ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ವಿಯೆಟ್ನಾಮಿ ಅನುವಾದ - ಹಸನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ್ * - ಅನುವಾದಗಳ ವಿಷಯಸೂಚಿ


ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
1. Chương Al-Fatihah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫಾತಿಹ 2. Chương Al-Baqarah - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಕರ 3. Chương Ali 'Imran - ಸೂರ ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 4. Chương Al-Nisa' - ಸೂರ ಅನ್ನಿಸಾಅ್ 5. Chương Al-Ma-idah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಇದ 6. Chương Al-An-'am - ಸೂರ ಅಲ್- ಅನ್ ಆಮ್ 7. Chương Al-'Araf - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಅ್ ರಾಫ್ 8. Chương Al-Anfal - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ ಫಾಲ್ 9. Chương Al-Tawbah - ಸೂರ ಅತ್ತೌಬ 10. Chương Yunus - ಸೂರ ಯೂನುಸ್ 11. Chương Hud - ಸೂರ ಹೂದ್ 12. Chương Yusuf - ಸೂರ ಯೂಸುಫ್ 13. Chương Al-R'ad - ಸೂರ ಅರ್‍ರಅ್ ದ್ 14. Chương Ibrahim - ಸೂರ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ 15. Chương Al-Hijr - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಿಜ್ರ್ 16. Chương Al-Nahl - ಸೂರ ಅನ್ನಹ್ಲ್ 17. Chương Al-Isra' - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಸ್ರಾಅ್ 18. Chương Al-Kahf - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಹ್ಫ್ 19. Chương Mar-yam - ಸೂರ ಮರ್ಯಮ್ 20. Chương Taha - ಸೂರ ತ್ವಾಹಾ 21. Chương Al-Ambiya' - ಸೂರ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ 22. Chương Al-Hajj - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಜ್ಜ್ 23. Chương Al-Muminun - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಅ್ ಮಿನೂನ್ 24. Chương Al-Nur - ಸೂರ ಅನ್ನೂರ್ 25. Chương Al-Furqan - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫುರ್ಕಾನ್ 26. Chương Al-Shu-'ara' - ಸೂರ ಅಶ್ಶುಅರಾಅ್ 27. Chương Al-Naml - ಸೂರ ಅನ್ನಮ್ಲ್ 28. Chương Al-Qasas - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕ್ವಸಸ್ 29. Chương Al-'Ankabut - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ಕಬೂತ್ 30. Chương Al-Rum - ಸೂರ ಅರ್‍ರೂಮ್ 31. Chương Luqman - ಸೂರ ಲುಕ್ಮಾನ್ 32. Chương Al-Sajadah - ಸೂರ ಅಸ್ಸಜ್ದ 33. Chương Al-Ahzab - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಹ್ ಝಾಬ್ 34. Chương Saba' - ಸೂರ ಸಬಅ್ 35. Chương Fatir - ಸೂರ ಫಾತ್ವಿರ್ 36. Chương Yasin - ಸೂರ ಯಾಸೀನ್ 37. Chương Saffat - ಸೂರ ಅಸ್ಸಾಫ್ಫಾತ್ 38. Chương Sad - ಸೂರ ಸ್ವಾದ್ 39. Chương Al-Zumar - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಮರ್ 40. Chương Ghafir - ಸೂರ ಗಾಫಿರ್ 41. Chương Fussilat - ಸೂರ ಫುಸ್ಸಿಲತ್ 42. Chương Al-Shura - ಸೂರ ಅಶ್ಶೂರಾ 43. Chương Al-Zukhruf - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಖ್ರುಫ್ 44. Chương Al-Dukhan - ಸೂರ ಅದ್ದುಖಾನ್ 45. Chương Al-Jathiyah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಾಸಿಯ 46. Chương Al-Ahqaf - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಹ್ಕಾಫ್ 47. Chương Muhammad - ಸೂರ ಮುಹಮ್ಮದ್ 48. Chương Al-Fat-h - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫತ್ ಹ್ 49. Chương Al-Hujurat - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಜುರಾತ್ 50. Chương Qaf - ಸೂರ ಕ್ವಾಫ್ 51. Chương Al-Zariyat - ಸೂರ ಅದ್ದಾರಿಯಾತ್ 52. Chương Al-Tur - ಸೂರ ಅತ್ತೂರ್ 53. Chương Al-Najm - ಸೂರ ಅನ್ನಜ್ಮ್ 54. Chương Al-Qamar - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಮರ್ 55. Chương Al-Rahman - ಸೂರ ಅರ್‍ರಹ್ಮಾನ್ 56. Chương Al-Waqi-'ah - ಸೂರ ಅಲ್ -ವಾಕಿಅ 57. Chương Al-Hadid - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹದೀದ್ 58. Chương Al-Mujadalah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಜಾದಿಲ 59. Chương Al-Hashr - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಶ್ರ್ 60. Chương Al-Mumtahinah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಮ್ತಹನ 61. Chương Al-Saf - ಸೂರ ಅಸ್ಸಫ್ಫ್ 62. Chương Al-Jumu-'ah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜುಮುಅ 63. Chương Al-Munafiqun - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುನಾಫಿಕೂನ್ 64. Chương Al-Taghabun - ಸೂರ ಅತ್ತಗಾಬುನ್ 65. Chương Al-Talaq - ಸೂರ ಅತ್ತಲಾಕ್ 66. Chương Al-Tahrim - ಸೂರ ಅತ್ತಹ್ರೀಮ್ 67. Chương Al-Mulk - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಲ್ಕ್ 68. Chương Al-Qalam - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಲಮ್ 69. Chương Al-Haqah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಾಕ್ಕ 70. Chương Al-Ma-'arij - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಆರಿಜ್ 71. Chương Nuh - ಸೂರ ನೂಹ್ 72. Chương Al-Jinn - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಿನ್ನ್ 73. Chương Al-Muzzammil - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಝ್ಝಮ್ಮಿಲ್ 74. Chương Al-Muddaththir - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುದ್ದಸ್ಸಿರ್ 75. Chương Al-Qiyamah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಿಯಾಮ 76. Chương Al-Insan - ಸೂರ ಅಲ್- ಇನ್ಸಾನ್ 77. Chương Al-Mursalat - ಸೂರ ಅಲ್- ಮುರ್ಸಲಾತ್ 78. Chương Al-Naba' - ಸೂರ ಅನ್ನಬಅ್ 79. Chương Al-Nazi-'at - ಸೂರ ಅನ್ನಾಝಿಆತ್ 80. Chương 'Abasa - ಸೂರ ಅಬಸ್ 81. Chương Al-Takwir - ಸೂರ ಅತ್ತಕ್ವೀರ್ 82. Chương Al-Infitar - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಫಿತಾರ್ 83. Chương Al-Mutaffifin - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುತಫ್ಫಿಫೀನ್ 84. Chương Al-Inshiqaq - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಶಿಕಾಕ್ 85. Chương Al-Buruj - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬುರೂಜ್ 86. Chương Al-Tariq - ಸೂರ ಅತ್ತಾರಿಕ್ 87. Chương Al-'Ala - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಅ್ ಲಾ 88. Chương Al-Ghashiyah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಗಾಶಿಯ 89. Chương Al-Fajr - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಜ್ರ್ 90. Chương Al-Balad - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಲದ್ 91. Chương Al-Shams - ಸೂರ ಅಶ್ಶಮ್ಸ್ 92. Chương Al-Lail - ಸೂರ ಅಲ್ಲೈಲ್ 93. Chương Al-Dhuha - ಸೂರ ಅದ್ದುಹಾ 94. Chương Al-Sharh - ಸೂರ ಅಶ್ಶರ್ಹ್ 95. Chương Al-Tin - ಸೂರ ಅತ್ತೀನ್ 96. Chương Al-'Alaq - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಲಕ್ 97. Chương Al-Qadar - ಸೂರ ಅಲ್- ಕದ್ರ್ 98. Chương Al-Baiyinah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬಯ್ಯಿನ 99. Chương Al-Zalzalah - ಸೂರ ಅಝ್ಝಲ್ ಝಲ 100. Chương Al-'Adiyat - ಸೂರ ಅಲ್- ಆದಿಯಾತ್ 101. Chương Al-Qari-'ah - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾರಿಅ 102. Chương Al-Takathur - ಸೂರ ಅತ್ತಕಾಸುರ್ 103. Chương Al-'Asr - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಸ್ರ್ 104. Chương Al-Humazah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಮಝ 105. Chương Al-Fil - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫೀಲ್ 106. Chương Quraish - ಸೂರ ಕುರೈಶ್ 107. Chương Al-Ma-'un - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಊನ್ 108. Chương Al-Kawthar - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕೌಸರ್ 109. Chương Al-Kafirun - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾಫಿರೂನ್ 110. Chương Al-Nasr - ಸೂರ ಅನ್ನಸ್ರ್ 111. Chương Al-Masad - ಸೂರ ಅಲ್- ಮಸದ್ 112. Chương Al-Ikhlas - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಖ್ಲಾಸ್ 113. Chương Al-Falaq - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಲಕ್ 114. Chương Al-Nas - ಸೂರ ಅನ್ನಾಸ್
ಮುಚ್ಚಿ