Fassarar Ma'anonin Alqura'ni - Fassarar Uzbakesiyanci - Ala'udden Mansour * - Teburin Bayani kan wasu Fassarori

Saukewa XML Saukewa CSV Saukewa Excel API
Please review the Terms and Policies

Daure ka Zabi Surar


Lambar shafi
1. Fotiha surasi - Suratu Al'fatiha 2. Baqara surasi - Suratu Al'bakara 3. Oli Imron surasi - Suratu Aal'Imran 4. Niso surasi - Suratu Al'nisaa 5. Moida surasi - Suratu Al'ma'ida 6. An'om surasi - Suratu Al'an'am 7. A'rof surasi - Suratu Al'a'raf 8. Anfol surasi - Suratu Al'anfal 9. Tavba surasi - Suratu Al'taubah 10. Yunus surasi - Suratu Yunus 11. Hud surasi - Suratu Houd 12. Yusuf surasi - Suratu Yusuf 13. Ra'd surasi - Suratu Al'ra'ad 14. Ibrohim surasi - Suratu Ibrahim 15. Hijr surasi - Suratu Alhijr 16. Nahl surasi - Suratu Al'nahl 17. Isro surasi - Suratu Al'israa 18. Kahf surasi - Suratu Al'kahf 19. Maryam surasi - Suratu Maryam 20. Toha surasi - Suratu Daha 21. Anbiyo surasi - Suratu Al'anbiyaa 22. Haj surasi - Suratu Alhajj 23. Mu'minun surasi - Suratu Almu'aminoun 24. Nur surasi - Suratu Al'nour 25. Furqon surasi - Suratu Al'furqan 26. Shuaro surasi - Suratu Al'shu'araa 27. Naml surasi - Suratu Al'naml 28. Qasas surasi - Sura tu Al'qasas 29. Ankabut surasi - Suratu Al'ankabout 30. Rum surasi - Suratu Al'roum 31. Luqmon surasi - Suratu Luqman 32. Sajda surasi - Suratu Al'sajadah 33. Ahzob surasi - Suratu Al'ahzab 34. Saba' surasi - Suratu Saba'i 35. Fotir surasi - Suratu Fadir 36. Yosin surasi - Suratu Yaseen 37. Soffat surasi - Suratu Al'safat 38. Sod surasi - Suratu Saad 39. Zumar surasi - Suratu Al'zumar 40. G'ofir surasi - Suratu Ghafir 41. Fussilat surasi - Suratu Fussilat 42. Shuro surasi - Suratu Al'shuraa 43. Zuxruf surasi - Suratu Al'zukhruf 44. Duxon surasi - Suratu Al'dukhan 45. Josiya surasi - Suratu Al'Jathiyah 46. Ahqof surasi - Suratu Al'ahkab 47. Muhammad surasi - Suratu Muhammad 48. Fath surasi - Suratu Al'fath 49. Hujurot surasi - Suratu Al'hujurat 50. Qof surasi - Suratu Qaaf 51. Zoriyot surasi - Suratu Al'thariyat 52. Tur surasi - Suratu Al'dour 53. Najm surasi - Suratu Al'najm 54. Qamar surasi - Suratu Al'kamar 55. Rahmon surasi - Suratu Al'rahman 56. Voqea surasi - Suratu Al'waki'ah 57. Hadid surasi - Suratu Alhadid 58. Mujodala surasi - Suratu Al'mujadalah 59. Hashr surasi - Suratu Al'hashr 60. Mumtahana surasi - Suratu Al'mumtahanah 61. Sof surasi - Suratu Al'saff 62. Juma surasi - Suratu Al'Jumu'a 63. Munofiqun surasi - Suratu Al'munafikoun 64. Tag'obun surasi - Suratu Al'taghaboun 65. Taloq surasi - Suratu Al'dalaq 66. Tahrim surasi - Suratu Al'tahreem 67. Mulk surasi - Suratu Al'mulk 68. Qalam surasi - Suratu Al'kalam 69. Haqqa surasi - Suratu Al'haqah 70. Maorij surasi - Suratu Al'ma'arij 71. Nuh surasi - Suratu Nouh 72. Jin surasi - Suratu Al'jinn 73. Muzzammil surasi - Suratu Al'muzammil 74. Muddassir surasi - Suratu Al'mudathir 75. Qiyomat surasi - Suratu Alkiyama 76. Inson surasi - Suratu Al'insan 77. Mursalot surasi - Suratu Almursala 78. Naba' surasi - Suratu Al'naba'i 79. Nazi'at surasi - Suratu Al'nazi'at 80. Abasa surasi - Suratu Abasa 81. Takvir surasi - Suratu Al'takweer 82. Infitor surasi - Suratu Al'ifidar 83. Mutoffifun surasi - Suratu Almudaffifeen 84. Inshiqoq surasi - Suratu Alishiqaq 85. Buruj surasi - Suratu Al'burouj 86. Toriq surasi - Suratu Al'dariq 87. A'lo surasi - Suratu Al'a'ala 88. G'oshiya surasi - Suratu Algashiyah 89. Fajr surasi - Suratu Al'fajr 90. Balad surasi - Suratu Al'balad 91. Shams surasi - Suratu Al'shams 92. Layl surasi - Suratu Al'lail 93. Zuho surasi - Suratu Al'dhuha 94. Sharh surasi - Suratu Al'sharh 95. Tiyn surasi - Suratu Al'teen 96. Alaq surasi - Suratu Al'alaq 97. Qadr surasi - Suratu Al'qadar 98. Bayyina surasi - Suratu Al'bayyinah 99. Zalzala surasi - Suratu Al'zalzala 100. Odiyot surasi - Suratu Al'adiyat 101. Qori'a surasi - Suratu Al'qari'ah 102. Takosur surasi - Suratu Al'takathur 103. Asr surasi - Suratu Al'asr 104. Humaza surasi - Suratu Al'humazah 105. Fil surasi - Suratu Al'feel 106. Quraysh surasi - Suratu Quraish 107. Mo'un surasi - Suratu Al'maaoun 108. Kavsar surasi - Suratu Al'kauthar 109. Kofirun surasi - Suratu Alkafiroun 110. Nasr surasi - Suratu Al'nasr 111. Masad surasi - Suratu Al'masad 112. Ixlos surasi - Suratu Al'ikhlas 113. Falaq surasi - Suratu Al'falaq 114. Nos surasi - Suratu Al'nas
Rufewa