ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអ៊ូបេគីស្ថាន - អាឡាអូទីន ម៉ានសួរ * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ទាញយក XML ទាញយក CSV ទាញយក Excel API
Please review the Terms and Policies

សូម​ជ្រើសរើសជំពូក


លេខ​ទំព័រ
1. Fotiha surasi - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. Baqara surasi - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. Oli Imron surasi - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. Niso surasi - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. Moida surasi - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. An'om surasi - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. A'rof surasi - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. Anfol surasi - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. Tavba surasi - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. Yunus surasi - សូរ៉ោះយូនូស 11. Hud surasi - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. Yusuf surasi - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. Ra'd surasi - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. Ibrohim surasi - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. Hijr surasi - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. Nahl surasi - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. Isro surasi - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. Kahf surasi - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. Maryam surasi - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. Toha surasi - សូរ៉ោះតហា 21. Anbiyo surasi - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. Haj surasi - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. Mu'minun surasi - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. Nur surasi - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. Furqon surasi - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. Shuaro surasi - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. Naml surasi - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. Qasas surasi - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. Ankabut surasi - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. Rum surasi - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. Luqmon surasi - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. Sajda surasi - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. Ahzob surasi - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. Saba' surasi - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. Fotir surasi - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. Yosin surasi - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. Soffat surasi - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. Sod surasi - សូរ៉ោះសទ 39. Zumar surasi - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. G'ofir surasi - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. Fussilat surasi - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. Shuro surasi - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. Zuxruf surasi - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. Duxon surasi - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. Josiya surasi - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. Ahqof surasi - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. Muhammad surasi - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. Fath surasi - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. Hujurot surasi - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. Qof surasi - សូរ៉ោះកហ្វ 51. Zoriyot surasi - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. Tur surasi - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. Najm surasi - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. Qamar surasi - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. Rahmon surasi - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. Voqea surasi - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. Hadid surasi - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. Mujodala surasi - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. Hashr surasi - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. Mumtahana surasi - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. Sof surasi - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. Juma surasi - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. Munofiqun surasi - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. Tag'obun surasi - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. Taloq surasi - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. Tahrim surasi - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. Mulk surasi - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. Qalam surasi - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. Haqqa surasi - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. Maorij surasi - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. Nuh surasi - សូរ៉ោះនួហ 72. Jin surasi - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. Muzzammil surasi - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. Muddassir surasi - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. Qiyomat surasi - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. Inson surasi - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. Mursalot surasi - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. Naba' surasi - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. Nazi'at surasi - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. Abasa surasi - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. Takvir surasi - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. Infitor surasi - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. Mutoffifun surasi - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. Inshiqoq surasi - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. Buruj surasi - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. Toriq surasi - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. A'lo surasi - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. G'oshiya surasi - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. Fajr surasi - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. Balad surasi - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. Shams surasi - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. Layl surasi - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. Zuho surasi - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. Sharh surasi - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. Tiyn surasi - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. Alaq surasi - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. Qadr surasi - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. Bayyina surasi - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. Zalzala surasi - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. Odiyot surasi - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. Qori'a surasi - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. Takosur surasi - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. Asr surasi - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. Humaza surasi - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. Fil surasi - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. Quraysh surasi - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. Mo'un surasi - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. Kavsar surasi - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. Kofirun surasi - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. Nasr surasi - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. Masad surasi - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. Ixlos surasi - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. Falaq surasi - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. Nos surasi - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ