Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Uzbek - 'Alaud Din Mansur * - Mục lục các bản dịch

Tải về XML Tải về CSV Tải về Excel API
Please review the Terms and Policies

Mời chọn chương Kinh


Số trang
1. Fotiha surasi - Chương Al-Fatihah 2. Baqara surasi - Chương Al-Baqarah 3. Oli Imron surasi - Chương Ali 'Imran 4. Niso surasi - Chương Al-Nisa' 5. Moida surasi - Chương Al-Ma-idah 6. An'om surasi - Chương Al-An-'am 7. A'rof surasi - Chương Al-'Araf 8. Anfol surasi - Chương Al-Anfal 9. Tavba surasi - Chương Al-Tawbah 10. Yunus surasi - Chương Yunus 11. Hud surasi - Chương Hud 12. Yusuf surasi - Chương Yusuf 13. Ra'd surasi - Chương Al-R'ad 14. Ibrohim surasi - Chương Ibrahim 15. Hijr surasi - Chương Al-Hijr 16. Nahl surasi - Chương Al-Nahl 17. Isro surasi - Chương Al-Isra' 18. Kahf surasi - Chương Al-Kahf 19. Maryam surasi - Chương Mar-yam 20. Toha surasi - Chương Taha 21. Anbiyo surasi - Chương Al-Ambiya' 22. Haj surasi - Chương Al-Hajj 23. Mu'minun surasi - Chương Al-Muminun 24. Nur surasi - Chương Al-Nur 25. Furqon surasi - Chương Al-Furqan 26. Shuaro surasi - Chương Al-Shu-'ara' 27. Naml surasi - Chương Al-Naml 28. Qasas surasi - Chương Al-Qasas 29. Ankabut surasi - Chương Al-'Ankabut 30. Rum surasi - Chương Al-Rum 31. Luqmon surasi - Chương Luqman 32. Sajda surasi - Chương Al-Sajadah 33. Ahzob surasi - Chương Al-Ahzab 34. Saba' surasi - Chương Saba' 35. Fotir surasi - Chương Fatir 36. Yosin surasi - Chương Yasin 37. Soffat surasi - Chương Saffat 38. Sod surasi - Chương Sad 39. Zumar surasi - Chương Al-Zumar 40. G'ofir surasi - Chương Ghafir 41. Fussilat surasi - Chương Fussilat 42. Shuro surasi - Chương Al-Shura 43. Zuxruf surasi - Chương Al-Zukhruf 44. Duxon surasi - Chương Al-Dukhan 45. Josiya surasi - Chương Al-Jathiyah 46. Ahqof surasi - Chương Al-Ahqaf 47. Muhammad surasi - Chương Muhammad 48. Fath surasi - Chương Al-Fat-h 49. Hujurot surasi - Chương Al-Hujurat 50. Qof surasi - Chương Qaf 51. Zoriyot surasi - Chương Al-Zariyat 52. Tur surasi - Chương Al-Tur 53. Najm surasi - Chương Al-Najm 54. Qamar surasi - Chương Al-Qamar 55. Rahmon surasi - Chương Al-Rahman 56. Voqea surasi - Chương Al-Waqi-'ah 57. Hadid surasi - Chương Al-Hadid 58. Mujodala surasi - Chương Al-Mujadalah 59. Hashr surasi - Chương Al-Hashr 60. Mumtahana surasi - Chương Al-Mumtahinah 61. Sof surasi - Chương Al-Saf 62. Juma surasi - Chương Al-Jumu-'ah 63. Munofiqun surasi - Chương Al-Munafiqun 64. Tag'obun surasi - Chương Al-Taghabun 65. Taloq surasi - Chương Al-Talaq 66. Tahrim surasi - Chương Al-Tahrim 67. Mulk surasi - Chương Al-Mulk 68. Qalam surasi - Chương Al-Qalam 69. Haqqa surasi - Chương Al-Haqah 70. Maorij surasi - Chương Al-Ma-'arij 71. Nuh surasi - Chương Nuh 72. Jin surasi - Chương Al-Jinn 73. Muzzammil surasi - Chương Al-Muzzammil 74. Muddassir surasi - Chương Al-Muddaththir 75. Qiyomat surasi - Chương Al-Qiyamah 76. Inson surasi - Chương Al-Insan 77. Mursalot surasi - Chương Al-Mursalat 78. Naba' surasi - Chương Al-Naba' 79. Nazi'at surasi - Chương Al-Nazi-'at 80. Abasa surasi - Chương 'Abasa 81. Takvir surasi - Chương Al-Takwir 82. Infitor surasi - Chương Al-Infitar 83. Mutoffifun surasi - Chương Al-Mutaffifin 84. Inshiqoq surasi - Chương Al-Inshiqaq 85. Buruj surasi - Chương Al-Buruj 86. Toriq surasi - Chương Al-Tariq 87. A'lo surasi - Chương Al-'Ala 88. G'oshiya surasi - Chương Al-Ghashiyah 89. Fajr surasi - Chương Al-Fajr 90. Balad surasi - Chương Al-Balad 91. Shams surasi - Chương Al-Shams 92. Layl surasi - Chương Al-Lail 93. Zuho surasi - Chương Al-Dhuha 94. Sharh surasi - Chương Al-Sharh 95. Tiyn surasi - Chương Al-Tin 96. Alaq surasi - Chương Al-'Alaq 97. Qadr surasi - Chương Al-Qadar 98. Bayyina surasi - Chương Al-Baiyinah 99. Zalzala surasi - Chương Al-Zalzalah 100. Odiyot surasi - Chương Al-'Adiyat 101. Qori'a surasi - Chương Al-Qari-'ah 102. Takosur surasi - Chương Al-Takathur 103. Asr surasi - Chương Al-'Asr 104. Humaza surasi - Chương Al-Humazah 105. Fil surasi - Chương Al-Fil 106. Quraysh surasi - Chương Quraish 107. Mo'un surasi - Chương Al-Ma-'un 108. Kavsar surasi - Chương Al-Kawthar 109. Kofirun surasi - Chương Al-Kafirun 110. Nasr surasi - Chương Al-Nasr 111. Masad surasi - Chương Al-Masad 112. Ixlos surasi - Chương Al-Ikhlas 113. Falaq surasi - Chương Al-Falaq 114. Nos surasi - Chương Al-Nas
Đóng lại