அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - சுவாஹிலி மொழிபெயர்ப்பு - அப்துல்லா முஹம்மது மற்றும் நாசர் காமிஸ் * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை


தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. Surat Al-Fatihah - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. Surat Al-Baqarah - ஸூரா அல்பகரா 3. Surat Al-'Imran - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. Surat An-Nisa - ஸூரா அந்நிஸா 5. Surat Al-Ma'idah - ஸூரா அல்மாயிதா 6. Surat Al-An'am - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. Surat Al-A'raf - ஸூரா அல்அஃராப் 8. Surat Al-Anfal - ஸூரா அல்அன்பால் 9. Surat At-Tawbah - ஸூரா அத்தவ்பா 10. Surat Yunus - ஸூரா யூனுஸ் 11. Surat Hud - ஸூரா ஹூத் 12. Surat Yusuf - ஸூரா யூஸுப் 13. Surat Ar-Ra'd - ஸூரா அர்ரஃத் 14. Surat Ibrahim - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. Surat Al-hijr - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. Surat An-Nahl - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. Surat Al-Isra - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. Surat Al-Kahf - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. Surat Maryam - ஸூரா மர்யம் 20. Surat Taha - ஸூரா தாஹா 21. Surat Al-Anbiya - ஸூரா அல்அன்பியா 22. Surat Al-Hajj - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. Surat Al-Mu'minun - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. Surat An-Nur - ஸூரா அந்நூர் 25. Surat Al-Furqan - ஸூரா அல்புர்கான் 26. Surat Ash-Shu'ara - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. Surat An-Naml - ஸூரா அந்நம்ல் 28. Surat Al-Qasas - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. Surat Al-Ankabut - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. Surat Ar-Rum - ஸூரா அர்ரூம் 31. Surat Luqman - ஸூரா லுக்மான் 32. Surat As-Sajdah - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. Surat Al-Ahzab - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. Surat Saba - ஸூரா ஸபஉ 35. Surat Fatir - ஸூரா பாதிர் 36. Surat Yasin - ஸூரா யாஸீன் 37. Surat As-Saffat - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. Surat Sad - ஸூரா ஸாத் 39. Surat Az-Zumar - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. Surat Ghafir - ஸூரா ஆஃபிர் 41. Surat Fussilat - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. Surat Ash-Shura - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. Surat Az-Zukhruf - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. Surat Ad-Dukhan - ஸூரா அத்துகான் 45. Surat Al-Jathiyah - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. Surat Al-Ahqaf - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. Surat Muhammad - ஸூரா முஹம்மத் 48. Surat Al-Fath - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. Surat AlHujurat - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. Surat Qaf - ஸூரா காஃப் 51. Surat Adh-Dhariyat - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. Surat At-Tur - ஸூரா அத்தூர் 53. Surat An-Najm - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. Surat Qamar - ஸூரா அல்கமர் 55. Surat Ar-Rahman - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. Surat Al-Waqi'ah - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. Surat Al-Hadid - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. Surat Al-Mujadilah - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. Surat Al-Hashr - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. Surat Al-Mumtahanah - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. Surat As-Saff - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. Surat Al-Jumu'ah - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. Surat Al-Munafiqun - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. Surat At-Taghabun - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. Surat At-Talaq - ஸூரா அத்தலாக் 66. Surat At-Tahrim - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. Surat Al-Mulk - ஸூரா அல்முல்க் 68. Surat Al-Qalam - ஸூரா அல்கலம் 69. Surat Al-Haqqah - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. Surat Al-Ma'arij - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. Surat Nuh - ஸூரா நூஹ் 72. Surat Al-Jinn - ஸூரா அல்ஜின் 73. Surat Al-Muzzammil - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. Surat Al-Muddathir - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. Surat Al-Qiyamah - ஸூரா அல்கியாமா 76. Surat Al-Insan - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. Surat Al-Mursalat - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. Surat An-Naba - ஸூரா அந்நபஃ 79. Surat An-Nazi'at - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. Surat Abasa - ஸூரா அபஸ 81. Surat At-Takwir - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. Surat Al-Infitar - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. Surat Al-Mutaffifin - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. Surat Al-Inshiqaq - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. Surat Al-Buruj - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. Surat At-Tariq - ஸூரா அத்தாரிக் 87. Surat Al-A'la - ஸூரா அல்அஃலா 88. Surat Al-Ghashiyah - ஸூரா அல்காஷியா 89. Surat Al-Fajr - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. Surat Al-Balad - ஸூரா அல்பலத் 91. Surat Ash-Shams - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. Surat Al-Lail - ஸூரா அல்லைல் 93. Surat Ad-Duha - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. Surat Ash-Sharh - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. Surat At-Tin - ஸூரா அத்தீன் 96. Surat Al-Alaq - ஸூரா அல்அலக் 97. Surat Al-Qadr - ஸூரா அல்கத்ர் 98. Surat Al-Bayyinah - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. Surat Az-Zalzalah - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. Surat Al-Aadiyat - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. Surat Al-Qari'ah - ஸூரா அல்காரிஆ 102. Surat At-Takathur - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. Surat Al-Asr - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. Surat Al-Humazah - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. Surat Al-Fil - ஸூரா அல்பீல் 106. Surat Quraish - ஸூரா குரைஷ் 107. Surat Al-Ma'un - ஸூரா அல்மாஊன் 108. Surat Al-Kauthar - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. Surat Al-Kafirun - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. Surat An-Nasr - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. Surat Al-Masad - ஸூரா அல்மஸத் 112. Surat Al-Ikhlas - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. Surat Al-Falaq - ஸூரா அல்பலக் 114. Surat An-Nas - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக