-An-'am - અલ્ અન્આમ 7. Chương Al-'Araf - અલ્ અઅરાફ 8. Chương Al-Anfal - અલ્ અન્ફાલ 9. Chương Al-Tawbah - અત્ તૌબા 10. Chương Yunus - યૂનુસ 11. Chương Hud - હૂદ 12. Chương Yusuf - યૂસુફ 13. Chương Al-R'ad - અર્ રઅદ 14. Chương Ibrahim - ઈબ્રાહીમ 15. Chương Al-Hijr - અલ્ હિજ્ર 16. Chương Al-Nahl - અન્ નહલ 17. Chương Al-Isra' - અલ્ ઇસ્રા 18. Chương Al-Kahf - અલ્ કહફ 19. Chương Mar-yam - મરયમ 20. Chương Taha - તો-હા 21. Chương Al-Ambiya' - અલ્ અન્બિયા 22. Chương Al-Hajj - અલ્ હજ્ 23. Chương Al-Muminun - અલ્ મુઅમિનૂન 24. Chương Al-Nur - અન્ નૂર 25. Chương Al-Furqan - અલ્ ફુરકાન 26. Chương Al-Shu-'ara' - અશ્ શુઅરાઅ 27. Chương Al-Naml - અન્ નમલ 28. Chương Al-Qasas - અલ્ કસસ 29. Chương Al-'Ankabut - અલ્ અન્કબુત 30. Chương Al-Rum - અર્ રુમ 31. Chương Luqman - લુકમાન 32. Chương Al-Sajadah - અસ્ સજદહ 33. Chương Al-Ahzab - અલ્ અહઝાબ 34. Chương Saba' - સબા 35. Chương Fatir - ફાતિર 36. Chương Yasin - યાસિન 37. Chương Saffat - અસ્ સોફ્ફાત 38. Chương Sad - સૉદ 39. Chương Al-Zumar - અઝ્ ઝુમર 40. Chương Ghafir - ગાફિર 41. Chương Fussilat - ફુસ્સિલત 42. Chương Al-Shura - અશ્ શૂરા 43. Chương Al-Zukhruf - અઝ્ ઝુખ્રૃફ 44. Chương Al-Dukhan - અદ્ દુખાન 45. Chương Al-Jathiyah - અલ્ જાષિયહ 46. Chương Al-Ahqaf - અલ્ અહકાફ 47. Chương Muhammad - મુહમ્મદ 48. Chương Al-Fat-h - અલ્ ફત્હ 49. Chương Al-Hujurat - અલ્ હુજુરાત 50. Chương Qaf - કૉફ 51. Chương Al-Zariyat - અઝ્ ઝારિયાત 52. Chương Al-Tur - અત્ તૂર 53. Chương Al-Najm - અન્ નજમ 54. Chương Al-Qamar - અલ્ કમર 55. Chương Al-Rahman - અર્ રહમાન 56. Chương Al-Waqi-'ah - અલ્ વાકિઆ 57. Chương Al-Hadid - અલ્ હદીદ 58. Chương Al-Mujadalah - અલ્ મુજાદિલહ 59. Chương Al-Hashr - અલ્ હશ્ર 60. Chương Al-Mumtahinah - અલ્ મુમતહિનહ 61. Chương Al-Saf - અસ્ સફ 62. Chương Al-Jumu-'ah - અલ્ જુમ્આ 63. Chương Al-Munafiqun - અલ્ મુનાફિકુન 64. Chương Al-Taghabun - અત્ તગાબુન 65. Chương Al-Talaq - અત્ તલાક 66. Chương Al-Tahrim - અત્ તહરીમ 67. Chương Al-Mulk - અલ્ મુલ્ક 68. Chương Al-Qalam - અલ્ કલમ 69. Chương Al-Haqah - અલ્ હાકકહ 70. Chương Al-Ma-'arij - અલ્ મઆરિજ 71. Chương Nuh - નૂહ 72. Chương Al-Jinn - અલ્ જિન 73. Chương Al-Muzzammil - અલ્ મુઝમ્મીલ 74. Chương Al-Muddaththir - અલ્ મુદષષિર 75. Chương Al-Qiyamah - અલ્ કિયામહ 76. Chương Al-Insan - અલ્ ઇન્સાન 77. Chương Al-Mursalat - અલ્ મુર્સલાત 78. Chương Al-Naba' - અન્ નબા 79. Chương Al-Nazi-'at - અન્ નાઝિઆત 80. Chương 'Abasa - અબસ 81. Chương Al-Takwir - અત્ તકવીર 82. Chương Al-Infitar - અલ્ ઇન્ફિતાર 83. Chương Al-Mutaffifin - અલ્ મુતફ્ફીન 84. Chương Al-Inshiqaq - અલ્ ઇન્શિકાક 85. Chương Al-Buruj - અલ્ બુરુજ 86. Chương Al-Tariq - અત્ તારિક 87. Chương Al-'Ala - અલ્ અઅલા 88. Chương Al-Ghashiyah - અલ્ ગોશિયહ 89. Chương Al-Fajr - અલ્ ફજર 90. Chương Al-Balad - અલ્ બલદ 91. Chương Al-Shams - અશ્ શમ્શ 92. Chương Al-Lail - અલ્ લૈલ 93. Chương Al-Dhuha - અઝ્ ઝોહા 94. Chương Al-Sharh - અશ્ શરહ 95. Chương Al-Tin - અત્ તીન 96. Chương Al-'Alaq - અલ્ અલક 97. Chương Al-Qadar - અલ્ કદર 98. Chương Al-Baiyinah - અલ્ બય્યિનહ 99. Chương Al-Zalzalah - અઝ્ ઝલ્ઝલા 100. Chương Al-'Adiyat - અલ્ આદિયાત 101. Chương Al-Qari-'ah - અલ્ કોરિઅહ 102. Chương Al-Takathur - અત્ તકાષુર 103. Chương Al-'Asr - અલ્ અસ્ર 104. Chương Al-Humazah - અલ્ હુમઝહ 105. Chương Al-Fil - અલ્ ફીલ 106. Chương Quraish - કુરૈશ 107. Chương Al-Ma-'un - અલ્ માઉન 108. Chương Al-Kawthar - અલ્ કૌષર 109. Chương Al-Kafirun - અલ્ કાફિરુન 110. Chương Al-Nasr - અન્ નસ્ર 111. Chương Al-Masad - અલ્ મસદ 112. Chương Al-Ikhlas - અલ્ ઇખ્લાસ 113. Chương Al-Falaq - અલ્ ફલક 114. Chương Al-Nas - અન્ નાસ
બંધ કરો