Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Swahili - 'Abdullah Muhammad và Nasir Khamis * - Mục lục các bản dịch


Mời chọn chương Kinh


Số trang
1. Surat Al-Fatihah - Chương Al-Fatihah 2. Surat Al-Baqarah - Chương Al-Baqarah 3. Surat Al-'Imran - Chương Ali 'Imran 4. Surat An-Nisa - Chương Al-Nisa' 5. Surat Al-Ma'idah - Chương Al-Ma-idah 6. Surat Al-An'am - Chương Al-An-'am 7. Surat Al-A'raf - Chương Al-'Araf 8. Surat Al-Anfal - Chương Al-Anfal 9. Surat At-Tawbah - Chương Al-Tawbah 10. Surat Yunus - Chương Yunus 11. Surat Hud - Chương Hud 12. Surat Yusuf - Chương Yusuf 13. Surat Ar-Ra'd - Chương Al-R'ad 14. Surat Ibrahim - Chương Ibrahim 15. Surat Al-hijr - Chương Al-Hijr 16. Surat An-Nahl - Chương Al-Nahl 17. Surat Al-Isra - Chương Al-Isra' 18. Surat Al-Kahf - Chương Al-Kahf 19. Surat Maryam - Chương Mar-yam 20. Surat Taha - Chương Taha 21. Surat Al-Anbiya - Chương Al-Ambiya' 22. Surat Al-Hajj - Chương Al-Hajj 23. Surat Al-Mu'minun - Chương Al-Muminun 24. Surat An-Nur - Chương Al-Nur 25. Surat Al-Furqan - Chương Al-Furqan 26. Surat Ash-Shu'ara - Chương Al-Shu-'ara' 27. Surat An-Naml - Chương Al-Naml 28. Surat Al-Qasas - Chương Al-Qasas 29. Surat Al-Ankabut - Chương Al-'Ankabut 30. Surat Ar-Rum - Chương Al-Rum 31. Surat Luqman - Chương Luqman 32. Surat As-Sajdah - Chương Al-Sajadah 33. Surat Al-Ahzab - Chương Al-Ahzab 34. Surat Saba - Chương Saba' 35. Surat Fatir - Chương Fatir 36. Surat Yasin - Chương Yasin 37. Surat As-Saffat - Chương Saffat 38. Surat Sad - Chương Sad 39. Surat Az-Zumar - Chương Al-Zumar 40. Surat Ghafir - Chương Ghafir 41. Surat Fussilat - Chương Fussilat 42. Surat Ash-Shura - Chương Al-Shura 43. Surat Az-Zukhruf - Chương Al-Zukhruf 44. Surat Ad-Dukhan - Chương Al-Dukhan 45. Surat Al-Jathiyah - Chương Al-Jathiyah 46. Surat Al-Ahqaf - Chương Al-Jathiyah 47. Surat Muhammad - Chương Muhammad 48. Surat Al-Fath - Chương Al-Fat-h 49. Surat AlHujurat - Chương Al-Hujurat 50. Surat Qaf - Chương Qaf 51. Surat Adh-Dhariyat - Chương Al-Zariyat 52. Surat At-Tur - Chương Al-Tur 53. Surat An-Najm - Chương Al-Najm 54. Surat Qamar - Chương Al-Qamar 55. Surat Ar-Rahman - Chương Al-Rahman 56. Surat Al-Waqi'ah - Chương Al-Waqi-'ah 57. Surat Al-Hadid - Chương Al-Hadid 58. Surat Al-Mujadilah - Chương Al-Mujadalah 59. Surat Al-Hashr - Chương Al-Hashr 60. Surat Al-Mumtahanah - Chương Al-Mumtahinah 61. Surat As-Saff - Chương Al-Saf 62. Surat Al-Jumu'ah - Chương Al-Jumu-'ah 63. Surat Al-Munafiqun - Chương Al-Munafiqun 64. Surat At-Taghabun - Chương Al-Taghabun 65. Surat At-Talaq - Chương Al-Talaq 66. Surat At-Tahrim - Chương Al-Tahrim 67. Surat Al-Mulk - Chương Al-Mulk 68. Surat Al-Qalam - Chương Al-Qalam 69. Surat Al-Haqqah - Chương Al-Haqah 70. Surat Al-Ma'arij - Chương Al-Ma-'arij 71. Surat Nuh - Chương Nuh 72. Surat Al-Jinn - Chương Al-Jinn 73. Surat Al-Muzzammil - Chương Al-Muzzammil 74. Surat Al-Muddathir - Chương Al-Muddaththir 75. Surat Al-Qiyamah - Chương Al-Qiyamah 76. Surat Al-Insan - Chương Al-Insan 77. Surat Al-Mursalat - Chương Al-Mursalat 78. Surat An-Naba - Chương Al-Naba' 79. Surat An-Nazi'at - Chương Al-Nazi-'at 80. Surat Abasa - Chương 'Abasa 81. Surat At-Takwir - Chương Al-Takwir 82. Surat Al-Infitar - Chương Al-Infitar 83. Surat Al-Mutaffifin - Chương Al-Mutaffifin 84. Surat Al-Inshiqaq - Chương Al-Inshiqaq 85. Surat Al-Buruj - Chương Al-Buruj 86. Surat At-Tariq - Chương Al-Tariq 87. Surat Al-A'la - Chương Al-'Ala 88. Surat Al-Ghashiyah - Chương Al-Ghashiyah 89. Surat Al-Fajr - Chương Al-Fajr 90. Surat Al-Balad - Chương Al-Balad 91. Surat Ash-Shams - Chương Al-Shams 92. Surat Al-Lail - Chương Al-Lail 93. Surat Ad-Duha - Chương Al-Dhuha 94. Surat Ash-Sharh - Chương Al-Sharh 95. Surat At-Tin - Chương Al-Tin 96. Surat Al-Alaq - Chương Al-'Alaq 97. Surat Al-Qadr - Chương Al-Qadar 98. Surat Al-Bayyinah - Chương Al-Baiyinah 99. Surat Az-Zalzalah - Chương Al-Zalzalah 100. Surat Al-Aadiyat - Chương Al-'Adiyat 101. Surat Al-Qari'ah - Chương Al-Qari-'ah 102. Surat At-Takathur - Chương Al-Takathur 103. Surat Al-Asr - Chương Al-'Asr 104. Surat Al-Humazah - Chương Al-Humazah 105. Surat Al-Fil - Chương Al-Fil 106. Surat Quraish - Chương Quraish 107. Surat Al-Ma'un - Chương Al-Ma-'un 108. Surat Al-Kauthar - Chương Al-Kawthar 109. Surat Al-Kafirun - Chương Al-Kafirun 110. Surat An-Nasr - Chương Al-Nasr 111. Surat Al-Masad - Chương Al-Masad 112. Surat Al-Ikhlas - Chương Al-Ikhlas 113. Surat Al-Falaq - Chương Al-Falaq 114. Surat An-Nas - Chương Al-Nas
 
 
Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Swahili - 'Abdullah Muhammad và Nasir Khamis - Mục lục các bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Swahili, dịch thuật bởi Tiến sĩ 'Abdullah Muhammad Abu Bakr và Sheikh Nasir Khamis, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1435 A.H.

Đóng lại