ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه ى ازبکی - علاء الدین منصور * - لیست ترجمه ها

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

لطفا سوره را انتخاب کنید
1. Фотиҳа сураси - سوره فاتحه 2. Бақара сураси - سوره بقره 3. Оли Имрон сураси - سوره آل عمران 4. Нисо сураси - سوره نساء 5. Моида сураси - سوره مائده 6. Анъом сураси - سوره انعام 7. Аъроф сураси - سوره اعراف 8. Анфол сураси - سوره انفال 9. Тавба сураси - سوره توبه 10. Юнус сураси - سوره يونس 11. Ҳуд сураси - سوره هود 12. Юсуф сураси - سوره يوسف 13. Раъд сураси - سوره رعد 14. Иброҳим сураси - سوره ابراهيم 15. Ҳижр сураси - سوره حجر 16. Наҳл сураси - سوره نحل 17. Исроъ сураси - سوره اسراء 18. Каҳф сураси - سوره كهف 19. Марям сураси - سوره مريم 20. Тоҳа сураси - سوره طه 21. Анбиё сураси - سوره انبياء 22. Ҳаж сураси - سوره حج 23. Мўъминун сураси - سوره مؤمنون 24. Нур сураси - سوره نور 25. Фурқон сураси - سوره فرقان 26. Шуъаро сураси - سوره شعراء 27. Намл сураси - سوره نمل 28. Қасас сураси - سوره قصص 29. Анкабут сураси - سوره عنكبوت 30. Рум сураси - سوره روم 31. Луқмон сураси - سوره لقمان 32. Сажда сураси - سوره سجده 33. Аҳзоб сураси - سوره احزاب 34. Сабаъ сураси - سوره سبأ 35. Фотир сураси - سوره فاطر 36. Ёсин сураси - سوره يس 37. Соффот сураси - سوره صافات 38. Сод сураси - سوره ص 39. Зумар сураси - سوره زمر 40. Ғофир сураси - سوره غافر 41. Фуссилат сураси - سوره فصلت 42. Шўро сураси - سوره شورى 43. Зухруф сураси - سوره زخرف 44. Духон сураси - سوره دخان 45. Жосия сураси - سوره جاثيه 46. Аҳқоф сураси - سوره احقاف 47. Муҳаммад сураси - سوره محمد 48. Фатҳ сураси - سوره فتح 49. Ҳужурот сураси - سوره حجرات 50. Қоф сураси - سوره ق 51. Зориёт сураси - سوره ذاريات 52. Тур сураси - سوره طور 53. Нажм сураси - سوره نجم 54. Қамар сураси - سوره قمر 55. ар-Раҳмон сураси - سوره رحمن 56. Воқеъа сураси - سوره واقعه 57. Ҳадид сураси - سوره حديد 58. Мужодала сураси - سوره مجادله 59. Ҳашр сураси - سوره حشر 60. Мумтаҳана сураси - سوره ممتحنه 61. Софф сураси - سوره صف 62. Жумъа сураси - سوره جمعه 63. Мунофиқун сураси - سوره منافقون 64. Тағобун сураси - سوره تغابن 65. Талоқ сураси - سوره طلاق 66. Таҳрим сураси - سوره تحريم 67. Мулк сураси - سوره ملك 68. Қалам сураси - سوره قلم 69. ал-Ҳааққаҳ сураси - سوره حاقه 70. Маъориж сураси - سوره معارج 71. Нуҳ сураси - سوره نوح 72. Жин сураси - سوره جن 73. Муззаммил сураси - سوره مزمل 74. Муддассир сураси - سوره مدثر 75. Қиёмат сураси - سوره قيامه 76. Инсон сураси - سوره انسان 77. Мурсалот сураси - سوره مرسلات 78. Набаъ сураси - سوره نبأ 79. Нозиъот сураси - سوره نازعات 80. Абаса сураси - سوره عبس 81. Таквир сураси - سوره تكوير 82. Инфитор сураси - سوره انفطار 83. Мутоффифийн сураси - سوره مطففين 84. Иншиқоқ сураси - سوره انشقاق 85. Буруж сураси - سوره بروج 86. Ториқ сураси - سوره طارق 87. Аъло сураси - سوره اعلى 88. Ғошия сураси - سوره غاشيه 89. Фажр сураси - سوره فجر 90. Балад сураси - سوره بلد 91. Шамс сураси - سوره شمس 92. Лайл сураси - سوره ليل 93. Зуҳо сураси - سوره ضحى 94. Иншироҳ сураси - سوره شرح 95. Тийн сураси - سوره تين 96. Алақ сураси - سوره علق 97. Қадр сураси - سوره قدر 98. Баййина сураси - سوره بينه 99. Залзала сураси - سوره زلزله 100. вал-Одиёт сураси - سوره عاديات 101. Қориъа сураси - سوره قارعه 102. Такосур сураси - سوره تكاثر 103. Аср сураси - سوره عصر 104. Ҳумаза сураси - سوره همزه 105. Фил сураси - سوره فيل 106. Қурайш сураси - سوره قريش 107. Моун сураси - سوره ماعون 108. Кавсар сураси - سوره كوثر 109. Кофирун сураси - سوره كافرون 110. Наср сураси - سوره نصر 111. Масад сураси - سوره مسد 112. Ихлос сураси - اخلاص 113. Фалақ сураси - سوره فلق 114. Нос сураси - سوره ناس
بستن