அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - உஸ்பெக் மொழிபெயர்ப்பு - அலாஉத்தீன் மன்சூர் * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. Fotiha surasi - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. Baqara surasi - ஸூரா அல்பகரா 3. Oli Imron surasi - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. Niso surasi - ஸூரா அந்நிஸா 5. Moida surasi - ஸூரா அல்மாயிதா 6. An'om surasi - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. A'rof surasi - ஸூரா அல்அஃராப் 8. Anfol surasi - ஸூரா அல்அன்பால் 9. Tavba surasi - ஸூரா அத்தவ்பா 10. Yunus surasi - ஸூரா யூனுஸ் 11. Hud surasi - ஸூரா ஹூத் 12. Yusuf surasi - ஸூரா யூஸுப் 13. Ra'd surasi - ஸூரா அர்ரஃத் 14. Ibrohim surasi - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. Hijr surasi - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. Nahl surasi - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. Isro surasi - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. Kahf surasi - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. Maryam surasi - ஸூரா மர்யம் 20. Toha surasi - ஸூரா தாஹா 21. Anbiyo surasi - ஸூரா அல்அன்பியா 22. Haj surasi - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. Mu'minun surasi - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. Nur surasi - ஸூரா அந்நூர் 25. Furqon surasi - ஸூரா அல்புர்கான் 26. Shuaro surasi - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. Naml surasi - ஸூரா அந்நம்ல் 28. Qasas surasi - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. Ankabut surasi - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. Rum surasi - ஸூரா அர்ரூம் 31. Luqmon surasi - ஸூரா லுக்மான் 32. Sajda surasi - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. Ahzob surasi - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. Saba' surasi - ஸூரா ஸபஉ 35. Fotir surasi - ஸூரா பாதிர் 36. Yosin surasi - ஸூரா யாஸீன் 37. Soffat surasi - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. Sod surasi - ஸூரா ஸாத் 39. Zumar surasi - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. G'ofir surasi - ஸூரா ஆஃபிர் 41. Fussilat surasi - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. Shuro surasi - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. Zuxruf surasi - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. Duxon surasi - ஸூரா அத்துகான் 45. Josiya surasi - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. Ahqof surasi - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. Muhammad surasi - ஸூரா முஹம்மத் 48. Fath surasi - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. Hujurot surasi - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. Qof surasi - ஸூரா காஃப் 51. Zoriyot surasi - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. Tur surasi - ஸூரா அத்தூர் 53. Najm surasi - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. Qamar surasi - ஸூரா அல்கமர் 55. Rahmon surasi - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. Voqea surasi - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. Hadid surasi - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. Mujodala surasi - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. Hashr surasi - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. Mumtahana surasi - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. Sof surasi - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. Juma surasi - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. Munofiqun surasi - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. Tag'obun surasi - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. Taloq surasi - ஸூரா அத்தலாக் 66. Tahrim surasi - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. Mulk surasi - ஸூரா அல்முல்க் 68. Qalam surasi - ஸூரா அல்கலம் 69. Haqqa surasi - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. Maorij surasi - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. Nuh surasi - ஸூரா நூஹ் 72. Jin surasi - ஸூரா அல்ஜின் 73. Muzzammil surasi - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. Muddassir surasi - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. Qiyomat surasi - ஸூரா அல்கியாமா 76. Inson surasi - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. Mursalot surasi - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. Naba' surasi - ஸூரா அந்நபஃ 79. Nazi'at surasi - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. Abasa surasi - ஸூரா அபஸ 81. Takvir surasi - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. Infitor surasi - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. Mutoffifun surasi - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. Inshiqoq surasi - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. Buruj surasi - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. Toriq surasi - ஸூரா அத்தாரிக் 87. A'lo surasi - ஸூரா அல்அஃலா 88. G'oshiya surasi - ஸூரா அல்காஷியா 89. Fajr surasi - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. Balad surasi - ஸூரா அல்பலத் 91. Shams surasi - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. Layl surasi - ஸூரா அல்லைல் 93. Zuho surasi - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. Sharh surasi - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. Tiyn surasi - ஸூரா அத்தீன் 96. Alaq surasi - ஸூரா அல்அலக் 97. Qadr surasi - ஸூரா அல்கத்ர் 98. Bayyina surasi - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. Zalzala surasi - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. Odiyot surasi - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. Qori'a surasi - ஸூரா அல்காரிஆ 102. Takosur surasi - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. Asr surasi - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. Humaza surasi - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. Fil surasi - ஸூரா அல்பீல் 106. Quraysh surasi - ஸூரா குரைஷ் 107. Mo'un surasi - ஸூரா அல்மாஊன் 108. Kavsar surasi - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. Kofirun surasi - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. Nasr surasi - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. Masad surasi - ஸூரா அல்மஸத் 112. Ixlos surasi - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. Falaq surasi - ஸூரா அல்பலக் 114. Nos surasi - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக