அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - உஸ்பெக் மொழிபெயர்ப்பு - அலாஉத்தீன் மன்சூர் * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. Фотиҳа сураси - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. Бақара сураси - ஸூரா அல்பகரா 3. Оли Имрон сураси - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. Нисо сураси - ஸூரா அந்நிஸா 5. Моида сураси - ஸூரா அல்மாயிதா 6. Анъом сураси - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. Аъроф сураси - ஸூரா அல்அஃராப் 8. Анфол сураси - ஸூரா அல்அன்பால் 9. Тавба сураси - ஸூரா அத்தவ்பா 10. Юнус сураси - ஸூரா யூனுஸ் 11. Ҳуд сураси - ஸூரா ஹூத் 12. Юсуф сураси - ஸூரா யூஸுப் 13. Раъд сураси - ஸூரா அர்ரஃத் 14. Иброҳим сураси - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. Ҳижр сураси - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. Наҳл сураси - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. Исроъ сураси - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. Каҳф сураси - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. Марям сураси - ஸூரா மர்யம் 20. Тоҳа сураси - ஸூரா தாஹா 21. Анбиё сураси - ஸூரா அல்அன்பியா 22. Ҳаж сураси - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. Мўъминун сураси - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. Нур сураси - ஸூரா அந்நூர் 25. Фурқон сураси - ஸூரா அல்புர்கான் 26. Шуъаро сураси - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. Намл сураси - ஸூரா அந்நம்ல் 28. Қасас сураси - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. Анкабут сураси - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. Рум сураси - ஸூரா அர்ரூம் 31. Луқмон сураси - ஸூரா லுக்மான் 32. Сажда сураси - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. Аҳзоб сураси - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. Сабаъ сураси - ஸூரா ஸபஉ 35. Фотир сураси - ஸூரா பாதிர் 36. Ёсин сураси - ஸூரா யாஸீன் 37. Соффот сураси - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. Сод сураси - ஸூரா ஸாத் 39. Зумар сураси - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. Ғофир сураси - ஸூரா ஆஃபிர் 41. Фуссилат сураси - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. Шўро сураси - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. Зухруф сураси - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. Духон сураси - ஸூரா அத்துகான் 45. Жосия сураси - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. Аҳқоф сураси - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. Муҳаммад сураси - ஸூரா முஹம்மத் 48. Фатҳ сураси - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. Ҳужурот сураси - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. Қоф сураси - ஸூரா காஃப் 51. Зориёт сураси - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. Тур сураси - ஸூரா அத்தூர் 53. Нажм сураси - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. Қамар сураси - ஸூரா அல்கமர் 55. ар-Раҳмон сураси - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. Воқеъа сураси - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. Ҳадид сураси - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. Мужодала сураси - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. Ҳашр сураси - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. Мумтаҳана сураси - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. Софф сураси - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. Жумъа сураси - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. Мунофиқун сураси - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. Тағобун сураси - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. Талоқ сураси - ஸூரா அத்தலாக் 66. Таҳрим сураси - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. Мулк сураси - ஸூரா அல்முல்க் 68. Қалам сураси - ஸூரா அல்கலம் 69. ал-Ҳааққаҳ сураси - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. Маъориж сураси - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. Нуҳ сураси - ஸூரா நூஹ் 72. Жин сураси - ஸூரா அல்ஜின் 73. Муззаммил сураси - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. Муддассир сураси - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. Қиёмат сураси - ஸூரா அல்கியாமா 76. Инсон сураси - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. Мурсалот сураси - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. Набаъ сураси - ஸூரா அந்நபஃ 79. Нозиъот сураси - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. Абаса сураси - ஸூரா அபஸ 81. Таквир сураси - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. Инфитор сураси - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. Мутоффифийн сураси - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. Иншиқоқ сураси - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. Буруж сураси - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. Ториқ сураси - ஸூரா அத்தாரிக் 87. Аъло сураси - ஸூரா அல்அஃலா 88. Ғошия сураси - ஸூரா அல்காஷியா 89. Фажр сураси - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. Балад сураси - ஸூரா அல்பலத் 91. Шамс сураси - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. Лайл сураси - ஸூரா அல்லைல் 93. Зуҳо сураси - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. Иншироҳ сураси - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. Тийн сураси - ஸூரா அத்தீன் 96. Алақ сураси - ஸூரா அல்அலக் 97. Қадр сураси - ஸூரா அல்கத்ர் 98. Баййина сураси - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. Залзала сураси - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. вал-Одиёт сураси - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. Қориъа сураси - ஸூரா அல்காரிஆ 102. Такосур сураси - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. Аср сураси - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. Ҳумаза сураси - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. Фил сураси - ஸூரா அல்பீல் 106. Қурайш сураси - ஸூரா குரைஷ் 107. Моун сураси - ஸூரா அல்மாஊன் 108. Кавсар сураси - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. Кофирун сураси - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. Наср сураси - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. Масад сураси - ஸூரா அல்மஸத் 112. Ихлос сураси - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. Фалақ сураси - ஸூரா அல்பலக் 114. Нос сураси - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக