Prijevod značenja časnog Kur'ana - Vijetnamski prijevod * - Sadržaj prijevodā


Molimo, odaberite suru
1. Chương Al-Fatihah - Sura el-Fatiha 2. Chương Al-Baqarah - Sura el-Bekara 3. Chương Ali 'Imran - Sura Alu Imran 4. Chương Al-Nisa' - Sura en-Nisa 5. Chương Al-Ma-idah - Sura el-Maida 6. Chương Al-An-'am - Sura el-En'am 7. Chương Al-'Araf - Sura el-A'araf 8. Chương Al-Anfal - Sura el-Enfal 9. Chương Al-Tawbah - Sura et-Tevba 10. Chương Yunus - Sura Junus 11. Chương Hud - Sura Hud 12. Chương Yusuf - Sura Jusuf 13. Chương Al-R'ad - Sura er-Ra'd 14. Chương Ibrahim - Sura Ibrahim 15. Chương Al-Hijr - Sura el-Hidžr 16. Chương Al-Nahl - Sura en-Nahl 17. Chương Al-Isra' - Sura el-Isra 18. Chương Al-Kahf - Sura el-Kehf 19. Chương Mar-yam - Sura Merjem 20. Chương Taha - Sura Ta-Ha 21. Chương Al-Ambiya' - Sura el-Enbija 22. Chương Al-Hajj - Sura el-Hadždž 23. Chương Al-Muminun - Sura el-Mu'minun 24. Chương Al-Nur - Sura en-Nur 25. Chương Al-Furqan - Sura el-Furkan 26. Chương Al-Shu-'ara' - Sura eš-Šuara 27. Chương Al-Naml - Sura en-Neml 28. Chương Al-Qasas - Sura el-Kasas 29. Chương Al-'Ankabut - Sura el-Ankebut 30. Chương Al-Rum - Sura er-Rum 31. Chương Luqman - Sura Lukman 32. Chương Al-Sajadah - Sura es-Sedžda 33. Chương Al-Ahzab - Sura el-Ahzab 34. Chương Saba' - Sura Sebe 35. Chương Fatir - Sura Fatir 36. Chương Yasin - Sura Ja-Sin 37. Chương Saffat - Sura es-Saffat 38. Chương Sad - Sura Sad 39. Chương Al-Zumar - Sura ez-Zumer 40. Chương Ghafir - Sura Gafir 41. Chương Fussilat - Sura Fussilet 42. Chương Al-Shura - Sura eš-Šura 43. Chương Al-Zukhruf - Sura ez-Zuhruf 44. Chương Al-Dukhan - Sura ed-Duhan 45. Chương Al-Jathiyah - Sura el-Džasija 46. Chương Al-Ahqaf - Sura el-Ahkaf 47. Chương Muhammad - Sura Muhammed 48. Chương Al-Fat-h - Sura el-Feth 49. Chương Al-Hujurat - Sura el-Hudžurat 50. Chương Qaf - Sura Kaf 51. Chương Al-Zariyat - Sura ez-Zarijat 52. Chương Al-Tur - Sura et-Tur 53. Chương Al-Najm - Sura en-Nedžm 54. Chương Al-Qamar - Sura el-Kamer 55. Chương Al-Rahman - Sura er-Rahman 56. Chương Al-Waqi-'ah - Sura el-Vakia 57. Chương Al-Hadid - Sura el-Hadid 58. Chương Al-Mujadalah - Sura el-Mudžadela 59. Chương Al-Hashr - Sura el-Hašr 60. Chương Al-Mumtahinah - Sura el-Mumtehina 61. Chương Al-Saf - Sura es-Saff 62. Chương Al-Jumu-'ah - Sura el-Džuma 63. Chương Al-Munafiqun - Sura el-Munafikun 64. Chương Al-Taghabun - Sura et-Tegabun 65. Chương Al-Talaq - Sura et-Talak 66. Chương Al-Tahrim - Sura et-Tahrim 67. Chương Al-Mulk - Sura el-Mulk 68. Chương Al-Qalam - Sura el-Kalem 69. Chương Al-Haqah - Sura el-Hakka 70. Chương Al-Ma-'arij - Sura el-Mearidž 71. Chương Nuh - Sura Nuh 72. Chương Al-Jinn - Sura el-Džinn 73. Chương Al-Muzzammil - Sura el-Muzzemmil 74. Chương Al-Muddaththir - Sura el-Muddessir 75. Chương Al-Qiyamah - Sura el-Kijama 76. Chương Al-Insan - Sura el-Insan 77. Chương Al-Mursalat - Sura el-Murselat 78. Chương Al-Naba' - Sura en-Nebe 79. Chương Al-Nazi-'at - Sura en-Naziat 80. Chương 'Abasa - Sura Abese 81. Chương Al-Takwir - Sura et-Tekvir 82. Chương Al-Infitar - Sura el-Infitar 83. Chương Al-Mutaffifin - Sura el-Mutaffifin 84. Chương Al-Inshiqaq - Sura el-Inšikak 85. Chương Al-Buruj - Sura el-Burudž 86. Chương Al-Tariq - Sura et-Tarik 87. Chương Al-'Ala - Sura el-A'la 88. Chương Al-Ghashiyah - Sura el-Gašija 89. Chương Al-Fajr - Sura el-Fedžr 90. Chương Al-Balad - Sura el-Beled 91. Chương Al-Shams - Sura eš-Šems 92. Chương Al-Lail - Sura el-Lejl 93. Chương Al-Dhuha - Sura ed-Duha 94. Chương Al-Sharh - Sura eš-Šerh 95. Chương Al-Tin - Sura et-Tin 96. Chương Al-'Alaq - Sura el-Alek 97. Chương Al-Qadar - Sura el-Kadr 98. Chương Al-Baiyinah - Sura el-Bejjina 99. Chương Al-Zalzalah - Sura ez-Zelzela 100. Chương Al-'Adiyat - Sura el-Adijat 101. Chương Al-Qari-'ah - Sura el-Karia 102. Chương Al-Takathur - Sura et-Tekasur 103. Chương Al-'Asr - Sura el-Asr 104. Chương Al-Humazah - Sura el-Humeza 105. Chương Al-Fil - Sura el-Fil 106. Chương Quraish - Sura Kurejš 107. Chương Al-Ma-'un - Sura el-Maun 108. Chương Al-Kawthar - Sura el-Kevser 109. Chương Al-Kafirun - Sura el-Kafirun 110. Chương Al-Nasr - Sura en-Nasr 111. Chương Al-Masad - Sura el-Mesed 112. Chương Al-Ikhlas - Sura el-Ihlas 113. Chương Al-Falaq - Sura el-Felek 114. Chương Al-Nas - Sura en-Nas
Zatvaranje