የቅዱስ ቁርዓን ይዘት ትርጉም - የቬትናምኛ ቋንቋ ትርጉም - ሓሰን ዓብዱል ከሪም * - የትርጉሞች ማዉጫ


እባክዎን ምዕራፍ ይምረጡ
1. Chương Al-Fatihah - ሱረቱ አል-ፋቲሃ 2. Chương Al-Baqarah - ሱረቱ አል-በቀራህ 3. Chương Ali 'Imran - ሱረቱ ኣሊ-ኢምራን 4. Chương Al-Nisa' - ሱረቱ አን-ኒሳዕ 5. Chương Al-Ma-idah - ሱረቱ አል-ማኢዳህ 6. Chương Al-An-'am - ሱረቱ አል-አንዓም 7. Chương Al-'Araf - ሱረቱ አል-አዕራፍ 8. Chương Al-Anfal - ሱረቱ አል-አንፋል 9. Chương Al-Tawbah - ሱረቱ አት-ተውባህ 10. Chương Yunus - ሱረቱ ዩኑስ 11. Chương Hud - ሱረቱ ሁድ 12. Chương Yusuf - ሱረቱ ዩሱፍ 13. Chương Al-R'ad - ሱረቱ አር-ረዕድ 14. Chương Ibrahim - ሱረቱ ኢብራሂም 15. Chương Al-Hijr - ሱረቱ አል ሒጅር 16. Chương Al-Nahl - ሱረቱ አን-ነሕል 17. Chương Al-Isra' - ሱረቱ አል ኢስራዕ 18. Chương Al-Kahf - ሱረቱ አል ከህፍ 19. Chương Mar-yam - ሱረቱ መርየም 20. Chương Taha - ሱረቱ ጣሃ 21. Chương Al-Ambiya' - ሱረቱ አል አንቢያ 22. Chương Al-Hajj - ሱረቱ አል ሐጅ 23. Chương Al-Muminun - ሱረቱ አል-ሙዕሚኑን 24. Chương Al-Nur - ሱረቱ አልን ኑር 25. Chương Al-Furqan - ሱረቱ አል ፉርቃን 26. Chương Al-Shu-'ara' - ሱረቱ አሽ ሹዐራእ 27. Chương Al-Naml - ሱረቱ አን ነምል 28. Chương Al-Qasas - ሱረቱ አል ቀሰስ 29. Chương Al-'Ankabut - ሱረቱ አል ዐንከቡት 30. Chương Al-Rum - ሱረቱ አር ሩም 31. Chương Luqman - ሱረቱ አል ሉቅማን 32. Chương Al-Sajadah - ሱረቱ አስ ሰጅደህ 33. Chương Al-Ahzab - ሱረቱ አል አሕዛብ 34. Chương Saba' - ሱረቱ ሰበእ 35. Chương Fatir - ሱረቱ ፋጢር 36. Chương Yasin - ሱረቱ ያሲን 37. Chương Saffat - ሱረቱ አስ ሷፋት 38. Chương Sad - ሱረቱ ሷድ 39. Chương Al-Zumar - ሱረቱ አዝ ዙመር 40. Chương Ghafir - ሱረቱ ጋፊር 41. Chương Fussilat - ሱረቱ ፉሲለት 42. Chương Al-Shura - ሱረቱ አሽ ሹራ 43. Chương Al-Zukhruf - ሱረቱ አዝ ዙኽሩፍ 44. Chương Al-Dukhan - ሱረቱ አድ ዱኻን 45. Chương Al-Jathiyah - ሱረቱ አል ጃሲያህ 46. Chương Al-Ahqaf - ሱረቱ አል አህቃፍ 47. Chương Muhammad - ሱረቱ ሙሀመድ 48. Chương Al-Fat-h - ሱረቱ አል ፈትህ 49. Chương Al-Hujurat - ሱረቱ አል ሑጅራት 50. Chương Qaf - ሱረቱ ቃፍ 51. Chương Al-Zariyat - ሱረቱ አዝ ዛሪያት 52. Chương Al-Tur - ሱረቱ አጥ ጡር 53. Chương Al-Najm - ሱረቱ አን ነጅም 54. Chương Al-Qamar - ሱረቱ አል ቀመር 55. Chương Al-Rahman - ሱረቱ አር ረሕማን 56. Chương Al-Waqi-'ah - ሱረቱ አል ዋቂዓህ 57. Chương Al-Hadid - ሱረቱ አል ሐዲድ 58. Chương Al-Mujadalah - ሱረቱ አል ሙጃደላ 59. Chương Al-Hashr - ሱረቱ አል ሐሽር 60. Chương Al-Mumtahinah - ሱረቱ አል ሙምተሂና 61. Chương Al-Saf - ሱረቱ አስ ሶፍ 62. Chương Al-Jumu-'ah - ሱረቱ አል ጁሙዓህ 63. Chương Al-Munafiqun - ሱረቱ አል ሙናፊቁን 64. Chương Al-Taghabun - ሱረቱ አት ተጋቡን 65. Chương Al-Talaq - ሱረቱ አጥ ጠላቅ 66. Chương Al-Tahrim - ሱረቱ አት ተህሪም 67. Chương Al-Mulk - ሱረቱ አል ሙልክ 68. Chương Al-Qalam - ሱረቱ አል ቀለም 69. Chương Al-Haqah - ሱረቱ አል ሓቃህ 70. Chương Al-Ma-'arij - ሱረቱ አል መዓሪጅ 71. Chương Nuh - ሱረቱ ኑህ 72. Chương Al-Jinn - ሱረቱ አል ጂን 73. Chương Al-Muzzammil - ሱረቱ አል ሙዘሚል 74. Chương Al-Muddaththir - ሱረቱ አል ሙደሲር 75. Chương Al-Qiyamah - ሱረቱ አል ቂያማህ 76. Chương Al-Insan - ሱረቱ አል ኢንሳን 77. Chương Al-Mursalat - ሱረቱ አል ሙርሰላት 78. Chương Al-Naba' - ሱረቱ አን ነበእ 79. Chương Al-Nazi-'at - ሱረቱ አን ናዚዓት 80. Chương 'Abasa - ሱረቱ ዐበሰ 81. Chương Al-Takwir - ሱረቱ አት ተክዊር 82. Chương Al-Infitar - ሱረቱ አል ኢንፊጣር 83. Chương Al-Mutaffifin - ሱረቱ አል ሙጠፊፊን 84. Chương Al-Inshiqaq - ሱረቱ አል ኢንሺቃቅ 85. Chương Al-Buruj - ሱረቱ አል ቡሩጅ 86. Chương Al-Tariq - ሱረቱ አጥ ጣሪቅ 87. Chương Al-'Ala - ሱረቱ አል አዕላ 88. Chương Al-Ghashiyah - ሱረቱ አል ጋሺያህ 89. Chương Al-Fajr - ሱረቱ አል ፈጅር 90. Chương Al-Balad - ሱረቱ አል በለድ 91. Chương Al-Shams - ሱረቱ አሽ ሸምስ 92. Chương Al-Lail - ሱረቱ አል ለይል 93. Chương Al-Dhuha - ሱረቱ አድ ዱሓ 94. Chương Al-Sharh - ሱረቱ አሽ ሸርህ 95. Chương Al-Tin - ሱረቱ አት ቲን 96. Chương Al-'Alaq - ሱረቱ አል ዐለቅ 97. Chương Al-Qadar - ሱረቱ አል ቀድር 98. Chương Al-Baiyinah - ሱረቱ አል-በይናህ 99. Chương Al-Zalzalah - ሱረቱ አል ዘልዘላህ 100. Chương Al-'Adiyat - ሱረቱ አል ዓዲያት 101. Chương Al-Qari-'ah - ሱረቱ አል ቃሪዓሕ 102. Chương Al-Takathur - ሱረቱ አት ተካሱር 103. Chương Al-'Asr - ሱረቱ አል ዓስር 104. Chương Al-Humazah - ሱረቱ አል ሁመዛህ 105. Chương Al-Fil - ሱረቱ አል ፊል 106. Chương Quraish - ሱረቱ ቁረይሽ 107. Chương Al-Ma-'un - ሱረቱ አል ማዑን 108. Chương Al-Kawthar - ሱረቱ አል ከውሰር 109. Chương Al-Kafirun - ሱረቱ አል ካፊሩን 110. Chương Al-Nasr - ሱረቱ አን ነስር 111. Chương Al-Masad - ሱረቱ አል መሰድ 112. Chương Al-Ikhlas - ሱረቱ አል ኢኽላስ 113. Chương Al-Falaq - ሱረቱ አል ፈለቅ 114. Chương Al-Nas - ሱረቱ አን ናስ
መዝጋት