Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - Përkthimi uzbekisht - Alaudin Mensur * - Përmbajtja e përkthimeve

Shkarko XML Shkarko CSV Shkarko Excel API
Please review the Terms and Policies

Zgjidh suren


Numri i faqes
1. Fotiha surasi - Suretu El Fatiha 2. Baqara surasi - Suretu El Bekare 3. Oli Imron surasi - Suretu Ali Imran 4. Niso surasi - Suretu En Nisa 5. Moida surasi - Suretu El Maide 6. An'om surasi - Suretu El Enam 7. A'rof surasi - Suretu El A’raf 8. Anfol surasi - Suretu El Enfal 9. Tavba surasi - Suretu Et Tevbe 10. Yunus surasi - Suretu Junus 11. Hud surasi - Suretu Hud 12. Yusuf surasi - Suretu Jusuf 13. Ra'd surasi - Suretu Er Rad 14. Ibrohim surasi - Suretu Ibrahim 15. Hijr surasi - Suretu El Hixhr 16. Nahl surasi - Suretu En Nahl 17. Isro surasi - Suretu El Isra 18. Kahf surasi - Suretu El Kehf 19. Maryam surasi - Suretu Merjem 20. Toha surasi - Suretu Taha 21. Anbiyo surasi - Suretu El Enbija 22. Haj surasi - Suretu El Haxh 23. Mu'minun surasi - Suretu El Muminun 24. Nur surasi - Suretu En Nur 25. Furqon surasi - Suretu El Furkan 26. Shuaro surasi - Suretu Esh Shuara 27. Naml surasi - Suretu En Neml 28. Qasas surasi - Suretu El Kasas 29. Ankabut surasi - Suretu El Ankebut 30. Rum surasi - Suretu Er Rrum 31. Luqmon surasi - Suretu Lukman 32. Sajda surasi - Suretu Es Sexhde 33. Ahzob surasi - Suretu El Ahzab 34. Saba' surasi - Suretu Sebe’ 35. Fotir surasi - Suretu Fatir 36. Yosin surasi - Suretu Jasin 37. Soffat surasi - Suretu Es Saffat 38. Sod surasi - Suretu Sad 39. Zumar surasi - Suretu Zumer 40. G'ofir surasi - Suretu Gafir 41. Fussilat surasi - Suretu Fussilet 42. Shuro surasi - Suretu Esh Shura 43. Zuxruf surasi - Suretu Ez Zuhruf 44. Duxon surasi - Suretu Ed Duhan 45. Josiya surasi - Suretu El Xhathije 46. Ahqof surasi - Suretu El Ahkaf 47. Muhammad surasi - Suretu Muhamed 48. Fath surasi - Suretu El Fet-h 49. Hujurot surasi - Suretu El Huxhurat 50. Qof surasi - Suretu Kaf 51. Zoriyot surasi - Suretu Edh Dharijat 52. Tur surasi - Suretu Et Tur 53. Najm surasi - Suretu En Nexhm 54. Qamar surasi - Suretu El Kamer 55. Rahmon surasi - Suretu Err Rrahman 56. Voqea surasi - Suretu El Vakia 57. Hadid surasi - Suretu El Hadid 58. Mujodala surasi - Suretu El Muxhadele 59. Hashr surasi - Suretu El Hashr 60. Mumtahana surasi - Suretu El Mumtehine 61. Sof surasi - Suretu Es Saff 62. Juma surasi - Suretu El Xhumua 63. Munofiqun surasi - Suretu El Munafikun 64. Tag'obun surasi - Suretu Et Tegabun 65. Taloq surasi - Suretu Et Talak 66. Tahrim surasi - Suretu Et Tahrim 67. Mulk surasi - Suretu El Mulk 68. Qalam surasi - Suretu El Kalem 69. Haqqa surasi - Suretu El Hakkah 70. Maorij surasi - Suretu El Mearixh 71. Nuh surasi - Suretu Nuh 72. Jin surasi - Suretu El Xhinn 73. Muzzammil surasi - Suretu El Muzzemmil 74. Muddassir surasi - Suretu El Mudethir 75. Qiyomat surasi - Suretu El Kijame 76. Inson surasi - Kaptina El Insan 77. Mursalot surasi - Suretu El Murselat 78. Naba' surasi - Suretu En Nebe’ 79. Nazi'at surasi - Suretu En Naziat 80. Abasa surasi - Suretu Abese 81. Takvir surasi - Suretu Et Tekvir 82. Infitor surasi - Suretu El Infitar 83. Mutoffifun surasi - Suretu El Mutaffifin 84. Inshiqoq surasi - Suretu El Inshikak 85. Buruj surasi - Suretu El Buruxh 86. Toriq surasi - Suretu Et Tarik 87. A'lo surasi - Suretu El A’la 88. G'oshiya surasi - Suretu El Gashije 89. Fajr surasi - Suretu El Fexhr 90. Balad surasi - Suretu El Beled 91. Shams surasi - Suretu Esh Shems 92. Layl surasi - Suretu El Lejl 93. Zuho surasi - Suretu Ed Duha 94. Sharh surasi - Suretu Esh Sherh 95. Tiyn surasi - Suretu Et Tin 96. Alaq surasi - Suretu El Alak 97. Qadr surasi - Suretu El Kadr 98. Bayyina surasi - Suretu El Bejjine 99. Zalzala surasi - Suretu Ez Zelzele 100. Odiyot surasi - Suretu El Adijat 101. Qori'a surasi - Suretu El Karia 102. Takosur surasi - Suretu Et Tekathur 103. Asr surasi - Suretu El Asr 104. Humaza surasi - Suretu El Hemze 105. Fil surasi - Suretu El Fil 106. Quraysh surasi - Suretu Kurejsh 107. Mo'un surasi - Suretu El Maun 108. Kavsar surasi - Suretu El Kevther 109. Kofirun surasi - Suretu El Kafirun 110. Nasr surasi - Suretu En Nasr 111. Masad surasi - Suretu El Mesed 112. Ixlos surasi - Suretu El Ihlas 113. Falaq surasi - Suretu El Felek 114. Nos surasi - Suretu En Nas
Mbyll