அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - வியட்நாமிய மொழிபெயர்ப்பு - ஹசன் அப்துல் கரீம் * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை


தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. Chương Al-Fatihah - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. Chương Al-Baqarah - ஸூரா அல்பகரா 3. Chương Ali 'Imran - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. Chương Al-Nisa' - ஸூரா அந்நிஸா 5. Chương Al-Ma-idah - ஸூரா அல்மாயிதா 6. Chương Al-An-'am - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. Chương Al-'Araf - ஸூரா அல்அஃராப் 8. Chương Al-Anfal - ஸூரா அல்அன்பால் 9. Chương Al-Tawbah - ஸூரா அத்தவ்பா 10. Chương Yunus - ஸூரா யூனுஸ் 11. Chương Hud - ஸூரா ஹூத் 12. Chương Yusuf - ஸூரா யூஸுப் 13. Chương Al-R'ad - ஸூரா அர்ரஃத் 14. Chương Ibrahim - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. Chương Al-Hijr - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. Chương Al-Nahl - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. Chương Al-Isra' - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. Chương Al-Kahf - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. Chương Mar-yam - ஸூரா மர்யம் 20. Chương Taha - ஸூரா தாஹா 21. Chương Al-Ambiya' - ஸூரா அல்அன்பியா 22. Chương Al-Hajj - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. Chương Al-Muminun - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. Chương Al-Nur - ஸூரா அந்நூர் 25. Chương Al-Furqan - ஸூரா அல்புர்கான் 26. Chương Al-Shu-'ara' - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. Chương Al-Naml - ஸூரா அந்நம்ல் 28. Chương Al-Qasas - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. Chương Al-'Ankabut - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. Chương Al-Rum - ஸூரா அர்ரூம் 31. Chương Luqman - ஸூரா லுக்மான் 32. Chương Al-Sajadah - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. Chương Al-Ahzab - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. Chương Saba' - ஸூரா ஸபஉ 35. Chương Fatir - ஸூரா பாதிர் 36. Chương Yasin - ஸூரா யாஸீன் 37. Chương Saffat - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. Chương Sad - ஸூரா ஸாத் 39. Chương Al-Zumar - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. Chương Ghafir - ஸூரா ஆஃபிர் 41. Chương Fussilat - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. Chương Al-Shura - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. Chương Al-Zukhruf - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. Chương Al-Dukhan - ஸூரா அத்துகான் 45. Chương Al-Jathiyah - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. Chương Al-Ahqaf - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. Chương Muhammad - ஸூரா முஹம்மத் 48. Chương Al-Fat-h - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. Chương Al-Hujurat - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. Chương Qaf - ஸூரா காஃப் 51. Chương Al-Zariyat - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. Chương Al-Tur - ஸூரா அத்தூர் 53. Chương Al-Najm - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. Chương Al-Qamar - ஸூரா அல்கமர் 55. Chương Al-Rahman - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. Chương Al-Waqi-'ah - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. Chương Al-Hadid - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. Chương Al-Mujadalah - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. Chương Al-Hashr - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. Chương Al-Mumtahinah - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. Chương Al-Saf - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. Chương Al-Jumu-'ah - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. Chương Al-Munafiqun - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. Chương Al-Taghabun - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. Chương Al-Talaq - ஸூரா அத்தலாக் 66. Chương Al-Tahrim - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. Chương Al-Mulk - ஸூரா அல்முல்க் 68. Chương Al-Qalam - ஸூரா அல்கலம் 69. Chương Al-Haqah - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. Chương Al-Ma-'arij - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. Chương Nuh - ஸூரா நூஹ் 72. Chương Al-Jinn - ஸூரா அல்ஜின் 73. Chương Al-Muzzammil - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. Chương Al-Muddaththir - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. Chương Al-Qiyamah - ஸூரா அல்கியாமா 76. Chương Al-Insan - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. Chương Al-Mursalat - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. Chương Al-Naba' - ஸூரா அந்நபஃ 79. Chương Al-Nazi-'at - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. Chương 'Abasa - ஸூரா அபஸ 81. Chương Al-Takwir - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. Chương Al-Infitar - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. Chương Al-Mutaffifin - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. Chương Al-Inshiqaq - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. Chương Al-Buruj - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. Chương Al-Tariq - ஸூரா அத்தாரிக் 87. Chương Al-'Ala - ஸூரா அல்அஃலா 88. Chương Al-Ghashiyah - ஸூரா அல்காஷியா 89. Chương Al-Fajr - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. Chương Al-Balad - ஸூரா அல்பலத் 91. Chương Al-Shams - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. Chương Al-Lail - ஸூரா அல்லைல் 93. Chương Al-Dhuha - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. Chương Al-Sharh - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. Chương Al-Tin - ஸூரா அத்தீன் 96. Chương Al-'Alaq - ஸூரா அல்அலக் 97. Chương Al-Qadar - ஸூரா அல்கத்ர் 98. Chương Al-Baiyinah - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. Chương Al-Zalzalah - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. Chương Al-'Adiyat - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. Chương Al-Qari-'ah - ஸூரா அல்காரிஆ 102. Chương Al-Takathur - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. Chương Al-'Asr - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. Chương Al-Humazah - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. Chương Al-Fil - ஸூரா அல்பீல் 106. Chương Quraish - ஸூரா குரைஷ் 107. Chương Al-Ma-'un - ஸூரா அல்மாஊன் 108. Chương Al-Kawthar - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. Chương Al-Kafirun - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. Chương Al-Nasr - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. Chương Al-Masad - ஸூரா அல்மஸத் 112. Chương Al-Ikhlas - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. Chương Al-Falaq - ஸூரா அல்பலக் 114. Chương Al-Nas - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக