పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - ఉజ్బెక్ అనువాదం - అలావుద్దీన్ మన్సూర్ * - అనువాదాల విషయసూచిక

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి
1. Фотиҳа сураси - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. Бақара сураси - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. Оли Имрон сураси - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. Нисо сураси - సూరహ్ అన్-నిసా 5. Моида сураси - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. Анъом сураси - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. Аъроф сураси - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. Анфол сураси - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. Тавба сураси - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. Юнус сураси - సూరహ్ యూనుస్ 11. Ҳуд сураси - సూరహ్ హూద్ 12. Юсуф сураси - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. Раъд сураси - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. Иброҳим сураси - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. Ҳижр сураси - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. Наҳл сураси - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. Исроъ сураси - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. Каҳф сураси - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. Марям сураси - సూరహ్ మర్యమ్ 20. Тоҳа сураси - సూరహ్ తహా 21. Анбиё сураси - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. Ҳаж сураси - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. Мўъминун сураси - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. Нур сураси - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. Фурқон сураси - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. Шуъаро сураси - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. Намл сураси - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. Қасас сураси - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. Анкабут сураси - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. Рум сураси - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. Луқмон сураси - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. Сажда сураси - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. Аҳзоб сураси - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. Сабаъ сураси - సూరహ్ సబా 35. Фотир сураси - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. Ёсин сураси - సూరహ్ యా-సీన్ 37. Соффот сураси - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. Сод сураси - సూరహ్ సాద్ 39. Зумар сураси - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. Ғофир сураси - సూరహ్ గాఫిర్ 41. Фуссилат сураси - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. Шўро сураси - సూరహ్ అష్-షురా 43. Зухруф сураси - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. Духон сураси - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. Жосия сураси - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. Аҳқоф сураси - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. Муҳаммад сураси - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. Фатҳ сураси - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. Ҳужурот сураси - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. Қоф сураси - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. Зориёт сураси - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. Тур сураси - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. Нажм сураси - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. Қамар сураси - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. ар-Раҳмон сураси - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. Воқеъа сураси - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. Ҳадид сураси - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. Мужодала сураси - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. Ҳашр сураси - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. Мумтаҳана сураси - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. Софф сураси - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. Жумъа сураси - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. Мунофиқун сураси - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. Тағобун сураси - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. Талоқ сураси - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. Таҳрим сураси - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. Мулк сураси - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. Қалам сураси - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. ал-Ҳааққаҳ сураси - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. Маъориж сураси - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. Нуҳ сураси - సూరహ్ నూహ్ 72. Жин сураси - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. Муззаммил сураси - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. Муддассир сураси - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. Қиёмат сураси - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. Инсон сураси - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. Мурсалот сураси - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. Набаъ сураси - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. Нозиъот сураси - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. Абаса сураси - సూరహ్ అబస 81. Таквир сураси - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. Инфитор сураси - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. Мутоффифийн сураси - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. Иншиқоқ сураси - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. Буруж сураси - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. Ториқ сураси - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. Аъло сураси - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. Ғошия сураси - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. Фажр сураси - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. Балад сураси - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. Шамс сураси - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. Лайл сураси - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. Зуҳо сураси - సూరహ్ అద్-దుహా 94. Иншироҳ сураси - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. Тийн сураси - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. Алақ сураси - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. Қадр сураси - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. Баййина сураси - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. Залзала сураси - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. вал-Одиёт сураси - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. Қориъа сураси - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. Такосур сураси - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. Аср сураси - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. Ҳумаза сураси - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. Фил сураси - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. Қурайш сураси - సూరహ్ ఖురైష్ 107. Моун сураси - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. Кавсар сураси - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. Кофирун сураси - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. Наср сураси - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. Масад сураси - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. Ихлос сураси - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. Фалақ сураси - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. Нос сураси - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం