Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi - Səvahili dilinə tərcümə - Abdullah Məhəmməd və Nasir Xamis * - Tərcumənin mündəricatı


Zəhmət olmasa surə seçin
1. Surat Al-Fatihah - əl-Fatihə 2. Surat Al-Baqarah - əl-Bəqərə 3. Surat Al-'Imran - Ali-İmran 4. Surat An-Nisa - ən-Nisa 5. Surat Al-Ma'idah - əl-Maidə 6. Surat Al-An'am - əl-Ənam 7. Surat Al-A'raf - əl-Əraf 8. Surat Al-Anfal - əl-Ənfal 9. Surat At-Tawbah - ət-Tovbə 10. Surat Yunus - Yunus 11. Surat Hud - Hud 12. Surat Yusuf - Yusuf 13. Surat Ar-Ra'd - ər-Rəd 14. Surat Ibrahim - İbrahim 15. Surat Al-hijr - əl-Hicr 16. Surat An-Nahl - ən-Nəhl 17. Surat Al-Isra - əl-İsra 18. Surat Al-Kahf - əl-Kəhf 19. Surat Maryam - Məryəm 20. Surat Taha - Ta ha 21. Surat Al-Anbiya - əl-Ənbiya 22. Surat Al-Hajj - əl-Həcc 23. Surat Al-Mu'minun - əl-Muminun 24. Surat An-Nur - ən-Nur 25. Surat Al-Furqan - əl-Furqan 26. Surat Ash-Shu'ara - əş-Şuəra 27. Surat An-Naml - ən-Nəml 28. Surat Al-Qasas - əl-Qəsəs 29. Surat Al-Ankabut - əl-Ənkəbut 30. Surat Ar-Rum - ər-Rum 31. Surat Luqman - Loğman 32. Surat As-Sajdah - əs-Səcdə 33. Surat Al-Ahzab - əl-Əhzab 34. Surat Saba - Səba 35. Surat Fatir - Fatir 36. Surat Yasin - Ya sin 37. Surat As-Saffat - əs-Saffat 38. Surat Sad - Sad 39. Surat Az-Zumar - əz-Zumər 40. Surat Ghafir - Ğafir 41. Surat Fussilat - Fussilət 42. Surat Ash-Shura - əş-Şura 43. Surat Az-Zukhruf - əz-Zuxruf 44. Surat Ad-Dukhan - əd-Duxan 45. Surat Al-Jathiyah - əl-Casiyə 46. Surat Al-Ahqaf - əl-Əhqaf 47. Surat Muhammad - Muhəmməd 48. Surat Al-Fath - əl-Fəth 49. Surat AlHujurat - əl-Hucurat 50. Surat Qaf - Qaf 51. Surat Adh-Dhariyat - əz-Zariyat 52. Surat At-Tur - ət-Tur 53. Surat An-Najm - ən-Nəcm 54. Surat Qamar - əl-Qəmər 55. Surat Ar-Rahman - ər-Rəhman 56. Surat Al-Waqi'ah - əl-Vaqiə 57. Surat Al-Hadid - əl-Hədid 58. Surat Al-Mujadilah - əl-Mucadilə 59. Surat Al-Hashr - əl-Həşr 60. Surat Al-Mumtahanah - əl-Mumtəhənə 61. Surat As-Saff - əs-Saff 62. Surat Al-Jumu'ah - əl-Cumuə 63. Surat Al-Munafiqun - əl-Munafiqun 64. Surat At-Taghabun - ət-Təğabun 65. Surat At-Talaq - ət-Talaq 66. Surat At-Tahrim - ət-Təhrim 67. Surat Al-Mulk - əl-Mulk 68. Surat Al-Qalam - əl-Qələm 69. Surat Al-Haqqah - əl-Haqqə 70. Surat Al-Ma'arij - əl-Məaric 71. Surat Nuh - Nuh 72. Surat Al-Jinn - əl-Cinn 73. Surat Al-Muzzammil - əl-Muzzəmmil 74. Surat Al-Muddathir - əl-Muddəssir 75. Surat Al-Qiyamah - əl-Qiyamə 76. Surat Al-Insan - əl-İnsan 77. Surat Al-Mursalat - əl-Mursəlat 78. Surat An-Naba - ən-Nəbə 79. Surat An-Nazi'at - ən-Naziat 80. Surat Abasa - Əbəsə 81. Surat At-Takwir - ət-Təkvir 82. Surat Al-Infitar - əl-İnfitar 83. Surat Al-Mutaffifin - əl-Mutaffifin 84. Surat Al-Inshiqaq - əl-İnşiqaq 85. Surat Al-Buruj - əl-Buruc 86. Surat At-Tariq - ət-Tariq 87. Surat Al-A'la - əl-Əla 88. Surat Al-Ghashiyah - əl-Ğaşiyə 89. Surat Al-Fajr - əl-Fəcr 90. Surat Al-Balad - əl-Bələd 91. Surat Ash-Shams - əş-Şəms 92. Surat Al-Lail - əl-Leyl 93. Surat Ad-Duha - əd-Duha 94. Surat Ash-Sharh - əş-Şərh 95. Surat At-Tin - ət-Tin 96. Surat Al-Alaq - əl-Ələq 97. Surat Al-Qadr - əl-Qədr 98. Surat Al-Bayyinah - əl-Beyyinə 99. Surat Az-Zalzalah - əz-Zəlzələ 100. Surat Al-Aadiyat - əl-Adiyat 101. Surat Al-Qari'ah - əl-Qariə 102. Surat At-Takathur - ət-Təkasur 103. Surat Al-Asr - əl-Əsr 104. Surat Al-Humazah - əl-Huməzə 105. Surat Al-Fil - əl-Fil 106. Surat Quraish - Qureyş 107. Surat Al-Ma'un - əl-Maun 108. Surat Al-Kauthar - əl-Kovsər 109. Surat Al-Kafirun - əl-Kafirun 110. Surat An-Nasr - ən-Nəsr 111. Surat Al-Masad - əl-Məsəd 112. Surat Al-Ikhlas - əl-İxlas 113. Surat Al-Falaq - əl-Fələq 114. Surat An-Nas - ən-Nas
Bağlamaq