કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - ઉઝબેક ભાષાતર - અલાઉદ્દીન મન્સુર * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

કૃપા કરી, સૂરહ પસંદ કરો
1. Фотиҳа сураси - અલ્ ફાતિહા 2. Бақара сураси - અલ્ બકરહ 3. Оли Имрон сураси - આલિ ઇમરાન 4. Нисо сураси - અન્ નિસા 5. Моида сураси - અલ્ માઇદહ 6. Анъом сураси - અલ્ અન્આમ 7. Аъроф сураси - અલ્ અઅરાફ 8. Анфол сураси - અલ્ અન્ફાલ 9. Тавба сураси - અત્ તૌબા 10. Юнус сураси - યૂનુસ 11. Ҳуд сураси - હૂદ 12. Юсуф сураси - યૂસુફ 13. Раъд сураси - અર્ રઅદ 14. Иброҳим сураси - ઈબ્રાહીમ 15. Ҳижр сураси - અલ્ હિજ્ર 16. Наҳл сураси - અન્ નહલ 17. Исроъ сураси - અલ્ ઇસ્રા 18. Каҳф сураси - અલ્ કહફ 19. Марям сураси - મરયમ 20. Тоҳа сураси - તો-હા 21. Анбиё сураси - અલ્ અન્બિયા 22. Ҳаж сураси - અલ્ હજ્ 23. Мўъминун сураси - અલ્ મુઅમિનૂન 24. Нур сураси - અન્ નૂર 25. Фурқон сураси - અલ્ ફુરકાન 26. Шуъаро сураси - અશ્ શુઅરાઅ 27. Намл сураси - અન્ નમલ 28. Қасас сураси - અલ્ કસસ 29. Анкабут сураси - અલ્ અન્કબુત 30. Рум сураси - અર્ રુમ 31. Луқмон сураси - લુકમાન 32. Сажда сураси - અસ્ સજદહ 33. Аҳзоб сураси - અલ્ અહઝાબ 34. Сабаъ сураси - સબા 35. Фотир сураси - ફાતિર 36. Ёсин сураси - યાસિન 37. Соффот сураси - અસ્ સોફ્ફાત 38. Сод сураси - સૉદ 39. Зумар сураси - અઝ્ ઝુમર 40. Ғофир сураси - ગાફિર 41. Фуссилат сураси - ફુસ્સિલત 42. Шўро сураси - અશ્ શૂરા 43. Зухруф сураси - અઝ્ ઝુખ્રૃફ 44. Духон сураси - અદ્ દુખાન 45. Жосия сураси - અલ્ જાષિયહ 46. Аҳқоф сураси - અલ્ અહકાફ 47. Муҳаммад сураси - મુહમ્મદ 48. Фатҳ сураси - અલ્ ફત્હ 49. Ҳужурот сураси - અલ્ હુજુરાત 50. Қоф сураси - કૉફ 51. Зориёт сураси - અઝ્ ઝારિયાત 52. Тур сураси - અત્ તૂર 53. Нажм сураси - અન્ નજમ 54. Қамар сураси - અલ્ કમર 55. ар-Раҳмон сураси - અર્ રહમાન 56. Воқеъа сураси - અલ્ વાકિઆ 57. Ҳадид сураси - અલ્ હદીદ 58. Мужодала сураси - અલ્ મુજાદિલહ 59. Ҳашр сураси - અલ્ હશ્ર 60. Мумтаҳана сураси - અલ્ મુમતહિનહ 61. Софф сураси - અસ્ સફ 62. Жумъа сураси - અલ્ જુમ્આ 63. Мунофиқун сураси - અલ્ મુનાફિકુન 64. Тағобун сураси - અત્ તગાબુન 65. Талоқ сураси - અત્ તલાક 66. Таҳрим сураси - અત્ તહરીમ 67. Мулк сураси - અલ્ મુલ્ક 68. Қалам сураси - અલ્ કલમ 69. ал-Ҳааққаҳ сураси - અલ્ હાકકહ 70. Маъориж сураси - અલ્ મઆરિજ 71. Нуҳ сураси - નૂહ 72. Жин сураси - અલ્ જિન 73. Муззаммил сураси - અલ્ મુઝમ્મીલ 74. Муддассир сураси - અલ્ મુદષષિર 75. Қиёмат сураси - અલ્ કિયામહ 76. Инсон сураси - અલ્ ઇન્સાન 77. Мурсалот сураси - અલ્ મુર્સલાત 78. Набаъ сураси - અન્ નબા 79. Нозиъот сураси - અન્ નાઝિઆત 80. Абаса сураси - અબસ 81. Таквир сураси - અત્ તકવીર 82. Инфитор сураси - અલ્ ઇન્ફિતાર 83. Мутоффифийн сураси - અલ્ મુતફ્ફીન 84. Иншиқоқ сураси - અલ્ ઇન્શિકાક 85. Буруж сураси - અલ્ બુરુજ 86. Ториқ сураси - અત્ તારિક 87. Аъло сураси - અલ્ અઅલા 88. Ғошия сураси - અલ્ ગોશિયહ 89. Фажр сураси - અલ્ ફજર 90. Балад сураси - અલ્ બલદ 91. Шамс сураси - અશ્ શમ્શ 92. Лайл сураси - અલ્ લૈલ 93. Зуҳо сураси - અઝ્ ઝોહા 94. Иншироҳ сураси - અશ્ શરહ 95. Тийн сураси - અત્ તીન 96. Алақ сураси - અલ્ અલક 97. Қадр сураси - અલ્ કદર 98. Баййина сураси - અલ્ બય્યિનહ 99. Залзала сураси - અઝ્ ઝલ્ઝલા 100. вал-Одиёт сураси - અલ્ આદિયાત 101. Қориъа сураси - અલ્ કોરિઅહ 102. Такосур сураси - અત્ તકાષુર 103. Аср сураси - અલ્ અસ્ર 104. Ҳумаза сураси - અલ્ હુમઝહ 105. Фил сураси - અલ્ ફીલ 106. Қурайш сураси - કુરૈશ 107. Моун сураси - અલ્ માઉન 108. Кавсар сураси - અલ્ કૌષર 109. Кофирун сураси - અલ્ કાફિરુન 110. Наср сураси - અન્ નસ્ર 111. Масад сураси - અલ્ મસદ 112. Ихлос сураси - અલ્ ઇખ્લાસ 113. Фалақ сураси - અલ્ ફલક 114. Нос сураси - અન્ નાસ
બંધ કરો