કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - સવાહિલી ભાષાતર - અબ્દુલ્લાહ મુહમ્મદ અને નાસિર ખમીસ * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


કૃપા કરી, સૂરહ પસંદ કરો
1. Surat Al-Fatihah - અલ્ ફાતિહા 2. Surat Al-Baqarah - અલ્ બકરહ 3. Surat Al-'Imran - આલિ ઇમરાન 4. Surat An-Nisa - અન્ નિસા 5. Surat Al-Ma'idah - અલ્ માઇદહ 6. Surat Al-An'am - અલ્ અન્આમ 7. Surat Al-A'raf - અલ્ અઅરાફ 8. Surat Al-Anfal - અલ્ અન્ફાલ 9. Surat At-Tawbah - અત્ તૌબા 10. Surat Yunus - યૂનુસ 11. Surat Hud - હૂદ 12. Surat Yusuf - યૂસુફ 13. Surat Ar-Ra'd - અર્ રઅદ 14. Surat Ibrahim - ઈબ્રાહીમ 15. Surat Al-hijr - અલ્ હિજ્ર 16. Surat An-Nahl - અન્ નહલ 17. Surat Al-Isra - અલ્ ઇસ્રા 18. Surat Al-Kahf - અલ્ કહફ 19. Surat Maryam - મરયમ 20. Surat Taha - તો-હા 21. Surat Al-Anbiya - અલ્ અન્બિયા 22. Surat Al-Hajj - અલ્ હજ્ 23. Surat Al-Mu'minun - અલ્ મુઅમિનૂન 24. Surat An-Nur - અન્ નૂર 25. Surat Al-Furqan - અલ્ ફુરકાન 26. Surat Ash-Shu'ara - અશ્ શુઅરાઅ 27. Surat An-Naml - અન્ નમલ 28. Surat Al-Qasas - અલ્ કસસ 29. Surat Al-Ankabut - અલ્ અન્કબુત 30. Surat Ar-Rum - અર્ રુમ 31. Surat Luqman - લુકમાન 32. Surat As-Sajdah - અસ્ સજદહ 33. Surat Al-Ahzab - અલ્ અહઝાબ 34. Surat Saba - સબા 35. Surat Fatir - ફાતિર 36. Surat Yasin - યાસિન 37. Surat As-Saffat - અસ્ સોફ્ફાત 38. Surat Sad - સૉદ 39. Surat Az-Zumar - અઝ્ ઝુમર 40. Surat Ghafir - ગાફિર 41. Surat Fussilat - ફુસ્સિલત 42. Surat Ash-Shura - અશ્ શૂરા 43. Surat Az-Zukhruf - અઝ્ ઝુખ્રૃફ 44. Surat Ad-Dukhan - અદ્ દુખાન 45. Surat Al-Jathiyah - અલ્ જાષિયહ 46. Surat Al-Ahqaf - અલ્ અહકાફ 47. Surat Muhammad - મુહમ્મદ 48. Surat Al-Fath - અલ્ ફત્હ 49. Surat AlHujurat - અલ્ હુજુરાત 50. Surat Qaf - કૉફ 51. Surat Adh-Dhariyat - અઝ્ ઝારિયાત 52. Surat At-Tur - અત્ તૂર 53. Surat An-Najm - અન્ નજમ 54. Surat Qamar - અલ્ કમર 55. Surat Ar-Rahman - અર્ રહમાન 56. Surat Al-Waqi'ah - અલ્ વાકિઆ 57. Surat Al-Hadid - અલ્ હદીદ 58. Surat Al-Mujadilah - અલ્ મુજાદિલહ 59. Surat Al-Hashr - અલ્ હશ્ર 60. Surat Al-Mumtahanah - અલ્ મુમતહિનહ 61. Surat As-Saff - અસ્ સફ 62. Surat Al-Jumu'ah - અલ્ જુમ્આ 63. Surat Al-Munafiqun - અલ્ મુનાફિકુન 64. Surat At-Taghabun - અત્ તગાબુન 65. Surat At-Talaq - અત્ તલાક 66. Surat At-Tahrim - અત્ તહરીમ 67. Surat Al-Mulk - અલ્ મુલ્ક 68. Surat Al-Qalam - અલ્ કલમ 69. Surat Al-Haqqah - અલ્ હાકકહ 70. Surat Al-Ma'arij - અલ્ મઆરિજ 71. Surat Nuh - નૂહ 72. Surat Al-Jinn - અલ્ જિન 73. Surat Al-Muzzammil - અલ્ મુઝમ્મીલ 74. Surat Al-Muddathir - અલ્ મુદષષિર 75. Surat Al-Qiyamah - અલ્ કિયામહ 76. Surat Al-Insan - અલ્ ઇન્સાન 77. Surat Al-Mursalat - અલ્ મુર્સલાત 78. Surat An-Naba - અન્ નબા 79. Surat An-Nazi'at - અન્ નાઝિઆત 80. Surat Abasa - અબસ 81. Surat At-Takwir - અત્ તકવીર 82. Surat Al-Infitar - અલ્ ઇન્ફિતાર 83. Surat Al-Mutaffifin - અલ્ મુતફ્ફીન 84. Surat Al-Inshiqaq - અલ્ ઇન્શિકાક 85. Surat Al-Buruj - અલ્ બુરુજ 86. Surat At-Tariq - અત્ તારિક 87. Surat Al-A'la - અલ્ અઅલા 88. Surat Al-Ghashiyah - અલ્ ગોશિયહ 89. Surat Al-Fajr - અલ્ ફજર 90. Surat Al-Balad - અલ્ બલદ 91. Surat Ash-Shams - અશ્ શમ્શ 92. Surat Al-Lail - અલ્ લૈલ 93. Surat Ad-Duha - અઝ્ ઝોહા 94. Surat Ash-Sharh - અશ્ શરહ 95. Surat At-Tin - અત્ તીન 96. Surat Al-Alaq - અલ્ અલક 97. Surat Al-Qadr - અલ્ કદર 98. Surat Al-Bayyinah - અલ્ બય્યિનહ 99. Surat Az-Zalzalah - અઝ્ ઝલ્ઝલા 100. Surat Al-Aadiyat - અલ્ આદિયાત 101. Surat Al-Qari'ah - અલ્ કોરિઅહ 102. Surat At-Takathur - અત્ તકાષુર 103. Surat Al-Asr - અલ્ અસ્ર 104. Surat Al-Humazah - અલ્ હુમઝહ 105. Surat Al-Fil - અલ્ ફીલ 106. Surat Quraish - કુરૈશ 107. Surat Al-Ma'un - અલ્ માઉન 108. Surat Al-Kauthar - અલ્ કૌષર 109. Surat Al-Kafirun - અલ્ કાફિરુન 110. Surat An-Nasr - અન્ નસ્ર 111. Surat Al-Masad - અલ્ મસદ 112. Surat Al-Ikhlas - અલ્ ઇખ્લાસ 113. Surat Al-Falaq - અલ્ ફલક 114. Surat An-Nas - અન્ નાસ
બંધ કરો