വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - ഉസ്ബെക് വിവർത്തനം - അലാഉദ്ദീൻ മൻസ്വൂർ * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1. Fotiha surasi - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. Baqara surasi - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. Oli Imron surasi - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. Niso surasi - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. Moida surasi - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. An'om surasi - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. A'rof surasi - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. Anfol surasi - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. Tavba surasi - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. Yunus surasi - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. Hud surasi - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. Yusuf surasi - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. Ra'd surasi - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. Ibrohim surasi - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. Hijr surasi - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. Nahl surasi - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. Isro surasi - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. Kahf surasi - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. Maryam surasi - സൂറത്ത് മർയം 20. Toha surasi - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. Anbiyo surasi - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. Haj surasi - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. Mu'minun surasi - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. Nur surasi - സൂറത്തുന്നൂർ 25. Furqon surasi - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. Shuaro surasi - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. Naml surasi - സൂറത്തുന്നംല് 28. Qasas surasi - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. Ankabut surasi - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. Rum surasi - സൂറത്തു റൂം 31. Luqmon surasi - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. Sajda surasi - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. Ahzob surasi - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. Saba' surasi - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. Fotir surasi - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. Yosin surasi - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. Soffat surasi - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. Sod surasi - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. Zumar surasi - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. G'ofir surasi - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. Fussilat surasi - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. Shuro surasi - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. Zuxruf surasi - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. Duxon surasi - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. Josiya surasi - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. Ahqof surasi - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. Muhammad surasi - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. Fath surasi - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. Hujurot surasi - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. Qof surasi - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. Zoriyot surasi - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. Tur surasi - സൂറത്തുത്തൂർ 53. Najm surasi - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. Qamar surasi - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. Rahmon surasi - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. Voqea surasi - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. Hadid surasi - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. Mujodala surasi - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. Hashr surasi - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. Mumtahana surasi - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. Sof surasi - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. Juma surasi - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. Munofiqun surasi - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. Tag'obun surasi - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. Taloq surasi - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. Tahrim surasi - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. Mulk surasi - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. Qalam surasi - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. Haqqa surasi - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. Maorij surasi - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. Nuh surasi - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. Jin surasi - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. Muzzammil surasi - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. Muddassir surasi - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. Qiyomat surasi - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. Inson surasi - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. Mursalot surasi - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. Naba' surasi - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. Nazi'at surasi - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. Abasa surasi - സൂറത്ത് അബസ 81. Takvir surasi - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. Infitor surasi - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. Mutoffifun surasi - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. Inshiqoq surasi - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. Buruj surasi - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. Toriq surasi - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. A'lo surasi - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. G'oshiya surasi - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. Fajr surasi - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. Balad surasi - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. Shams surasi - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. Layl surasi - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. Zuho surasi - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. Sharh surasi - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. Tiyn surasi - സൂറത്തുത്തീൻ 96. Alaq surasi - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. Qadr surasi - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. Bayyina surasi - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. Zalzala surasi - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. Odiyot surasi - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. Qori'a surasi - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. Takosur surasi - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. Asr surasi - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. Humaza surasi - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. Fil surasi - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. Quraysh surasi - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. Mo'un surasi - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. Kavsar surasi - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. Kofirun surasi - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. Nasr surasi - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. Masad surasi - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. Ixlos surasi - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. Falaq surasi - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. Nos surasi - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക