വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - വിയറ്റ്നാമീസ് വിവർത്തനം - ഹസൻ അബ്ദുൽ കരീം * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1. Chương Al-Fatihah - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. Chương Al-Baqarah - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. Chương Ali 'Imran - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. Chương Al-Nisa' - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. Chương Al-Ma-idah - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. Chương Al-An-'am - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. Chương Al-'Araf - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. Chương Al-Anfal - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. Chương Al-Tawbah - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. Chương Yunus - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. Chương Hud - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. Chương Yusuf - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. Chương Al-R'ad - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. Chương Ibrahim - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. Chương Al-Hijr - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. Chương Al-Nahl - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. Chương Al-Isra' - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. Chương Al-Kahf - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. Chương Mar-yam - സൂറത്ത് മർയം 20. Chương Taha - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. Chương Al-Ambiya' - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. Chương Al-Hajj - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. Chương Al-Muminun - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. Chương Al-Nur - സൂറത്തുന്നൂർ 25. Chương Al-Furqan - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. Chương Al-Shu-'ara' - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. Chương Al-Naml - സൂറത്തുന്നംല് 28. Chương Al-Qasas - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. Chương Al-'Ankabut - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. Chương Al-Rum - സൂറത്തു റൂം 31. Chương Luqman - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. Chương Al-Sajadah - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. Chương Al-Ahzab - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. Chương Saba' - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. Chương Fatir - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. Chương Yasin - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. Chương Saffat - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. Chương Sad - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. Chương Al-Zumar - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. Chương Ghafir - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. Chương Fussilat - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. Chương Al-Shura - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. Chương Al-Zukhruf - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. Chương Al-Dukhan - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. Chương Al-Jathiyah - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. Chương Al-Ahqaf - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. Chương Muhammad - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. Chương Al-Fat-h - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. Chương Al-Hujurat - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. Chương Qaf - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. Chương Al-Zariyat - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. Chương Al-Tur - സൂറത്തുത്തൂർ 53. Chương Al-Najm - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. Chương Al-Qamar - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. Chương Al-Rahman - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. Chương Al-Waqi-'ah - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. Chương Al-Hadid - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. Chương Al-Mujadalah - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. Chương Al-Hashr - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. Chương Al-Mumtahinah - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. Chương Al-Saf - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. Chương Al-Jumu-'ah - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. Chương Al-Munafiqun - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. Chương Al-Taghabun - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. Chương Al-Talaq - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. Chương Al-Tahrim - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. Chương Al-Mulk - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. Chương Al-Qalam - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. Chương Al-Haqah - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. Chương Al-Ma-'arij - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. Chương Nuh - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. Chương Al-Jinn - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. Chương Al-Muzzammil - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. Chương Al-Muddaththir - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. Chương Al-Qiyamah - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. Chương Al-Insan - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. Chương Al-Mursalat - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. Chương Al-Naba' - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. Chương Al-Nazi-'at - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. Chương 'Abasa - സൂറത്ത് അബസ 81. Chương Al-Takwir - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. Chương Al-Infitar - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. Chương Al-Mutaffifin - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. Chương Al-Inshiqaq - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. Chương Al-Buruj - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. Chương Al-Tariq - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. Chương Al-'Ala - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. Chương Al-Ghashiyah - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. Chương Al-Fajr - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. Chương Al-Balad - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. Chương Al-Shams - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. Chương Al-Lail - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. Chương Al-Dhuha - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. Chương Al-Sharh - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. Chương Al-Tin - സൂറത്തുത്തീൻ 96. Chương Al-'Alaq - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. Chương Al-Qadar - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. Chương Al-Baiyinah - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. Chương Al-Zalzalah - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. Chương Al-'Adiyat - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. Chương Al-Qari-'ah - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. Chương Al-Takathur - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. Chương Al-'Asr - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. Chương Al-Humazah - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. Chương Al-Fil - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. Chương Quraish - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. Chương Al-Ma-'un - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. Chương Al-Kawthar - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. Chương Al-Kafirun - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. Chương Al-Nasr - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. Chương Al-Masad - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. Chương Al-Ikhlas - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. Chương Al-Falaq - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. Chương Al-Nas - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക