Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an - Salin sa Wikang Uzbek ni Uzbek by Alauddin Mansour * - Indise ng mga Salin

Download XML Download CSV Download Excel API
Please review the Terms and Policies

Mangyaring pumili ng kabanata


Pagkopya ng Memorya para sa Larangan ng Salin
1. Fotiha surasi - Al-Fātihah 2. Baqara surasi - Al-Baqarah 3. Oli Imron surasi - Āl-‘Imrān 4. Niso surasi - An-Nisā’ 5. Moida surasi - Al-Mā’idah 6. An'om surasi - Al-An‘ām 7. A'rof surasi - Al-A‘rāf 8. Anfol surasi - Al-Anfāl 9. Tavba surasi - At-Tawbah 10. Yunus surasi - Yūnus 11. Hud surasi - Hūd 12. Yusuf surasi - Yūsuf 13. Ra'd surasi - Ar-Ra‘d 14. Ibrohim surasi - Ibrāhīm 15. Hijr surasi - Al-Hijr 16. Nahl surasi - An-Nahl 17. Isro surasi - Al-Isrā’ 18. Kahf surasi - Al-Kahf 19. Maryam surasi - Maryam 20. Toha surasi - Tā-ha 21. Anbiyo surasi - Al-Anbiyā’ 22. Haj surasi - Al-Hajj 23. Mu'minun surasi - Al-Mu’minūn 24. Nur surasi - An-Noor 25. Furqon surasi - Al-Furqān 26. Shuaro surasi - Ash-Shu‘arā’ 27. Naml surasi - An-Naml 28. Qasas surasi - Al-Qasas 29. Ankabut surasi - Al-‘Ankabūt 30. Rum surasi - Ar-Rūm 31. Luqmon surasi - Luqmān 32. Sajda surasi - As-Sajdah 33. Ahzob surasi - Al-Ahzāb 34. Saba' surasi - Saba’ 35. Fotir surasi - Fātir 36. Yosin surasi - Yā-Sīn 37. Soffat surasi - As-Sāffāt 38. Sod surasi - Sād 39. Zumar surasi - Az-Zumar 40. G'ofir surasi - Ghāfir 41. Fussilat surasi - Fussilat 42. Shuro surasi - Ash-Shūra 43. Zuxruf surasi - Az-Zukhruf 44. Duxon surasi - Ad-Dukhān 45. Josiya surasi - Al-Jāthiyah 46. Ahqof surasi - Al-Ahqāf 47. Muhammad surasi - Muhammad 48. Fath surasi - Al-Fat'h 49. Hujurot surasi - Al-Hujurāt 50. Qof surasi - Qāf 51. Zoriyot surasi - Adh-Dhāriyāt 52. Tur surasi - At-Toor 53. Najm surasi - An-Najm 54. Qamar surasi - Al-Qamar 55. Rahmon surasi - Ar-Rahmān 56. Voqea surasi - Al-Wāqi‘ah 57. Hadid surasi - Al-Hadīd 58. Mujodala surasi - Al-Mujādalah 59. Hashr surasi - Al-Hashr 60. Mumtahana surasi - Al-Mumtahanah 61. Sof surasi - As-Saff 62. Juma surasi - Al-Jumu‘ah 63. Munofiqun surasi - Al-Munāfiqūn 64. Tag'obun surasi - At-Taghābun 65. Taloq surasi - At-Talāq 66. Tahrim surasi - At-Tahrīm 67. Mulk surasi - Al-Mulk 68. Qalam surasi - Al-Qalam 69. Haqqa surasi - Al-Hāqqah 70. Maorij surasi - Al-Ma‘ārij 71. Nuh surasi - Nūh 72. Jin surasi - Al-Jinn 73. Muzzammil surasi - Al-Muzzammil 74. Muddassir surasi - Al-Muddaththir 75. Qiyomat surasi - Al-Qiyāmah 76. Inson surasi - Al-Insān 77. Mursalot surasi - Al-Mursalāt 78. Naba' surasi - An-Naba’ 79. Nazi'at surasi - An-Nāzi‘āt 80. Abasa surasi - ‘Abasa 81. Takvir surasi - At-Takwīr 82. Infitor surasi - Al-Infitār 83. Mutoffifun surasi - Al-Mutaffifīn 84. Inshiqoq surasi - Al-Inshiqāq 85. Buruj surasi - Al-Burūj 86. Toriq surasi - At-Tāriq 87. A'lo surasi - Al-A‘lā 88. G'oshiya surasi - Al-Ghāshiyah 89. Fajr surasi - Al-Fajr 90. Balad surasi - Al-Balad 91. Shams surasi - Ash-Shams 92. Layl surasi - Al-Layl 93. Zuho surasi - Ad-Duhā 94. Sharh surasi - Ash-Sharh 95. Tiyn surasi - At-Teen 96. Alaq surasi - Al-‘Alaq 97. Qadr surasi - Al-Qadr 98. Bayyina surasi - Al-Bayyinah 99. Zalzala surasi - Az-Zalzalah 100. Odiyot surasi - Al-‘Ādiyāt 101. Qori'a surasi - Al-Qāri‘ah 102. Takosur surasi - At-Takāthur 103. Asr surasi - Al-‘Asr 104. Humaza surasi - Al-Humazah 105. Fil surasi - Al-Feel 106. Quraysh surasi - Quraysh 107. Mo'un surasi - Al-Mā‘ūn 108. Kavsar surasi - Al-Kawthar 109. Kofirun surasi - Al-Kāfirūn 110. Nasr surasi - An-Nasr 111. Masad surasi - Al-Masad 112. Ixlos surasi - Al-Ikhlās 113. Falaq surasi - Al-Falaq 114. Nos surasi - An-Nās
Pagkopya ng Memorya para sa Larangan ng Salin