แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาเวียดนาม - หะซัน อับดุลกะรีม * - สารบัญ​คำแปล


กรุณา​เลือกสูเราะฮ์
1. Chương Al-Fatihah - Al-Fātihah 2. Chương Al-Baqarah - Al-Baqarah 3. Chương Ali 'Imran - Āl-‘Imrān 4. Chương Al-Nisa' - An-Nisā’ 5. Chương Al-Ma-idah - Al-Mā’idah 6. Chương Al-An-'am - Al-An‘ām 7. Chương Al-'Araf - Al-A‘rāf 8. Chương Al-Anfal - Al-Anfāl 9. Chương Al-Tawbah - At-Tawbah 10. Chương Yunus - Yūnus 11. Chương Hud - Hūd 12. Chương Yusuf - Yūsuf 13. Chương Al-R'ad - Ar-Ra‘d 14. Chương Ibrahim - Ibrāhīm 15. Chương Al-Hijr - Al-Hijr 16. Chương Al-Nahl - An-Nahl 17. Chương Al-Isra' - Al-Isrā’ 18. Chương Al-Kahf - Al-Kahf 19. Chương Mar-yam - Maryam 20. Chương Taha - Tā-ha 21. Chương Al-Ambiya' - Al-Anbiyā’ 22. Chương Al-Hajj - Al-Hajj 23. Chương Al-Muminun - Al-Mu’minūn 24. Chương Al-Nur - An-Noor 25. Chương Al-Furqan - Al-Furqān 26. Chương Al-Shu-'ara' - Ash-Shu‘arā’ 27. Chương Al-Naml - An-Naml 28. Chương Al-Qasas - Al-Qasas 29. Chương Al-'Ankabut - Al-‘Ankabūt 30. Chương Al-Rum - Ar-Rūm 31. Chương Luqman - Luqmān 32. Chương Al-Sajadah - As-Sajdah 33. Chương Al-Ahzab - Al-Ahzāb 34. Chương Saba' - Saba’ 35. Chương Fatir - Fātir 36. Chương Yasin - Yā-Sīn 37. Chương Saffat - As-Sāffāt 38. Chương Sad - Sād 39. Chương Al-Zumar - Az-Zumar 40. Chương Ghafir - Ghāfir 41. Chương Fussilat - Fussilat 42. Chương Al-Shura - Ash-Shūra 43. Chương Al-Zukhruf - Az-Zukhruf 44. Chương Al-Dukhan - Ad-Dukhān 45. Chương Al-Jathiyah - Al-Jāthiyah 46. Chương Al-Ahqaf - Al-Ahqāf 47. Chương Muhammad - Muhammad 48. Chương Al-Fat-h - Al-Fat'h 49. Chương Al-Hujurat - Al-Hujurāt 50. Chương Qaf - Qāf 51. Chương Al-Zariyat - Adh-Dhāriyāt 52. Chương Al-Tur - At-Toor 53. Chương Al-Najm - An-Najm 54. Chương Al-Qamar - Al-Qamar 55. Chương Al-Rahman - Ar-Rahmān 56. Chương Al-Waqi-'ah - Al-Wāqi‘ah 57. Chương Al-Hadid - Al-Hadīd 58. Chương Al-Mujadalah - Al-Mujādalah 59. Chương Al-Hashr - Al-Hashr 60. Chương Al-Mumtahinah - Al-Mumtahanah 61. Chương Al-Saf - As-Saff 62. Chương Al-Jumu-'ah - Al-Jumu‘ah 63. Chương Al-Munafiqun - Al-Munāfiqūn 64. Chương Al-Taghabun - At-Taghābun 65. Chương Al-Talaq - At-Talāq 66. Chương Al-Tahrim - At-Tahrīm 67. Chương Al-Mulk - Al-Mulk 68. Chương Al-Qalam - Al-Qalam 69. Chương Al-Haqah - Al-Hāqqah 70. Chương Al-Ma-'arij - Al-Ma‘ārij 71. Chương Nuh - Nūh 72. Chương Al-Jinn - Al-Jinn 73. Chương Al-Muzzammil - Al-Muzzammil 74. Chương Al-Muddaththir - Al-Muddaththir 75. Chương Al-Qiyamah - Al-Qiyāmah 76. Chương Al-Insan - Al-Insān 77. Chương Al-Mursalat - Al-Mursalāt 78. Chương Al-Naba' - An-Naba’ 79. Chương Al-Nazi-'at - An-Nāzi‘āt 80. Chương 'Abasa - ‘Abasa 81. Chương Al-Takwir - At-Takwīr 82. Chương Al-Infitar - Al-Infitār 83. Chương Al-Mutaffifin - Al-Mutaffifīn 84. Chương Al-Inshiqaq - Al-Inshiqāq 85. Chương Al-Buruj - Al-Burūj 86. Chương Al-Tariq - At-Tāriq 87. Chương Al-'Ala - Al-A‘lā 88. Chương Al-Ghashiyah - Al-Ghāshiyah 89. Chương Al-Fajr - Al-Fajr 90. Chương Al-Balad - Al-Balad 91. Chương Al-Shams - Ash-Shams 92. Chương Al-Lail - Al-Layl 93. Chương Al-Dhuha - Ad-Duhā 94. Chương Al-Sharh - Ash-Sharh 95. Chương Al-Tin - At-Teen 96. Chương Al-'Alaq - Al-‘Alaq 97. Chương Al-Qadar - Al-Qadr 98. Chương Al-Baiyinah - Al-Bayyinah 99. Chương Al-Zalzalah - Az-Zalzalah 100. Chương Al-'Adiyat - Al-‘Ādiyāt 101. Chương Al-Qari-'ah - Al-Qāri‘ah 102. Chương Al-Takathur - At-Takāthur 103. Chương Al-'Asr - Al-‘Asr 104. Chương Al-Humazah - Al-Humazah 105. Chương Al-Fil - Al-Feel 106. Chương Quraish - Quraysh 107. Chương Al-Ma-'un - Al-Mā‘ūn 108. Chương Al-Kawthar - Al-Kawthar 109. Chương Al-Kafirun - Al-Kāfirūn 110. Chương Al-Nasr - An-Nasr 111. Chương Al-Masad - Al-Masad 112. Chương Al-Ikhlas - Al-Ikhlās 113. Chương Al-Falaq - Al-Falaq 114. Chương Al-Nas - An-Nās
ปิด