ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - වියට්නාම පරිවර්තනය - හසන් අබ්දුල් කරීම් * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න
1. Chương Al-Fatihah - සූරා අල් ෆාතිහා 2. Chương Al-Baqarah - සූරා අල් බකරා 3. Chương Ali 'Imran - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. Chương Al-Nisa' - සූරා අන් නිසා 5. Chương Al-Ma-idah - සූරා අල් මාඉදා 6. Chương Al-An-'am - සූරා අල් අන්ආම් 7. Chương Al-'Araf - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. Chương Al-Anfal - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. Chương Al-Tawbah - සූරා අත් තව්බා 10. Chương Yunus - සූරා යූනුස් 11. Chương Hud - සූරා හූද් 12. Chương Yusuf - සූරා යූසුෆ් 13. Chương Al-R'ad - සූරා අර් රඃද් 14. Chương Ibrahim - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. Chương Al-Hijr - සූරා අල් හිජ්ර් 16. Chương Al-Nahl - සූරා අන් නහ්ල් 17. Chương Al-Isra' - සූරා අල් ඉස්රා 18. Chương Al-Kahf - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. Chương Mar-yam - සූරා මර්යම් 20. Chương Taha - සූරා තාහා 21. Chương Al-Ambiya' - සූරා අල් අන්බියා 22. Chương Al-Hajj - සූරා අල් හජ් 23. Chương Al-Muminun - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. Chương Al-Nur - සූරා අන් නූර් 25. Chương Al-Furqan - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. Chương Al-Shu-'ara' - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. Chương Al-Naml - සූරා අන් නම්ල් 28. Chương Al-Qasas - සූරා අල් කසස් 29. Chương Al-'Ankabut - සූරා අල් අන්කබූත් 30. Chương Al-Rum - සූරා අර් රූම් 31. Chương Luqman - සූරා ලුක්මාන් 32. Chương Al-Sajadah - සූරා අස්-සජදා 33. Chương Al-Ahzab - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. Chương Saba' - සූරා සබඃ 35. Chương Fatir - සූරා ෆාතිර් 36. Chương Yasin - සූරා යාසීන් 37. Chương Saffat - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. Chương Sad - සූරා සාද් 39. Chương Al-Zumar - සූරා අස් සුමර් 40. Chương Ghafir - සූරා ගාෆිර් 41. Chương Fussilat - සූරා ෆුස්සිලත් 42. Chương Al-Shura - සූරා අෂ් ෂූරා 43. Chương Al-Zukhruf - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. Chương Al-Dukhan - සූරා අද් දුකාන් 45. Chương Al-Jathiyah - සූරා අල් ජාසියා 46. Chương Al-Ahqaf - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. Chương Muhammad - සූරා මුහම්මද් 48. Chương Al-Fat-h - සූරා අල් ෆත්හ් 49. Chương Al-Hujurat - සූරා අල් හුජුරාත් 50. Chương Qaf - සූරා කාෆ් 51. Chương Al-Zariyat - සූරා අස්සාරියාත් 52. Chương Al-Tur - සූරා අත් තූර් 53. Chương Al-Najm - සූරා අන් නජ්ම් 54. Chương Al-Qamar - සූරා අල් කමර් 55. Chương Al-Rahman - සූරා අර් රහ්මාන් 56. Chương Al-Waqi-'ah - සූරා අල් වාකිආ 57. Chương Al-Hadid - සූරා අල් හදීද් 58. Chương Al-Mujadalah - සූරා අල් මුජාදලා 59. Chương Al-Hashr - සූරා අල් හෂ්ර් 60. Chương Al-Mumtahinah - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. Chương Al-Saf - සූරා අස් සෆ් 62. Chương Al-Jumu-'ah - සූරා අල් ජුමුආ 63. Chương Al-Munafiqun - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. Chương Al-Taghabun - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. Chương Al-Talaq - සූරා අත් තලාක් 66. Chương Al-Tahrim - සූරා අත් තහ්රීම් 67. Chương Al-Mulk - සූරා අල් මුල්ක් 68. Chương Al-Qalam - සූරා අල් කලම් 69. Chương Al-Haqah - සූරා අල් හාක්කා 70. Chương Al-Ma-'arij - සූරා අල් මආරිජ් 71. Chương Nuh - සූරා නූහ් 72. Chương Al-Jinn - සූරා අල් ජින් 73. Chương Al-Muzzammil - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. Chương Al-Muddaththir - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. Chương Al-Qiyamah - සූරා අල් කියාමා 76. Chương Al-Insan - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. Chương Al-Mursalat - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. Chương Al-Naba' - සූරා අන් නබඋ 79. Chương Al-Nazi-'at - සූරා අන් නාසිආත් 80. Chương 'Abasa - සූරා අබස 81. Chương Al-Takwir - සූරා අත් තක්වීර් 82. Chương Al-Infitar - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. Chương Al-Mutaffifin - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. Chương Al-Inshiqaq - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. Chương Al-Buruj - සූරා අල් බුරූජ් 86. Chương Al-Tariq - සූරා අත් තාරික් 87. Chương Al-'Ala - සූරා අල් අඃලා 88. Chương Al-Ghashiyah - සූරා අල් ඝාෂියා 89. Chương Al-Fajr - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. Chương Al-Balad - සූරා අල් බලද් 91. Chương Al-Shams - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. Chương Al-Lail - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. Chương Al-Dhuha - සූරා අල් ළුහා 94. Chương Al-Sharh - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. Chương Al-Tin - සූරා අත් තීන් 96. Chương Al-'Alaq - සූරා අල් අලක් 97. Chương Al-Qadar - සූරා අල් කද්ර් 98. Chương Al-Baiyinah - සූරා අල් බය්යිනා 99. Chương Al-Zalzalah - සූරා අස් සල්සලා 100. Chương Al-'Adiyat - සූරා අල් ආදියා 101. Chương Al-Qari-'ah - සූරා අල් කාරිආ 102. Chương Al-Takathur - සූරා අත් තකාසුර් 103. Chương Al-'Asr - සූරා අල් අස්ර් 104. Chương Al-Humazah - සූරා අල් හුමසා 105. Chương Al-Fil - සූරා අල් ෆීල් 106. Chương Quraish - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. Chương Al-Ma-'un - සූරා අල් මාඌන් 108. Chương Al-Kawthar - සූරා අල් කව්සර් 109. Chương Al-Kafirun - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. Chương Al-Nasr - සූරා අන් නස්ර් 111. Chương Al-Masad - සූරා අල් මසද් 112. Chương Al-Ikhlas - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. Chương Al-Falaq - සූරා අල් ෆලක් 114. Chương Al-Nas - සූරා අන් නාස්
වසන්න