ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಸ್ವಾಹಿಲಿ ಅನುವಾದ - ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ನಾಸಿರ್ ಖಮೀಸ್ * - ಅನುವಾದಗಳ ವಿಷಯಸೂಚಿ


ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
1. Surat Al-Fatihah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫಾತಿಹ 2. Surat Al-Baqarah - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಕರ 3. Surat Al-'Imran - ಸೂರ ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 4. Surat An-Nisa - ಸೂರ ಅನ್ನಿಸಾಅ್ 5. Surat Al-Ma'idah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಇದ 6. Surat Al-An'am - ಸೂರ ಅಲ್- ಅನ್ ಆಮ್ 7. Surat Al-A'raf - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಅ್ ರಾಫ್ 8. Surat Al-Anfal - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ ಫಾಲ್ 9. Surat At-Tawbah - ಸೂರ ಅತ್ತೌಬ 10. Surat Yunus - ಸೂರ ಯೂನುಸ್ 11. Surat Hud - ಸೂರ ಹೂದ್ 12. Surat Yusuf - ಸೂರ ಯೂಸುಫ್ 13. Surat Ar-Ra'd - ಸೂರ ಅರ್‍ರಅ್ ದ್ 14. Surat Ibrahim - ಸೂರ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ 15. Surat Al-hijr - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಿಜ್ರ್ 16. Surat An-Nahl - ಸೂರ ಅನ್ನಹ್ಲ್ 17. Surat Al-Isra - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಸ್ರಾಅ್ 18. Surat Al-Kahf - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಹ್ಫ್ 19. Surat Maryam - ಸೂರ ಮರ್ಯಮ್ 20. Surat Taha - ಸೂರ ತ್ವಾಹಾ 21. Surat Al-Anbiya - ಸೂರ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ 22. Surat Al-Hajj - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಜ್ಜ್ 23. Surat Al-Mu'minun - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಅ್ ಮಿನೂನ್ 24. Surat An-Nur - ಸೂರ ಅನ್ನೂರ್ 25. Surat Al-Furqan - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫುರ್ಕಾನ್ 26. Surat Ash-Shu'ara - ಸೂರ ಅಶ್ಶುಅರಾಅ್ 27. Surat An-Naml - ಸೂರ ಅನ್ನಮ್ಲ್ 28. Surat Al-Qasas - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕ್ವಸಸ್ 29. Surat Al-Ankabut - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ಕಬೂತ್ 30. Surat Ar-Rum - ಸೂರ ಅರ್‍ರೂಮ್ 31. Surat Luqman - ಸೂರ ಲುಕ್ಮಾನ್ 32. Surat As-Sajdah - ಸೂರ ಅಸ್ಸಜ್ದ 33. Surat Al-Ahzab - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಹ್ ಝಾಬ್ 34. Surat Saba - ಸೂರ ಸಬಅ್ 35. Surat Fatir - ಸೂರ ಫಾತ್ವಿರ್ 36. Surat Yasin - ಸೂರ ಯಾಸೀನ್ 37. Surat As-Saffat - ಸೂರ ಅಸ್ಸಾಫ್ಫಾತ್ 38. Surat Sad - ಸೂರ ಸ್ವಾದ್ 39. Surat Az-Zumar - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಮರ್ 40. Surat Ghafir - ಸೂರ ಗಾಫಿರ್ 41. Surat Fussilat - ಸೂರ ಫುಸ್ಸಿಲತ್ 42. Surat Ash-Shura - ಸೂರ ಅಶ್ಶೂರಾ 43. Surat Az-Zukhruf - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಖ್ರುಫ್ 44. Surat Ad-Dukhan - ಸೂರ ಅದ್ದುಖಾನ್ 45. Surat Al-Jathiyah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಾಸಿಯ 46. Surat Al-Ahqaf - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಹ್ಕಾಫ್ 47. Surat Muhammad - ಸೂರ ಮುಹಮ್ಮದ್ 48. Surat Al-Fath - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫತ್ ಹ್ 49. Surat AlHujurat - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಜುರಾತ್ 50. Surat Qaf - ಸೂರ ಕ್ವಾಫ್ 51. Surat Adh-Dhariyat - ಸೂರ ಅದ್ದಾರಿಯಾತ್ 52. Surat At-Tur - ಸೂರ ಅತ್ತೂರ್ 53. Surat An-Najm - ಸೂರ ಅನ್ನಜ್ಮ್ 54. Surat Qamar - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಮರ್ 55. Surat Ar-Rahman - ಸೂರ ಅರ್‍ರಹ್ಮಾನ್ 56. Surat Al-Waqi'ah - ಸೂರ ಅಲ್ -ವಾಕಿಅ 57. Surat Al-Hadid - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹದೀದ್ 58. Surat Al-Mujadilah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಜಾದಿಲ 59. Surat Al-Hashr - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಶ್ರ್ 60. Surat Al-Mumtahanah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಮ್ತಹನ 61. Surat As-Saff - ಸೂರ ಅಸ್ಸಫ್ಫ್ 62. Surat Al-Jumu'ah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜುಮುಅ 63. Surat Al-Munafiqun - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುನಾಫಿಕೂನ್ 64. Surat At-Taghabun - ಸೂರ ಅತ್ತಗಾಬುನ್ 65. Surat At-Talaq - ಸೂರ ಅತ್ತಲಾಕ್ 66. Surat At-Tahrim - ಸೂರ ಅತ್ತಹ್ರೀಮ್ 67. Surat Al-Mulk - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಲ್ಕ್ 68. Surat Al-Qalam - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಲಮ್ 69. Surat Al-Haqqah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಾಕ್ಕ 70. Surat Al-Ma'arij - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಆರಿಜ್ 71. Surat Nuh - ಸೂರ ನೂಹ್ 72. Surat Al-Jinn - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಿನ್ನ್ 73. Surat Al-Muzzammil - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಝ್ಝಮ್ಮಿಲ್ 74. Surat Al-Muddathir - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುದ್ದಸ್ಸಿರ್ 75. Surat Al-Qiyamah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಿಯಾಮ 76. Surat Al-Insan - ಸೂರ ಅಲ್- ಇನ್ಸಾನ್ 77. Surat Al-Mursalat - ಸೂರ ಅಲ್- ಮುರ್ಸಲಾತ್ 78. Surat An-Naba - ಸೂರ ಅನ್ನಬಅ್ 79. Surat An-Nazi'at - ಸೂರ ಅನ್ನಾಝಿಆತ್ 80. Surat Abasa - ಸೂರ ಅಬಸ್ 81. Surat At-Takwir - ಸೂರ ಅತ್ತಕ್ವೀರ್ 82. Surat Al-Infitar - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಫಿತಾರ್ 83. Surat Al-Mutaffifin - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುತಫ್ಫಿಫೀನ್ 84. Surat Al-Inshiqaq - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಶಿಕಾಕ್ 85. Surat Al-Buruj - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬುರೂಜ್ 86. Surat At-Tariq - ಸೂರ ಅತ್ತಾರಿಕ್ 87. Surat Al-A'la - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಅ್ ಲಾ 88. Surat Al-Ghashiyah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಗಾಶಿಯ 89. Surat Al-Fajr - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಜ್ರ್ 90. Surat Al-Balad - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಲದ್ 91. Surat Ash-Shams - ಸೂರ ಅಶ್ಶಮ್ಸ್ 92. Surat Al-Lail - ಸೂರ ಅಲ್ಲೈಲ್ 93. Surat Ad-Duha - ಸೂರ ಅದ್ದುಹಾ 94. Surat Ash-Sharh - ಸೂರ ಅಶ್ಶರ್ಹ್ 95. Surat At-Tin - ಸೂರ ಅತ್ತೀನ್ 96. Surat Al-Alaq - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಲಕ್ 97. Surat Al-Qadr - ಸೂರ ಅಲ್- ಕದ್ರ್ 98. Surat Al-Bayyinah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬಯ್ಯಿನ 99. Surat Az-Zalzalah - ಸೂರ ಅಝ್ಝಲ್ ಝಲ 100. Surat Al-Aadiyat - ಸೂರ ಅಲ್- ಆದಿಯಾತ್ 101. Surat Al-Qari'ah - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾರಿಅ 102. Surat At-Takathur - ಸೂರ ಅತ್ತಕಾಸುರ್ 103. Surat Al-Asr - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಸ್ರ್ 104. Surat Al-Humazah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಮಝ 105. Surat Al-Fil - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫೀಲ್ 106. Surat Quraish - ಸೂರ ಕುರೈಶ್ 107. Surat Al-Ma'un - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಊನ್ 108. Surat Al-Kauthar - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕೌಸರ್ 109. Surat Al-Kafirun - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾಫಿರೂನ್ 110. Surat An-Nasr - ಸೂರ ಅನ್ನಸ್ರ್ 111. Surat Al-Masad - ಸೂರ ಅಲ್- ಮಸದ್ 112. Surat Al-Ikhlas - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಖ್ಲಾಸ್ 113. Surat Al-Falaq - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಲಕ್ 114. Surat An-Nas - ಸೂರ ಅನ್ನಾಸ್
ಮುಚ್ಚಿ