Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Uzbek - 'Alaud Din Mansur * - Mục lục các bản dịch

Tải về XML Tải về CSV Tải về Excel API
Please review the Terms and Policies

Mời chọn chương Kinh


Số trang
1. Fotiha surasi - Chương Al-Fatihah 2. Baqara surasi - Chương Al-Baqarah 3. Oli Imron surasi - Chương Ali 'Imran 4. Niso surasi - Chương Al-Nisa' 5. Moida surasi - Chương Al-Ma-idah 6. An'om surasi - Chương Al-An-'am 7. A'rof surasi - Chương Al-'Araf 8. Anfol surasi - Chương Al-Anfal 9. Tavba surasi - Chương Al-Tawbah 10. Yunus surasi - Chương Yunus 11. Hud surasi - Chương Hud 12. Yusuf surasi - Chương Yusuf 13. Ra'd surasi - Chương Al-R'ad 14. Ibrohim surasi - Chương Ibrahim 15. Hijr surasi - Chương Al-Hijr 16. Nahl surasi - Chương Al-Nahl 17. Isro surasi - Chương Al-Isra' 18. Kahf surasi - Chương Al-Kahf 19. Maryam surasi - Chương Mar-yam 20. Toha surasi - Chương Taha 21. Anbiyo surasi - Chương Al-Ambiya' 22. Haj surasi - Chương Al-Hajj 23. Mu'minun surasi - Chương Al-Muminun 24. Nur surasi - Chương Al-Nur 25. Furqon surasi - Chương Al-Furqan 26. Shuaro surasi - Chương Al-Shu-'ara' 27. Naml surasi - Chương Al-Naml 28. Qasas surasi - Chương Al-Qasas 29. Ankabut surasi - Chương Al-'Ankabut 30. Rum surasi - Chương Al-Rum 31. Luqmon surasi - Chương Luqman 32. Sajda surasi - Chương Al-Sajadah 33. Ahzob surasi - Chương Al-Ahzab 34. Saba' surasi - Chương Saba' 35. Fotir surasi - Chương Fatir 36. Yosin surasi - Chương Yasin 37. Soffat surasi - Chương Saffat 38. Sod surasi - Chương Sad 39. Zumar surasi - Chương Al-Zumar 40. G'ofir surasi - Chương Ghafir 41. Fussilat surasi - Chương Fussilat 42. Shuro surasi - Chương Al-Shura 43. Zuxruf surasi - Chương Al-Zukhruf 44. Duxon surasi - Chương Al-Dukhan 45. Josiya surasi - Chương Al-Jathiyah 46. Ahqof surasi - Chương Al-Jathiyah 47. Muhammad surasi - Chương Muhammad 48. Fath surasi - Chương Al-Fat-h 49. Hujurot surasi - Chương Al-Hujurat 50. Qof surasi - Chương Qaf 51. Zoriyot surasi - Chương Al-Zariyat 52. Tur surasi - Chương Al-Tur 53. Najm surasi - Chương Al-Najm 54. Qamar surasi - Chương Al-Qamar 55. Rahmon surasi - Chương Al-Rahman 56. Voqea surasi - Chương Al-Waqi-'ah 57. Hadid surasi - Chương Al-Hadid 58. Mujodala surasi - Chương Al-Mujadalah 59. Hashr surasi - Chương Al-Hashr 60. Mumtahana surasi - Chương Al-Mumtahinah 61. Sof surasi - Chương Al-Saf 62. Juma surasi - Chương Al-Jumu-'ah 63. Munofiqun surasi - Chương Al-Munafiqun 64. Tag'obun surasi - Chương Al-Taghabun 65. Taloq surasi - Chương Al-Talaq 66. Tahrim surasi - Chương Al-Tahrim 67. Mulk surasi - Chương Al-Mulk 68. Qalam surasi - Chương Al-Qalam 69. Haqqa surasi - Chương Al-Haqah 70. Maorij surasi - Chương Al-Ma-'arij 71. Nuh surasi - Chương Nuh 72. Jin surasi - Chương Al-Jinn 73. Muzzammil surasi - Chương Al-Muzzammil 74. Muddassir surasi - Chương Al-Muddaththir 75. Qiyomat surasi - Chương Al-Qiyamah 76. Inson surasi - Chương Al-Insan 77. Mursalot surasi - Chương Al-Mursalat 78. Naba' surasi - Chương Al-Naba' 79. Nazi'at surasi - Chương Al-Nazi-'at 80. Abasa surasi - Chương 'Abasa 81. Takvir surasi - Chương Al-Takwir 82. Infitor surasi - Chương Al-Infitar 83. Mutoffifun surasi - Chương Al-Mutaffifin 84. Inshiqoq surasi - Chương Al-Inshiqaq 85. Buruj surasi - Chương Al-Buruj 86. Toriq surasi - Chương Al-Tariq 87. A'lo surasi - Chương Al-'Ala 88. G'oshiya surasi - Chương Al-Ghashiyah 89. Fajr surasi - Chương Al-Fajr 90. Balad surasi - Chương Al-Balad 91. Shams surasi - Chương Al-Shams 92. Layl surasi - Chương Al-Lail 93. Zuho surasi - Chương Al-Dhuha 94. Sharh surasi - Chương Al-Sharh 95. Tiyn surasi - Chương Al-Tin 96. Alaq surasi - Chương Al-'Alaq 97. Qadr surasi - Chương Al-Qadar 98. Bayyina surasi - Chương Al-Baiyinah 99. Zalzala surasi - Chương Al-Zalzalah 100. Odiyot surasi - Chương Al-'Adiyat 101. Qori'a surasi - Chương Al-Qari-'ah 102. Takosur surasi - Chương Al-Takathur 103. Asr surasi - Chương Al-'Asr 104. Humaza surasi - Chương Al-Humazah 105. Fil surasi - Chương Al-Fil 106. Quraysh surasi - Chương Quraish 107. Mo'un surasi - Chương Al-Ma-'un 108. Kavsar surasi - Chương Al-Kawthar 109. Kofirun surasi - Chương Al-Kafirun 110. Nasr surasi - Chương Al-Nasr 111. Masad surasi - Chương Al-Masad 112. Ixlos surasi - Chương Al-Ikhlas 113. Falaq surasi - Chương Al-Falaq 114. Nos surasi - Chương Al-Nas
 
 
Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Uzbek - 'Alaud Din Mansur - Mục lục các bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Uzbek, dịch thuật bởi 'Alaud Din Mansur, xuất bản năm 1430 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao.

Đóng lại