ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಉಜ್ಬೆಕ್ ಅನುವಾದ - ಅಲಾಉದ್ದೀನ್ ಮನ್ಸೂರ್ * - ಅನುವಾದಗಳ ವಿಷಯಸೂಚಿ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
1. Фотиҳа сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫಾತಿಹ 2. Бақара сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಕರ 3. Оли Имрон сураси - ಸೂರ ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 4. Нисо сураси - ಸೂರ ಅನ್ನಿಸಾಅ್ 5. Моида сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಇದ 6. Анъом сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಅನ್ ಆಮ್ 7. Аъроф сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಅ್ ರಾಫ್ 8. Анфол сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ ಫಾಲ್ 9. Тавба сураси - ಸೂರ ಅತ್ತೌಬ 10. Юнус сураси - ಸೂರ ಯೂನುಸ್ 11. Ҳуд сураси - ಸೂರ ಹೂದ್ 12. Юсуф сураси - ಸೂರ ಯೂಸುಫ್ 13. Раъд сураси - ಸೂರ ಅರ್‍ರಅ್ ದ್ 14. Иброҳим сураси - ಸೂರ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ 15. Ҳижр сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಿಜ್ರ್ 16. Наҳл сураси - ಸೂರ ಅನ್ನಹ್ಲ್ 17. Исроъ сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಸ್ರಾಅ್ 18. Каҳф сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಹ್ಫ್ 19. Марям сураси - ಸೂರ ಮರ್ಯಮ್ 20. Тоҳа сураси - ಸೂರ ತ್ವಾಹಾ 21. Анбиё сураси - ಸೂರ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ 22. Ҳаж сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಜ್ಜ್ 23. Мўъминун сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಅ್ ಮಿನೂನ್ 24. Нур сураси - ಸೂರ ಅನ್ನೂರ್ 25. Фурқон сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫುರ್ಕಾನ್ 26. Шуъаро сураси - ಸೂರ ಅಶ್ಶುಅರಾಅ್ 27. Намл сураси - ಸೂರ ಅನ್ನಮ್ಲ್ 28. Қасас сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕ್ವಸಸ್ 29. Анкабут сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ಕಬೂತ್ 30. Рум сураси - ಸೂರ ಅರ್‍ರೂಮ್ 31. Луқмон сураси - ಸೂರ ಲುಕ್ಮಾನ್ 32. Сажда сураси - ಸೂರ ಅಸ್ಸಜ್ದ 33. Аҳзоб сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಹ್ ಝಾಬ್ 34. Сабаъ сураси - ಸೂರ ಸಬಅ್ 35. Фотир сураси - ಸೂರ ಫಾತ್ವಿರ್ 36. Ёсин сураси - ಸೂರ ಯಾಸೀನ್ 37. Соффот сураси - ಸೂರ ಅಸ್ಸಾಫ್ಫಾತ್ 38. Сод сураси - ಸೂರ ಸ್ವಾದ್ 39. Зумар сураси - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಮರ್ 40. Ғофир сураси - ಸೂರ ಗಾಫಿರ್ 41. Фуссилат сураси - ಸೂರ ಫುಸ್ಸಿಲತ್ 42. Шўро сураси - ಸೂರ ಅಶ್ಶೂರಾ 43. Зухруф сураси - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಖ್ರುಫ್ 44. Духон сураси - ಸೂರ ಅದ್ದುಖಾನ್ 45. Жосия сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಾಸಿಯ 46. Аҳқоф сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಹ್ಕಾಫ್ 47. Муҳаммад сураси - ಸೂರ ಮುಹಮ್ಮದ್ 48. Фатҳ сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫತ್ ಹ್ 49. Ҳужурот сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಜುರಾತ್ 50. Қоф сураси - ಸೂರ ಕ್ವಾಫ್ 51. Зориёт сураси - ಸೂರ ಅದ್ದಾರಿಯಾತ್ 52. Тур сураси - ಸೂರ ಅತ್ತೂರ್ 53. Нажм сураси - ಸೂರ ಅನ್ನಜ್ಮ್ 54. Қамар сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಮರ್ 55. ар-Раҳмон сураси - ಸೂರ ಅರ್‍ರಹ್ಮಾನ್ 56. Воқеъа сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ವಾಕಿಅ 57. Ҳадид сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹದೀದ್ 58. Мужодала сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಜಾದಿಲ 59. Ҳашр сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಶ್ರ್ 60. Мумтаҳана сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಮ್ತಹನ 61. Софф сураси - ಸೂರ ಅಸ್ಸಫ್ಫ್ 62. Жумъа сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜುಮುಅ 63. Мунофиқун сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುನಾಫಿಕೂನ್ 64. Тағобун сураси - ಸೂರ ಅತ್ತಗಾಬುನ್ 65. Талоқ сураси - ಸೂರ ಅತ್ತಲಾಕ್ 66. Таҳрим сураси - ಸೂರ ಅತ್ತಹ್ರೀಮ್ 67. Мулк сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಲ್ಕ್ 68. Қалам сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಲಮ್ 69. ал-Ҳааққаҳ сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಾಕ್ಕ 70. Маъориж сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಆರಿಜ್ 71. Нуҳ сураси - ಸೂರ ನೂಹ್ 72. Жин сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಿನ್ನ್ 73. Муззаммил сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಝ್ಝಮ್ಮಿಲ್ 74. Муддассир сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುದ್ದಸ್ಸಿರ್ 75. Қиёмат сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಿಯಾಮ 76. Инсон сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಇನ್ಸಾನ್ 77. Мурсалот сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಮುರ್ಸಲಾತ್ 78. Набаъ сураси - ಸೂರ ಅನ್ನಬಅ್ 79. Нозиъот сураси - ಸೂರ ಅನ್ನಾಝಿಆತ್ 80. Абаса сураси - ಸೂರ ಅಬಸ್ 81. Таквир сураси - ಸೂರ ಅತ್ತಕ್ವೀರ್ 82. Инфитор сураси - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಫಿತಾರ್ 83. Мутоффифийн сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುತಫ್ಫಿಫೀನ್ 84. Иншиқоқ сураси - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಶಿಕಾಕ್ 85. Буруж сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬುರೂಜ್ 86. Ториқ сураси - ಸೂರ ಅತ್ತಾರಿಕ್ 87. Аъло сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಅ್ ಲಾ 88. Ғошия сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಗಾಶಿಯ 89. Фажр сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಜ್ರ್ 90. Балад сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಲದ್ 91. Шамс сураси - ಸೂರ ಅಶ್ಶಮ್ಸ್ 92. Лайл сураси - ಸೂರ ಅಲ್ಲೈಲ್ 93. Зуҳо сураси - ಸೂರ ಅದ್ದುಹಾ 94. Иншироҳ сураси - ಸೂರ ಅಶ್ಶರ್ಹ್ 95. Тийн сураси - ಸೂರ ಅತ್ತೀನ್ 96. Алақ сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಲಕ್ 97. Қадр сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಕದ್ರ್ 98. Баййина сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬಯ್ಯಿನ 99. Залзала сураси - ಸೂರ ಅಝ್ಝಲ್ ಝಲ 100. вал-Одиёт сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಆದಿಯಾತ್ 101. Қориъа сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾರಿಅ 102. Такосур сураси - ಸೂರ ಅತ್ತಕಾಸುರ್ 103. Аср сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಸ್ರ್ 104. Ҳумаза сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಮಝ 105. Фил сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫೀಲ್ 106. Қурайш сураси - ಸೂರ ಕುರೈಶ್ 107. Моун сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಊನ್ 108. Кавсар сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕೌಸರ್ 109. Кофирун сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾಫಿರೂನ್ 110. Наср сураси - ಸೂರ ಅನ್ನಸ್ರ್ 111. Масад сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಮಸದ್ 112. Ихлос сураси - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಖ್ಲಾಸ್ 113. Фалақ сураси - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಲಕ್ 114. Нос сураси - ಸೂರ ಅನ್ನಾಸ್
ಮುಚ್ಚಿ