വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - ഉസ്ബെക് വിവർത്തനം - അലാഉദ്ദീൻ മൻസ്വൂർ * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1. Фотиҳа сураси - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. Бақара сураси - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. Оли Имрон сураси - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. Нисо сураси - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. Моида сураси - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. Анъом сураси - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. Аъроф сураси - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. Анфол сураси - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. Тавба сураси - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. Юнус сураси - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. Ҳуд сураси - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. Юсуф сураси - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. Раъд сураси - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. Иброҳим сураси - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. Ҳижр сураси - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. Наҳл сураси - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. Исроъ сураси - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. Каҳф сураси - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. Марям сураси - സൂറത്ത് മർയം 20. Тоҳа сураси - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. Анбиё сураси - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. Ҳаж сураси - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. Мўъминун сураси - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. Нур сураси - സൂറത്തുന്നൂർ 25. Фурқон сураси - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. Шуъаро сураси - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. Намл сураси - സൂറത്തുന്നംല് 28. Қасас сураси - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. Анкабут сураси - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. Рум сураси - സൂറത്തു റൂം 31. Луқмон сураси - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. Сажда сураси - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. Аҳзоб сураси - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. Сабаъ сураси - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. Фотир сураси - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. Ёсин сураси - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. Соффот сураси - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. Сод сураси - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. Зумар сураси - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. Ғофир сураси - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. Фуссилат сураси - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. Шўро сураси - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. Зухруф сураси - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. Духон сураси - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. Жосия сураси - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. Аҳқоф сураси - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. Муҳаммад сураси - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. Фатҳ сураси - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. Ҳужурот сураси - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. Қоф сураси - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. Зориёт сураси - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. Тур сураси - സൂറത്തുത്തൂർ 53. Нажм сураси - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. Қамар сураси - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. ар-Раҳмон сураси - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. Воқеъа сураси - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. Ҳадид сураси - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. Мужодала сураси - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. Ҳашр сураси - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. Мумтаҳана сураси - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. Софф сураси - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. Жумъа сураси - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. Мунофиқун сураси - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. Тағобун сураси - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. Талоқ сураси - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. Таҳрим сураси - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. Мулк сураси - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. Қалам сураси - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. ал-Ҳааққаҳ сураси - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. Маъориж сураси - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. Нуҳ сураси - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. Жин сураси - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. Муззаммил сураси - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. Муддассир сураси - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. Қиёмат сураси - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. Инсон сураси - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. Мурсалот сураси - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. Набаъ сураси - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. Нозиъот сураси - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. Абаса сураси - സൂറത്ത് അബസ 81. Таквир сураси - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. Инфитор сураси - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. Мутоффифийн сураси - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. Иншиқоқ сураси - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. Буруж сураси - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. Ториқ сураси - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. Аъло сураси - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. Ғошия сураси - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. Фажр сураси - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. Балад сураси - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. Шамс сураси - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. Лайл сураси - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. Зуҳо сураси - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. Иншироҳ сураси - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. Тийн сураси - സൂറത്തുത്തീൻ 96. Алақ сураси - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. Қадр сураси - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. Баййина сураси - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. Залзала сураси - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. вал-Одиёт сураси - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. Қориъа сураси - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. Такосур сураси - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. Аср сураси - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. Ҳумаза сураси - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. Фил сураси - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. Қурайш сураси - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. Моун сураси - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. Кавсар сураси - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. Кофирун сураси - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. Наср сураси - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. Масад сураси - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. Ихлос сураси - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. Фалақ сураси - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. Нос сураси - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക