ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه ى ازبکی - علاء الدین منصور * - لیست ترجمه ها

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

لطفا سوره را انتخاب کنید
1. Fotiha surasi - سوره فاتحه 2. Baqara surasi - سوره بقره 3. Oli Imron surasi - سوره آل عمران 4. Niso surasi - سوره نساء 5. Moida surasi - سوره مائده 6. An'om surasi - سوره انعام 7. A'rof surasi - سوره اعراف 8. Anfol surasi - سوره انفال 9. Tavba surasi - سوره توبه 10. Yunus surasi - سوره يونس 11. Hud surasi - سوره هود 12. Yusuf surasi - سوره يوسف 13. Ra'd surasi - سوره رعد 14. Ibrohim surasi - سوره ابراهيم 15. Hijr surasi - سوره حجر 16. Nahl surasi - سوره نحل 17. Isro surasi - سوره اسراء 18. Kahf surasi - سوره كهف 19. Maryam surasi - سوره مريم 20. Toha surasi - سوره طه 21. Anbiyo surasi - سوره انبياء 22. Haj surasi - سوره حج 23. Mu'minun surasi - سوره مؤمنون 24. Nur surasi - سوره نور 25. Furqon surasi - سوره فرقان 26. Shuaro surasi - سوره شعراء 27. Naml surasi - سوره نمل 28. Qasas surasi - سوره قصص 29. Ankabut surasi - سوره عنكبوت 30. Rum surasi - سوره روم 31. Luqmon surasi - سوره لقمان 32. Sajda surasi - سوره سجده 33. Ahzob surasi - سوره احزاب 34. Saba' surasi - سوره سبأ 35. Fotir surasi - سوره فاطر 36. Yosin surasi - سوره يس 37. Soffat surasi - سوره صافات 38. Sod surasi - سوره ص 39. Zumar surasi - سوره زمر 40. G'ofir surasi - سوره غافر 41. Fussilat surasi - سوره فصلت 42. Shuro surasi - سوره شورى 43. Zuxruf surasi - سوره زخرف 44. Duxon surasi - سوره دخان 45. Josiya surasi - سوره جاثيه 46. Ahqof surasi - سوره احقاف 47. Muhammad surasi - سوره محمد 48. Fath surasi - سوره فتح 49. Hujurot surasi - سوره حجرات 50. Qof surasi - سوره ق 51. Zoriyot surasi - سوره ذاريات 52. Tur surasi - سوره طور 53. Najm surasi - سوره نجم 54. Qamar surasi - سوره قمر 55. Rahmon surasi - سوره رحمن 56. Voqea surasi - سوره واقعه 57. Hadid surasi - سوره حديد 58. Mujodala surasi - سوره مجادله 59. Hashr surasi - سوره حشر 60. Mumtahana surasi - سوره ممتحنه 61. Sof surasi - سوره صف 62. Juma surasi - سوره جمعه 63. Munofiqun surasi - سوره منافقون 64. Tag'obun surasi - سوره تغابن 65. Taloq surasi - سوره طلاق 66. Tahrim surasi - سوره تحريم 67. Mulk surasi - سوره ملك 68. Qalam surasi - سوره قلم 69. Haqqa surasi - سوره حاقه 70. Maorij surasi - سوره معارج 71. Nuh surasi - سوره نوح 72. Jin surasi - سوره جن 73. Muzzammil surasi - سوره مزمل 74. Muddassir surasi - سوره مدثر 75. Qiyomat surasi - سوره قيامه 76. Inson surasi - سوره انسان 77. Mursalot surasi - سوره مرسلات 78. Naba' surasi - سوره نبأ 79. Nazi'at surasi - سوره نازعات 80. Abasa surasi - سوره عبس 81. Takvir surasi - سوره تكوير 82. Infitor surasi - سوره انفطار 83. Mutoffifun surasi - سوره مطففين 84. Inshiqoq surasi - سوره انشقاق 85. Buruj surasi - سوره بروج 86. Toriq surasi - سوره طارق 87. A'lo surasi - سوره اعلى 88. G'oshiya surasi - سوره غاشيه 89. Fajr surasi - سوره فجر 90. Balad surasi - سوره بلد 91. Shams surasi - سوره شمس 92. Layl surasi - سوره ليل 93. Zuho surasi - سوره ضحى 94. Sharh surasi - سوره شرح 95. Tiyn surasi - سوره تين 96. Alaq surasi - سوره علق 97. Qadr surasi - سوره قدر 98. Bayyina surasi - سوره بينه 99. Zalzala surasi - سوره زلزله 100. Odiyot surasi - سوره عاديات 101. Qori'a surasi - سوره قارعه 102. Takosur surasi - سوره تكاثر 103. Asr surasi - سوره عصر 104. Humaza surasi - سوره همزه 105. Fil surasi - سوره فيل 106. Quraysh surasi - سوره قريش 107. Mo'un surasi - سوره ماعون 108. Kavsar surasi - سوره كوثر 109. Kofirun surasi - سوره كافرون 110. Nasr surasi - سوره نصر 111. Masad surasi - سوره مسد 112. Ixlos surasi - اخلاص 113. Falaq surasi - سوره فلق 114. Nos surasi - سوره ناس
بستن