పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - ఉజ్బెక్ అనువాదం - అలావుద్దీన్ మన్సూర్ * - అనువాదాల విషయసూచిక

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి
1. Fotiha surasi - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. Baqara surasi - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. Oli Imron surasi - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. Niso surasi - సూరహ్ అన్-నిసా 5. Moida surasi - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. An'om surasi - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. A'rof surasi - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. Anfol surasi - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. Tavba surasi - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. Yunus surasi - సూరహ్ యూనుస్ 11. Hud surasi - సూరహ్ హూద్ 12. Yusuf surasi - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. Ra'd surasi - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. Ibrohim surasi - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. Hijr surasi - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. Nahl surasi - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. Isro surasi - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. Kahf surasi - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. Maryam surasi - సూరహ్ మర్యమ్ 20. Toha surasi - సూరహ్ తహా 21. Anbiyo surasi - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. Haj surasi - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. Mu'minun surasi - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. Nur surasi - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. Furqon surasi - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. Shuaro surasi - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. Naml surasi - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. Qasas surasi - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. Ankabut surasi - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. Rum surasi - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. Luqmon surasi - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. Sajda surasi - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. Ahzob surasi - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. Saba' surasi - సూరహ్ సబా 35. Fotir surasi - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. Yosin surasi - సూరహ్ యా-సీన్ 37. Soffat surasi - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. Sod surasi - సూరహ్ సాద్ 39. Zumar surasi - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. G'ofir surasi - సూరహ్ గాఫిర్ 41. Fussilat surasi - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. Shuro surasi - సూరహ్ అష్-షురా 43. Zuxruf surasi - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. Duxon surasi - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. Josiya surasi - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. Ahqof surasi - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. Muhammad surasi - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. Fath surasi - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. Hujurot surasi - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. Qof surasi - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. Zoriyot surasi - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. Tur surasi - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. Najm surasi - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. Qamar surasi - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. Rahmon surasi - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. Voqea surasi - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. Hadid surasi - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. Mujodala surasi - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. Hashr surasi - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. Mumtahana surasi - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. Sof surasi - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. Juma surasi - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. Munofiqun surasi - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. Tag'obun surasi - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. Taloq surasi - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. Tahrim surasi - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. Mulk surasi - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. Qalam surasi - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. Haqqa surasi - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. Maorij surasi - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. Nuh surasi - సూరహ్ నూహ్ 72. Jin surasi - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. Muzzammil surasi - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. Muddassir surasi - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. Qiyomat surasi - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. Inson surasi - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. Mursalot surasi - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. Naba' surasi - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. Nazi'at surasi - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. Abasa surasi - సూరహ్ అబస 81. Takvir surasi - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. Infitor surasi - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. Mutoffifun surasi - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. Inshiqoq surasi - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. Buruj surasi - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. Toriq surasi - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. A'lo surasi - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. G'oshiya surasi - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. Fajr surasi - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. Balad surasi - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. Shams surasi - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. Layl surasi - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. Zuho surasi - సూరహ్ అద్-దుహా 94. Sharh surasi - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. Tiyn surasi - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. Alaq surasi - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. Qadr surasi - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. Bayyina surasi - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. Zalzala surasi - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. Odiyot surasi - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. Qori'a surasi - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. Takosur surasi - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. Asr surasi - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. Humaza surasi - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. Fil surasi - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. Quraysh surasi - సూరహ్ ఖురైష్ 107. Mo'un surasi - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. Kavsar surasi - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. Kofirun surasi - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. Nasr surasi - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. Masad surasi - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. Ixlos surasi - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. Falaq surasi - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. Nos surasi - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం