పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - వియత్నామీస్ అనువాదం * - అనువాదాల విషయసూచిక


దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి
1. Chương Al-Fatihah - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. Chương Al-Baqarah - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. Chương Ali 'Imran - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. Chương Al-Nisa' - సూరహ్ అన్-నిసా 5. Chương Al-Ma-idah - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. Chương Al-An-'am - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. Chương Al-'Araf - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. Chương Al-Anfal - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. Chương Al-Tawbah - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. Chương Yunus - సూరహ్ యూనుస్ 11. Chương Hud - సూరహ్ హూద్ 12. Chương Yusuf - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. Chương Al-R'ad - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. Chương Ibrahim - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. Chương Al-Hijr - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. Chương Al-Nahl - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. Chương Al-Isra' - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. Chương Al-Kahf - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. Chương Mar-yam - సూరహ్ మర్యమ్ 20. Chương Taha - సూరహ్ తహా 21. Chương Al-Ambiya' - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. Chương Al-Hajj - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. Chương Al-Muminun - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. Chương Al-Nur - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. Chương Al-Furqan - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. Chương Al-Shu-'ara' - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. Chương Al-Naml - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. Chương Al-Qasas - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. Chương Al-'Ankabut - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. Chương Al-Rum - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. Chương Luqman - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. Chương Al-Sajadah - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. Chương Al-Ahzab - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. Chương Saba' - సూరహ్ సబా 35. Chương Fatir - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. Chương Yasin - సూరహ్ యా-సీన్ 37. Chương Saffat - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. Chương Sad - సూరహ్ సాద్ 39. Chương Al-Zumar - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. Chương Ghafir - సూరహ్ గాఫిర్ 41. Chương Fussilat - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. Chương Al-Shura - సూరహ్ అష్-షురా 43. Chương Al-Zukhruf - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. Chương Al-Dukhan - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. Chương Al-Jathiyah - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. Chương Al-Ahqaf - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. Chương Muhammad - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. Chương Al-Fat-h - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. Chương Al-Hujurat - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. Chương Qaf - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. Chương Al-Zariyat - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. Chương Al-Tur - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. Chương Al-Najm - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. Chương Al-Qamar - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. Chương Al-Rahman - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. Chương Al-Waqi-'ah - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. Chương Al-Hadid - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. Chương Al-Mujadalah - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. Chương Al-Hashr - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. Chương Al-Mumtahinah - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. Chương Al-Saf - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. Chương Al-Jumu-'ah - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. Chương Al-Munafiqun - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. Chương Al-Taghabun - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. Chương Al-Talaq - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. Chương Al-Tahrim - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. Chương Al-Mulk - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. Chương Al-Qalam - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. Chương Al-Haqah - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. Chương Al-Ma-'arij - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. Chương Nuh - సూరహ్ నూహ్ 72. Chương Al-Jinn - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. Chương Al-Muzzammil - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. Chương Al-Muddaththir - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. Chương Al-Qiyamah - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. Chương Al-Insan - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. Chương Al-Mursalat - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. Chương Al-Naba' - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. Chương Al-Nazi-'at - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. Chương 'Abasa - సూరహ్ అబస 81. Chương Al-Takwir - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. Chương Al-Infitar - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. Chương Al-Mutaffifin - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. Chương Al-Inshiqaq - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. Chương Al-Buruj - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. Chương Al-Tariq - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. Chương Al-'Ala - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. Chương Al-Ghashiyah - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. Chương Al-Fajr - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. Chương Al-Balad - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. Chương Al-Shams - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. Chương Al-Lail - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. Chương Al-Dhuha - సూరహ్ అద్-దుహా 94. Chương Al-Sharh - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. Chương Al-Tin - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. Chương Al-'Alaq - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. Chương Al-Qadar - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. Chương Al-Baiyinah - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. Chương Al-Zalzalah - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. Chương Al-'Adiyat - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. Chương Al-Qari-'ah - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. Chương Al-Takathur - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. Chương Al-'Asr - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. Chương Al-Humazah - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. Chương Al-Fil - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. Chương Quraish - సూరహ్ ఖురైష్ 107. Chương Al-Ma-'un - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. Chương Al-Kawthar - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. Chương Al-Kafirun - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. Chương Al-Nasr - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. Chương Al-Masad - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. Chương Al-Ikhlas - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. Chương Al-Falaq - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. Chương Al-Nas - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం