ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - උස්බෙක් පරිවර්තනය - මුහම්මද් සාදික් * - පරිවර්තන පටුන

බහාලීම XML බහාලීම CSV බහාලීම Excel API
Please review the Terms and Policies

කරුණාකර සූරාව තෝරන්න


පිටු අංක
1. Fotiha surasi - සූරා අල් ෆාතිහා 2. Baqara surasi - සූරා අල් බකරා 3. Oli Imron surasi - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. Niso surasi - සූරා අන් නිසා 5. Moida surasi - සූරා අල් මාඉදා 6. An'om surasi - සූරා අල් අන්ආම් 7. A'rof surasi - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. Anfol surasi - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. Tavba surasi - සූරා අත් තව්බා 10. Yunus surasi - සූරා යූනුස් 11. Hud surasi - සූරා හූද් 12. Yusuf surasi - සූරා යූසුෆ් 13. Ra'd surasi - සූරා අර් රඃද් 14. Ibrohim surasi - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. Hijr surasi - සූරා අල් හිජ්ර් 16. Nahl surasi - සූරා අන් නහ්ල් 17. Isro surasi - සූරා අල් ඉස්රා 18. Kahf surasi - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. Maryam surasi - සූරා මර්යම් 20. Toha surasi - සූරා තාහා 21. Anbiyo surasi - සූරා අල් අන්බියා 22. Haj surasi - සූරා අල් හජ් 23. Mu'minun surasi - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. Nur surasi - සූරා අන් නූර් 25. Furqon surasi - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. Shuaro surasi - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. Naml surasi - සූරා අන් නම්ල් 28. Qasas surasi - සූරා අල් කසස් 29. Ankabut surasi - සූරා අල් අන්කබූත් 30. Rum surasi - සූරා අර් රූම් 31. Luqmon surasi - සූරා ලුක්මාන් 32. Sajda surasi - සූරා අස්-සජදා 33. Ahzob surasi - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. Saba' surasi - සූරා සබඃ 35. Fotir surasi - සූරා ෆාතිර් 36. Yosin surasi - සූරා යාසීන් 37. Soffat surasi - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. Sod surasi - සූරා සාද් 39. Zumar surasi - සූරා අස් සුමර් 40. G'ofir surasi - සූරා ගාෆිර් 41. Fussilat surasi - සූරා ෆුස්සිලත් 42. Shuro surasi - සූරා අෂ් ෂූරා 43. Zuxruf surasi - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. Duxon surasi - සූරා අද් දුකාන් 45. Josiya surasi - සූරා අල් ජාසියා 46. Ahqof surasi - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. Muhammad surasi - සූරා මුහම්මද් 48. Fath surasi - සූරා අල් ෆත්හ් 49. Hujurot surasi - සූරා අල් හුජුරාත් 50. Qof surasi - සූරා කාෆ් 51. Zoriyot surasi - සූරා අස්සාරියාත් 52. Tur surasi - සූරා අත් තූර් 53. Najm surasi - සූරා අන් නජ්ම් 54. Qamar surasi - සූරා අල් කමර් 55. Rahmon surasi - සූරා අර් රහ්මාන් 56. Voqea surasi - සූරා අල් වාකිආ 57. Hadid surasi - සූරා අල් හදීද් 58. Mujodala surasi - සූරා අල් මුජාදලා 59. Hashr surasi - සූරා අල් හෂ්ර් 60. Mumtahana surasi - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. Sof surasi - සූරා අස් සෆ් 62. Juma surasi - සූරා අල් ජුමුආ 63. Munofiqun surasi - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. Tag'obun surasi - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. Taloq surasi - සූරා අත් තලාක් 66. Tahrim surasi - සූරා අත් තහ්රීම් 67. Mulk surasi - සූරා අල් මුල්ක් 68. Qalam surasi - සූරා අල් කලම් 69. Haqqa surasi - සූරා අල් හාක්කා 70. Maorij surasi - සූරා අල් මආරිජ් 71. Nuh surasi - සූරා නූහ් 72. Jin surasi - සූරා අල් ජින් 73. Muzzammil surasi - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. Muddassir surasi - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. Qiyomat surasi - සූරා අල් කියාමා 76. Inson surasi - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. Mursalot surasi - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. Naba' surasi - සූරා අන් නබඋ 79. Nazi'at surasi - සූරා අන් නාසිආත් 80. Abasa surasi - සූරා අබස 81. Takvir surasi - සූරා අත් තක්වීර් 82. Infitor surasi - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. Mutoffifun surasi - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. Inshiqoq surasi - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. Buruj surasi - සූරා අල් බුරූජ් 86. Toriq surasi - සූරා අත් තාරික් 87. A'lo surasi - සූරා අල් අඃලා 88. G'oshiya surasi - සූරා අල් ඝාෂියා 89. Fajr surasi - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. Balad surasi - සූරා අල් බලද් 91. Shams surasi - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. Layl surasi - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. Zuho surasi - සූරා අල් ළුහා 94. Sharh surasi - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. Tiyn surasi - සූරා අත් තීන් 96. Alaq surasi - සූරා අල් අලක් 97. Qadr surasi - සූරා අල් කද්ර් 98. Bayyina surasi - සූරා අල් බය්යිනා 99. Zalzala surasi - සූරා අස් සල්සලා 100. Odiyot surasi - සූරා අල් ආදියා 101. Qori'a surasi - සූරා අල් කාරිආ 102. Takosur surasi - සූරා අත් තකාසුර් 103. Asr surasi - සූරා අල් අස්ර් 104. Humaza surasi - සූරා අල් හුමසා 105. Fil surasi - සූරා අල් ෆීල් 106. Quraysh surasi - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. Mo'un surasi - සූරා අල් මාඌන් 108. Kavsar surasi - සූරා අල් කව්සර් 109. Kofirun surasi - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. Nasr surasi - සූරා අන් නස්ර් 111. Masad surasi - සූරා අල් මසද් 112. Ixlos surasi - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. Falaq surasi - සූරා අල් ෆලක් 114. Nos surasi - සූරා අන් නාස්
වසන්න