పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - స్వాహిలి అనువాదం - అబ్దుల్లాహ్ ముహమ్మద్ మరియు నాసర్ ఖమీస్ * - అనువాదాల విషయసూచిక


దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి
1. Surat Al-Fatihah - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. Surat Al-Baqarah - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. Surat Al-'Imran - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. Surat An-Nisa - సూరహ్ అన్-నిసా 5. Surat Al-Ma'idah - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. Surat Al-An'am - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. Surat Al-A'raf - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. Surat Al-Anfal - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. Surat At-Tawbah - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. Surat Yunus - సూరహ్ యూనుస్ 11. Surat Hud - సూరహ్ హూద్ 12. Surat Yusuf - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. Surat Ar-Ra'd - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. Surat Ibrahim - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. Surat Al-hijr - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. Surat An-Nahl - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. Surat Al-Isra - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. Surat Al-Kahf - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. Surat Maryam - సూరహ్ మర్యమ్ 20. Surat Taha - సూరహ్ తహా 21. Surat Al-Anbiya - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. Surat Al-Hajj - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. Surat Al-Mu'minun - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. Surat An-Nur - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. Surat Al-Furqan - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. Surat Ash-Shu'ara - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. Surat An-Naml - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. Surat Al-Qasas - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. Surat Al-Ankabut - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. Surat Ar-Rum - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. Surat Luqman - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. Surat As-Sajdah - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. Surat Al-Ahzab - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. Surat Saba - సూరహ్ సబా 35. Surat Fatir - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. Surat Yasin - సూరహ్ యా-సీన్ 37. Surat As-Saffat - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. Surat Sad - సూరహ్ సాద్ 39. Surat Az-Zumar - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. Surat Ghafir - సూరహ్ గాఫిర్ 41. Surat Fussilat - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. Surat Ash-Shura - సూరహ్ అష్-షురా 43. Surat Az-Zukhruf - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. Surat Ad-Dukhan - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. Surat Al-Jathiyah - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. Surat Al-Ahqaf - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. Surat Muhammad - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. Surat Al-Fath - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. Surat AlHujurat - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. Surat Qaf - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. Surat Adh-Dhariyat - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. Surat At-Tur - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. Surat An-Najm - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. Surat Qamar - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. Surat Ar-Rahman - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. Surat Al-Waqi'ah - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. Surat Al-Hadid - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. Surat Al-Mujadilah - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. Surat Al-Hashr - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. Surat Al-Mumtahanah - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. Surat As-Saff - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. Surat Al-Jumu'ah - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. Surat Al-Munafiqun - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. Surat At-Taghabun - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. Surat At-Talaq - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. Surat At-Tahrim - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. Surat Al-Mulk - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. Surat Al-Qalam - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. Surat Al-Haqqah - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. Surat Al-Ma'arij - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. Surat Nuh - సూరహ్ నూహ్ 72. Surat Al-Jinn - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. Surat Al-Muzzammil - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. Surat Al-Muddathir - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. Surat Al-Qiyamah - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. Surat Al-Insan - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. Surat Al-Mursalat - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. Surat An-Naba - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. Surat An-Nazi'at - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. Surat Abasa - సూరహ్ అబస 81. Surat At-Takwir - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. Surat Al-Infitar - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. Surat Al-Mutaffifin - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. Surat Al-Inshiqaq - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. Surat Al-Buruj - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. Surat At-Tariq - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. Surat Al-A'la - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. Surat Al-Ghashiyah - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. Surat Al-Fajr - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. Surat Al-Balad - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. Surat Ash-Shams - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. Surat Al-Lail - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. Surat Ad-Duha - సూరహ్ అద్-దుహా 94. Surat Ash-Sharh - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. Surat At-Tin - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. Surat Al-Alaq - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. Surat Al-Qadr - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. Surat Al-Bayyinah - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. Surat Az-Zalzalah - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. Surat Al-Aadiyat - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. Surat Al-Qari'ah - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. Surat At-Takathur - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. Surat Al-Asr - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. Surat Al-Humazah - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. Surat Al-Fil - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. Surat Quraish - సూరహ్ ఖురైష్ 107. Surat Al-Ma'un - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. Surat Al-Kauthar - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. Surat Al-Kafirun - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. Surat An-Nasr - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. Surat Al-Masad - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. Surat Al-Ikhlas - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. Surat Al-Falaq - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. Surat An-Nas - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం