Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Uzbek - 'Alaud Din Mansur * - Mục lục các bản dịch

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Mời chọn chương Kinh
1. Фотиҳа сураси - Chương Al-Fatihah 2. Бақара сураси - Chương Al-Baqarah 3. Оли Имрон сураси - Chương Ali 'Imran 4. Нисо сураси - Chương Al-Nisa' 5. Моида сураси - Chương Al-Ma-idah 6. Анъом сураси - Chương Al-An-'am 7. Аъроф сураси - Chương Al-'Araf 8. Анфол сураси - Chương Al-Anfal 9. Тавба сураси - Chương Al-Tawbah 10. Юнус сураси - Chương Yunus 11. Ҳуд сураси - Chương Hud 12. Юсуф сураси - Chương Yusuf 13. Раъд сураси - Chương Al-R'ad 14. Иброҳим сураси - Chương Ibrahim 15. Ҳижр сураси - Chương Al-Hijr 16. Наҳл сураси - Chương Al-Nahl 17. Исроъ сураси - Chương Al-Isra' 18. Каҳф сураси - Chương Al-Kahf 19. Марям сураси - Chương Mar-yam 20. Тоҳа сураси - Chương Taha 21. Анбиё сураси - Chương Al-Ambiya' 22. Ҳаж сураси - Chương Al-Hajj 23. Мўъминун сураси - Chương Al-Muminun 24. Нур сураси - Chương Al-Nur 25. Фурқон сураси - Chương Al-Furqan 26. Шуъаро сураси - Chương Al-Shu-'ara' 27. Намл сураси - Chương Al-Naml 28. Қасас сураси - Chương Al-Qasas 29. Анкабут сураси - Chương Al-'Ankabut 30. Рум сураси - Chương Al-Rum 31. Луқмон сураси - Chương Luqman 32. Сажда сураси - Chương Al-Sajadah 33. Аҳзоб сураси - Chương Al-Ahzab 34. Сабаъ сураси - Chương Saba' 35. Фотир сураси - Chương Fatir 36. Ёсин сураси - Chương Yasin 37. Соффот сураси - Chương Saffat 38. Сод сураси - Chương Sad 39. Зумар сураси - Chương Al-Zumar 40. Ғофир сураси - Chương Ghafir 41. Фуссилат сураси - Chương Fussilat 42. Шўро сураси - Chương Al-Shura 43. Зухруф сураси - Chương Al-Zukhruf 44. Духон сураси - Chương Al-Dukhan 45. Жосия сураси - Chương Al-Jathiyah 46. Аҳқоф сураси - Chương Al-Ahqaf 47. Муҳаммад сураси - Chương Muhammad 48. Фатҳ сураси - Chương Al-Fat-h 49. Ҳужурот сураси - Chương Al-Hujurat 50. Қоф сураси - Chương Qaf 51. Зориёт сураси - Chương Al-Zariyat 52. Тур сураси - Chương Al-Tur 53. Нажм сураси - Chương Al-Najm 54. Қамар сураси - Chương Al-Qamar 55. ар-Раҳмон сураси - Chương Al-Rahman 56. Воқеъа сураси - Chương Al-Waqi-'ah 57. Ҳадид сураси - Chương Al-Hadid 58. Мужодала сураси - Chương Al-Mujadalah 59. Ҳашр сураси - Chương Al-Hashr 60. Мумтаҳана сураси - Chương Al-Mumtahinah 61. Софф сураси - Chương Al-Saf 62. Жумъа сураси - Chương Al-Jumu-'ah 63. Мунофиқун сураси - Chương Al-Munafiqun 64. Тағобун сураси - Chương Al-Taghabun 65. Талоқ сураси - Chương Al-Talaq 66. Таҳрим сураси - Chương Al-Tahrim 67. Мулк сураси - Chương Al-Mulk 68. Қалам сураси - Chương Al-Qalam 69. ал-Ҳааққаҳ сураси - Chương Al-Haqah 70. Маъориж сураси - Chương Al-Ma-'arij 71. Нуҳ сураси - Chương Nuh 72. Жин сураси - Chương Al-Jinn 73. Муззаммил сураси - Chương Al-Muzzammil 74. Муддассир сураси - Chương Al-Muddaththir 75. Қиёмат сураси - Chương Al-Qiyamah 76. Инсон сураси - Chương Al-Insan 77. Мурсалот сураси - Chương Al-Mursalat 78. Набаъ сураси - Chương Al-Naba' 79. Нозиъот сураси - Chương Al-Nazi-'at 80. Абаса сураси - Chương 'Abasa 81. Таквир сураси - Chương Al-Takwir 82. Инфитор сураси - Chương Al-Infitar 83. Мутоффифийн сураси - Chương Al-Mutaffifin 84. Иншиқоқ сураси - Chương Al-Inshiqaq 85. Буруж сураси - Chương Al-Buruj 86. Ториқ сураси - Chương Al-Tariq 87. Аъло сураси - Chương Al-'Ala 88. Ғошия сураси - Chương Al-Ghashiyah 89. Фажр сураси - Chương Al-Fajr 90. Балад сураси - Chương Al-Balad 91. Шамс сураси - Chương Al-Shams 92. Лайл сураси - Chương Al-Lail 93. Зуҳо сураси - Chương Al-Dhuha 94. Иншироҳ сураси - Chương Al-Sharh 95. Тийн сураси - Chương Al-Tin 96. Алақ сураси - Chương Al-'Alaq 97. Қадр сураси - Chương Al-Qadar 98. Баййина сураси - Chương Al-Baiyinah 99. Залзала сураси - Chương Al-Zalzalah 100. вал-Одиёт сураси - Chương Al-'Adiyat 101. Қориъа сураси - Chương Al-Qari-'ah 102. Такосур сураси - Chương Al-Takathur 103. Аср сураси - Chương Al-'Asr 104. Ҳумаза сураси - Chương Al-Humazah 105. Фил сураси - Chương Al-Fil 106. Қурайш сураси - Chương Quraish 107. Моун сураси - Chương Al-Ma-'un 108. Кавсар сураси - Chương Al-Kawthar 109. Кофирун сураси - Chương Al-Kafirun 110. Наср сураси - Chương Al-Nasr 111. Масад сураси - Chương Al-Masad 112. Ихлос сураси - Chương Al-Ikhlas 113. Фалақ сураси - Chương Al-Falaq 114. Нос сураси - Chương Al-Nas
Đóng lại