ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអ៊ូបេគីស្ថាន - អាឡាអូទីន ម៉ានសួរ * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

សូម​ជ្រើសរើសជំពូក
1. Фотиҳа сураси - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. Бақара сураси - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. Оли Имрон сураси - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. Нисо сураси - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. Моида сураси - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. Анъом сураси - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. Аъроф сураси - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. Анфол сураси - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. Тавба сураси - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. Юнус сураси - សូរ៉ោះយូនូស 11. Ҳуд сураси - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. Юсуф сураси - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. Раъд сураси - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. Иброҳим сураси - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. Ҳижр сураси - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. Наҳл сураси - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. Исроъ сураси - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. Каҳф сураси - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. Марям сураси - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. Тоҳа сураси - សូរ៉ោះតហា 21. Анбиё сураси - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. Ҳаж сураси - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. Мўъминун сураси - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. Нур сураси - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. Фурқон сураси - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. Шуъаро сураси - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. Намл сураси - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. Қасас сураси - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. Анкабут сураси - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. Рум сураси - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. Луқмон сураси - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. Сажда сураси - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. Аҳзоб сураси - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. Сабаъ сураси - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. Фотир сураси - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. Ёсин сураси - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. Соффот сураси - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. Сод сураси - សូរ៉ោះសទ 39. Зумар сураси - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. Ғофир сураси - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. Фуссилат сураси - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. Шўро сураси - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. Зухруф сураси - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. Духон сураси - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. Жосия сураси - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. Аҳқоф сураси - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. Муҳаммад сураси - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. Фатҳ сураси - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. Ҳужурот сураси - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. Қоф сураси - សូរ៉ោះកហ្វ 51. Зориёт сураси - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. Тур сураси - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. Нажм сураси - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. Қамар сураси - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. ар-Раҳмон сураси - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. Воқеъа сураси - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. Ҳадид сураси - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. Мужодала сураси - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. Ҳашр сураси - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. Мумтаҳана сураси - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. Софф сураси - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. Жумъа сураси - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. Мунофиқун сураси - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. Тағобун сураси - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. Талоқ сураси - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. Таҳрим сураси - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. Мулк сураси - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. Қалам сураси - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. ал-Ҳааққаҳ сураси - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. Маъориж сураси - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. Нуҳ сураси - សូរ៉ោះនួហ 72. Жин сураси - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. Муззаммил сураси - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. Муддассир сураси - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. Қиёмат сураси - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. Инсон сураси - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. Мурсалот сураси - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. Набаъ сураси - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. Нозиъот сураси - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. Абаса сураси - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. Таквир сураси - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. Инфитор сураси - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. Мутоффифийн сураси - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. Иншиқоқ сураси - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. Буруж сураси - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. Ториқ сураси - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. Аъло сураси - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. Ғошия сураси - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. Фажр сураси - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. Балад сураси - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. Шамс сураси - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. Лайл сураси - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. Зуҳо сураси - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. Иншироҳ сураси - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. Тийн сураси - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. Алақ сураси - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. Қадр сураси - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. Баййина сураси - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. Залзала сураси - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. вал-Одиёт сураси - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. Қориъа сураси - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. Такосур сураси - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. Аср сураси - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. Ҳумаза сураси - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. Фил сураси - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. Қурайш сураси - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. Моун сураси - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. Кавсар сураси - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. Кофирун сураси - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. Наср сураси - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. Масад сураси - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. Ихлос сураси - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. Фалақ сураси - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. Нос сураси - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ