Ibisobanuro bya qoran ntagatifu - Ibisobanuro mu kiuzbeki - alau ddin mansour * - Ishakiro ry'ibisobanuro

kumanura XML kumanura CSV kumanura Excel API
Please review the Terms and Policies

Guhitamo isura


numero y'urupapuro
1. Fotiha surasi - Al Fatihat (Urufunguzo) 2. Baqara surasi - Al Baqarat (Inka) 3. Oli Imron surasi - Al Im’ran (Umuryango Wa Imurani) 4. Niso surasi - Annisau (Abagore) 5. Moida surasi - Al Maidat 6. An'om surasi - Al An’am (Amatungo) 7. A'rof surasi - Al A’araf 8. Anfol surasi - Al An’fal 9. Tavba surasi - At Tawubat (Ukwicuza) 10. Yunus surasi - Yunus 11. Hud surasi - Hud (Umuhanuzi Hud) 12. Yusuf surasi - Yusuf 13. Ra'd surasi - Ar’aadu (Inkuba) 14. Ibrohim surasi - Ibrahim (Aburahamu) 15. Hijr surasi - Al Hijri 16. Nahl surasi - A Nahlu (Inzuki) 17. Isro surasi - Al Isr’au (Urugendo rwa nijoro) 18. Kahf surasi - Al Kah’fu (Ubuvumo) 19. Maryam surasi - Mariam (Mariya) 20. Toha surasi - Twaha 21. Anbiyo surasi - Al Anbiya’u (Abahanuzi), 22. Haj surasi - Al Hajj (Umutambagiro) 23. Mu'minun surasi - Al Muuminuna (Abemera) 24. Nur surasi - An Nur (Urumuri) 25. Furqon surasi - Al Fur’qan (Itandukanya) 26. Shuaro surasi - Ashuarau (Abisizi) 27. Naml surasi - Anam’lu (Inshishi) 28. Qasas surasi - Al Qaswasw (Inkuru) 29. Ankabut surasi - Al Ankabut (Igitagangurirwa) 30. Rum surasi - Ar Room (Abaromani) 31. Luqmon surasi - Luq'maan 32. Sajda surasi - Sajdat (Ukubama) 33. Ahzob surasi - Al Ahzab (Udutsiko) 34. Saba' surasi - Saba'u 35. Fotir surasi - Fatwir (Umuremyi) 36. Yosin surasi - Yaasiin 37. Soffat surasi - Aswafati (Abari ku mirongo) 38. Sod surasi - Swaad 39. Zumar surasi - Az-zumar 40. G'ofir surasi - Ghafir (Uhanagura ibyaha) 41. Fussilat surasi - Fuswilat (Izasesenguwe) 42. Shuro surasi - Ashuraa (Kujya inama) 43. Zuxruf surasi - Zukh’ruf (Imitako) 44. Duxon surasi - Dukhanu (Umwotsi) 45. Josiya surasi - Al Jathiyat (Upfukamye) 46. Ahqof surasi - AL ah'qaaf 47. Muhammad surasi - Muhamad (Intumwa Muhamadi) 48. Fath surasi - Al Fat’hu (Intsinzi) 49. Hujurot surasi - Al Hujrati (Ibyumba) 50. Qof surasi - Qaaf 51. Zoriyot surasi - Adhariyat (Imiyaga) 52. Tur surasi - Attwur (Umusozi) 53. Najm surasi - Annajmi (Inyenyeri) 54. Qamar surasi - Alqamar (Ukwezi) 55. Rahmon surasi - Arrahman (Nyirimpuhwe) 56. Voqea surasi - Al Waaqi’ah (Ikiza) 57. Hadid surasi - Alhadid (Icyuma) 58. Mujodala surasi - Almudjadalat (Impaka) 59. Hashr surasi - Alhash’ri (Ugukoranya) 60. Mumtahana surasi - Almum’tahinat (Umugore ugeragezwa) 61. Sof surasi - Aswaf (Umurongo) 62. Juma surasi - Aldjumuat (Kuwa gatanu) 63. Munofiqun surasi - Almunafiquna (Indyarya) 64. Tag'obun surasi - Attaghabuni (Igihombo) 65. Taloq surasi - Attwalaq (Gusenda) 66. Tahrim surasi - Attah’riim (Kuziririza) 67. Mulk surasi - Almulku (Ubwami) 68. Qalam surasi - Alqalam (Ikaramu) 69. Haqqa surasi - Alhaaqat (Ukuri) 70. Maorij surasi - Almaarij (Inzego) 71. Nuh surasi - Nuhu (Intumwa Nuhu) 72. Jin surasi - Aldjini (Amajini) 73. Muzzammil surasi - Almuzammil (Uwitwikiriye) 74. Muddassir surasi - Mudathir (Uwifubitse) 75. Qiyomat surasi - Al Qiyamat (Izuka) 76. Inson surasi - Al In’san (Umuntu) 77. Mursalot surasi - Al Mur’salaat (Ibyoherezwa) 78. Naba' surasi - Anabau (Inkuru) 79. Nazi'at surasi - An –Naazi’at (Abashikanuza) 80. Abasa surasi - Abasa (Yazinze Umunya) 81. Takvir surasi - Attak’wiir (Kuzinga) 82. Infitor surasi - Alinfitwaar (Ugusatagurika) 83. Mutoffifun surasi - Al Mutwafifina (Abatuzuza iminzani) 84. Inshiqoq surasi - Al In’shiqaq (Ugusandara) 85. Buruj surasi - Al Burudji (Amazu y'inyenyeri) 86. Toriq surasi - At Twariq (Ibigaragara nijoro) 87. A'lo surasi - Al A’ala (Uwikirenga) 88. G'oshiya surasi - Alghashiyat (Igitwikira) 89. Fajr surasi - Alfaj’ri (Umuseke) 90. Balad surasi - Albalad (Umujyi) 91. Shams surasi - Asham’s (Izuba) 92. Layl surasi - Allayl (Ijoro) 93. Zuho surasi - Adwuhaa (Agasusuruko) 94. Sharh surasi - Ashar’h (Kwagura) 95. Tiyn surasi - Attiin (Umutini) 96. Alaq surasi - Al Alaq (Urusoro) 97. Qadr surasi - Al Qadar (Igeno) 98. Bayyina surasi - Al Bayyinat (Gihamya igaragara) 99. Zalzala surasi - Azilzaalat (Umutingito) 100. Odiyot surasi - Aladiyat (Ifarasi ziruka) 101. Qori'a surasi - Alqaariat (Igihonda) 102. Takosur surasi - Attakaathur 103. Asr surasi - Alas’r (Igihe) 104. Humaza surasi - Al Humazat (Unegura) 105. Fil surasi - Al Fiil (Inzovu) 106. Quraysh surasi - Qurashi (Abakurayishi) 107. Mo'un surasi - Al_Ma’uun (Ibikoresho byo mu rugo) 108. Kavsar surasi - Alkawthar (Ibyiza byinshi) 109. Kofirun surasi - Al Kafiruna (Abahakanyi) 110. Nasr surasi - Anas’r (Ugutabara) 111. Masad surasi - Almasad (Umurunga) 112. Ixlos surasi - Alikh’las 113. Falaq surasi - Alfalaq (Igitondo) 114. Nos surasi - Anaas (Abantu)
Gufunga