ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - උස්බෙක් පරිවර්තනය - මුහම්මද් සාදික් * - පරිවර්තන පටුන

බහාලීම XML බහාලීම CSV බහාලීම Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් හුමසා
වාක්‍යය:
 

Humaza surasi

وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ
1. Барча (кишиларга дилозорлик қилиб, уларнинг обрўларини тўкиб юрадиган) бўҳтончи-ғийбатчига ҳалокат бўлгай.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِي جَمَعَ مَالٗا وَعَدَّدَهُۥ
2. У (фақат) мол тўплаган ва ўша (мол-дунё)ни ҳисоб-китоб қилиб (бирон савобли ишга сарфламасдан) юрган кимсадир.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَحۡسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخۡلَدَهُۥ
3. У (топган) мол-дунёси ўзини мангу (ўлмайдиган) қилиб қўйган, (деб ўйлаб юрган кимсадир).
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كَلَّاۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِي ٱلۡحُطَمَةِ
4. Йўқ, (унинг бу ҳисоб-китоби бекордир)! Қасамки, албатта у чилпарчин қилгувчи (дўзах)га ташланур!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحُطَمَةُ
5. (Эй инсон), чилпарчин қилгувчи нима эканлигини сен қаердан билар эдинг?!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
نَارُ ٱللَّهِ ٱلۡمُوقَدَةُ
6. (У) Аллоҳнинг ёқиб қўйилган бир оловидирки,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلۡأَفۡـِٔدَةِ
7. (ўз алангаси билан баданларни тешиб ўтиб) юракларга қадар етур!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهَا عَلَيۡهِم مُّؤۡصَدَةٞ
8. Албатта (у олов) уларнинг (кофирларнинг) устида қопланиб қолгувчидир (яъни, на улар жаҳаннам қаъридан қутулиб чиқа олурлар ва на улар нафас олишлари учун бир ютум тоза ҳаво қилур)!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فِي عَمَدٖ مُّمَدَّدَةِۭ
9. (У кофирлар жаҳаннамда) узундан-узун устунларга (занжирлар билан) боғлаб қўйилган ҳолларида (бўлурлар).
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් හුමසා
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - උස්බෙක් පරිවර්තනය - මුහම්මද් සාදික් - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි උස්බෙක් පරිවර්තනය - අලාඋද්දීන් මන්සූර් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1430. මෙම පිටපත රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ නිවැරදි කරන ලදි. සමාලෝචනය කිරීම, ඇගයීම හා අඛණ්ඩ සංවර්ධනය සඳහා මුල් පරිවර්තනය ද ලබා ගත හැකිය.

වසන්න