ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាswahili - អាប់ឌុលឡោះ ម៉ូហាំម៉ាត់ និងណាសៀរ ខមុីស * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


សូម​ជ្រើសរើសជំពូក
1. Surat Al-Fatihah - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. Surat Al-Baqarah - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. Surat Al-'Imran - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. Surat An-Nisa - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. Surat Al-Ma'idah - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. Surat Al-An'am - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. Surat Al-A'raf - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. Surat Al-Anfal - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. Surat At-Tawbah - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. Surat Yunus - សូរ៉ោះយូនូស 11. Surat Hud - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. Surat Yusuf - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. Surat Ar-Ra'd - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. Surat Ibrahim - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. Surat Al-hijr - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. Surat An-Nahl - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. Surat Al-Isra - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. Surat Al-Kahf - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. Surat Maryam - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. Surat Taha - សូរ៉ោះតហា 21. Surat Al-Anbiya - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. Surat Al-Hajj - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. Surat Al-Mu'minun - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. Surat An-Nur - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. Surat Al-Furqan - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. Surat Ash-Shu'ara - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. Surat An-Naml - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. Surat Al-Qasas - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. Surat Al-Ankabut - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. Surat Ar-Rum - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. Surat Luqman - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. Surat As-Sajdah - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. Surat Al-Ahzab - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. Surat Saba - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. Surat Fatir - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. Surat Yasin - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. Surat As-Saffat - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. Surat Sad - សូរ៉ោះសទ 39. Surat Az-Zumar - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. Surat Ghafir - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. Surat Fussilat - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. Surat Ash-Shura - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. Surat Az-Zukhruf - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. Surat Ad-Dukhan - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. Surat Al-Jathiyah - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. Surat Al-Ahqaf - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. Surat Muhammad - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. Surat Al-Fath - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. Surat AlHujurat - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. Surat Qaf - សូរ៉ោះកហ្វ 51. Surat Adh-Dhariyat - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. Surat At-Tur - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. Surat An-Najm - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. Surat Qamar - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. Surat Ar-Rahman - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. Surat Al-Waqi'ah - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. Surat Al-Hadid - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. Surat Al-Mujadilah - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. Surat Al-Hashr - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. Surat Al-Mumtahanah - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. Surat As-Saff - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. Surat Al-Jumu'ah - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. Surat Al-Munafiqun - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. Surat At-Taghabun - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. Surat At-Talaq - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. Surat At-Tahrim - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. Surat Al-Mulk - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. Surat Al-Qalam - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. Surat Al-Haqqah - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. Surat Al-Ma'arij - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. Surat Nuh - សូរ៉ោះនួហ 72. Surat Al-Jinn - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. Surat Al-Muzzammil - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. Surat Al-Muddathir - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. Surat Al-Qiyamah - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. Surat Al-Insan - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. Surat Al-Mursalat - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. Surat An-Naba - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. Surat An-Nazi'at - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. Surat Abasa - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. Surat At-Takwir - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. Surat Al-Infitar - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. Surat Al-Mutaffifin - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. Surat Al-Inshiqaq - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. Surat Al-Buruj - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. Surat At-Tariq - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. Surat Al-A'la - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. Surat Al-Ghashiyah - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. Surat Al-Fajr - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. Surat Al-Balad - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. Surat Ash-Shams - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. Surat Al-Lail - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. Surat Ad-Duha - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. Surat Ash-Sharh - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. Surat At-Tin - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. Surat Al-Alaq - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. Surat Al-Qadr - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. Surat Al-Bayyinah - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. Surat Az-Zalzalah - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. Surat Al-Aadiyat - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. Surat Al-Qari'ah - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. Surat At-Takathur - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. Surat Al-Asr - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. Surat Al-Humazah - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. Surat Al-Fil - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. Surat Quraish - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. Surat Al-Ma'un - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. Surat Al-Kauthar - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. Surat Al-Kafirun - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. Surat An-Nasr - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. Surat Al-Masad - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. Surat Al-Ikhlas - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. Surat Al-Falaq - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. Surat An-Nas - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ