ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - උස්බෙක් පරිවර්තනය - මුහම්මද් සාදික් * - පරිවර්තන පටුන

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

කරුණාකර සූරාව තෝරන්න
1. Фотиҳа сураси - සූරා අල් ෆාතිහා 2. Бақара сураси - සූරා අල් බකරා 3. Оли Имрон сураси - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. Нисо сураси - සූරා අන් නිසා 5. Моида сураси - සූරා අල් මාඉදා 6. Анъом сураси - සූරා අල් අන්ආම් 7. Аъроф сураси - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. Анфол сураси - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. Тавба сураси - සූරා අත් තව්බා 10. Юнус сураси - සූරා යූනුස් 11. Ҳуд сураси - සූරා හූද් 12. Юсуф сураси - සූරා යූසුෆ් 13. Раъд сураси - සූරා අර් රඃද් 14. Иброҳим сураси - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. Ҳижр сураси - සූරා අල් හිජ්ර් 16. Наҳл сураси - සූරා අන් නහ්ල් 17. Исроъ сураси - සූරා අල් ඉස්රා 18. Каҳф сураси - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. Марям сураси - සූරා මර්යම් 20. Тоҳа сураси - සූරා තාහා 21. Анбиё сураси - සූරා අල් අන්බියා 22. Ҳаж сураси - සූරා අල් හජ් 23. Мўъминун сураси - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. Нур сураси - සූරා අන් නූර් 25. Фурқон сураси - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. Шуъаро сураси - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. Намл сураси - සූරා අන් නම්ල් 28. Қасас сураси - සූරා අල් කසස් 29. Анкабут сураси - සූරා අල් අන්කබූත් 30. Рум сураси - සූරා අර් රූම් 31. Луқмон сураси - සූරා ලුක්මාන් 32. Сажда сураси - සූරා අස්-සජදා 33. Аҳзоб сураси - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. Сабаъ сураси - සූරා සබඃ 35. Фотир сураси - සූරා ෆාතිර් 36. Ёсин сураси - සූරා යාසීන් 37. Соффот сураси - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. Сод сураси - සූරා සාද් 39. Зумар сураси - සූරා අස් සුමර් 40. Ғофир сураси - සූරා ගාෆිර් 41. Фуссилат сураси - සූරා ෆුස්සිලත් 42. Шўро сураси - සූරා අෂ් ෂූරා 43. Зухруф сураси - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. Духон сураси - සූරා අද් දුකාන් 45. Жосия сураси - සූරා අල් ජාසියා 46. Аҳқоф сураси - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. Муҳаммад сураси - සූරා මුහම්මද් 48. Фатҳ сураси - සූරා අල් ෆත්හ් 49. Ҳужурот сураси - සූරා අල් හුජුරාත් 50. Қоф сураси - සූරා කාෆ් 51. Зориёт сураси - සූරා අස්සාරියාත් 52. Тур сураси - සූරා අත් තූර් 53. Нажм сураси - සූරා අන් නජ්ම් 54. Қамар сураси - සූරා අල් කමර් 55. ар-Раҳмон сураси - සූරා අර් රහ්මාන් 56. Воқеъа сураси - සූරා අල් වාකිආ 57. Ҳадид сураси - සූරා අල් හදීද් 58. Мужодала сураси - සූරා අල් මුජාදලා 59. Ҳашр сураси - සූරා අල් හෂ්ර් 60. Мумтаҳана сураси - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. Софф сураси - සූරා අස් සෆ් 62. Жумъа сураси - සූරා අල් ජුමුආ 63. Мунофиқун сураси - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. Тағобун сураси - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. Талоқ сураси - සූරා අත් තලාක් 66. Таҳрим сураси - සූරා අත් තහ්රීම් 67. Мулк сураси - සූරා අල් මුල්ක් 68. Қалам сураси - සූරා අල් කලම් 69. ал-Ҳааққаҳ сураси - සූරා අල් හාක්කා 70. Маъориж сураси - සූරා අල් මආරිජ් 71. Нуҳ сураси - සූරා නූහ් 72. Жин сураси - සූරා අල් ජින් 73. Муззаммил сураси - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. Муддассир сураси - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. Қиёмат сураси - සූරා අල් කියාමා 76. Инсон сураси - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. Мурсалот сураси - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. Набаъ сураси - සූරා අන් නබඋ 79. Нозиъот сураси - සූරා අන් නාසිආත් 80. Абаса сураси - සූරා අබස 81. Таквир сураси - සූරා අත් තක්වීර් 82. Инфитор сураси - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. Мутоффифийн сураси - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. Иншиқоқ сураси - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. Буруж сураси - සූරා අල් බුරූජ් 86. Ториқ сураси - සූරා අත් තාරික් 87. Аъло сураси - සූරා අල් අඃලා 88. Ғошия сураси - සූරා අල් ඝාෂියා 89. Фажр сураси - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. Балад сураси - සූරා අල් බලද් 91. Шамс сураси - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. Лайл сураси - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. Зуҳо сураси - සූරා අල් ළුහා 94. Иншироҳ сураси - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. Тийн сураси - සූරා අත් තීන් 96. Алақ сураси - සූරා අල් අලක් 97. Қадр сураси - සූරා අල් කද්ර් 98. Баййина сураси - සූරා අල් බය්යිනා 99. Залзала сураси - සූරා අස් සල්සලා 100. вал-Одиёт сураси - සූරා අල් ආදියා 101. Қориъа сураси - සූරා අල් කාරිආ 102. Такосур сураси - සූරා අත් තකාසුර් 103. Аср сураси - සූරා අල් අස්ර් 104. Ҳумаза сураси - සූරා අල් හුමසා 105. Фил сураси - සූරා අල් ෆීල් 106. Қурайш сураси - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. Моун сураси - සූරා අල් මාඌන් 108. Кавсар сураси - සූරා අල් කව්සර් 109. Кофирун сураси - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. Наср сураси - සූරා අන් නස්ර් 111. Масад сураси - සූරා අල් මසද් 112. Ихлос сураси - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. Фалақ сураси - සූරා අල් ෆලක් 114. Нос сураси - සූරා අන් නාස්
වසන්න