Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Swahili - 'Abdullah Muhammad và Nasir Khamis * - Mục lục các bản dịch


Mời chọn chương Kinh
1. Surat Al-Fatihah - Chương Al-Fatihah 2. Surat Al-Baqarah - Chương Al-Baqarah 3. Surat Al-'Imran - Chương Ali 'Imran 4. Surat An-Nisa - Chương Al-Nisa' 5. Surat Al-Ma'idah - Chương Al-Ma-idah 6. Surat Al-An'am - Chương Al-An-'am 7. Surat Al-A'raf - Chương Al-'Araf 8. Surat Al-Anfal - Chương Al-Anfal 9. Surat At-Tawbah - Chương Al-Tawbah 10. Surat Yunus - Chương Yunus 11. Surat Hud - Chương Hud 12. Surat Yusuf - Chương Yusuf 13. Surat Ar-Ra'd - Chương Al-R'ad 14. Surat Ibrahim - Chương Ibrahim 15. Surat Al-hijr - Chương Al-Hijr 16. Surat An-Nahl - Chương Al-Nahl 17. Surat Al-Isra - Chương Al-Isra' 18. Surat Al-Kahf - Chương Al-Kahf 19. Surat Maryam - Chương Mar-yam 20. Surat Taha - Chương Taha 21. Surat Al-Anbiya - Chương Al-Ambiya' 22. Surat Al-Hajj - Chương Al-Hajj 23. Surat Al-Mu'minun - Chương Al-Muminun 24. Surat An-Nur - Chương Al-Nur 25. Surat Al-Furqan - Chương Al-Furqan 26. Surat Ash-Shu'ara - Chương Al-Shu-'ara' 27. Surat An-Naml - Chương Al-Naml 28. Surat Al-Qasas - Chương Al-Qasas 29. Surat Al-Ankabut - Chương Al-'Ankabut 30. Surat Ar-Rum - Chương Al-Rum 31. Surat Luqman - Chương Luqman 32. Surat As-Sajdah - Chương Al-Sajadah 33. Surat Al-Ahzab - Chương Al-Ahzab 34. Surat Saba - Chương Saba' 35. Surat Fatir - Chương Fatir 36. Surat Yasin - Chương Yasin 37. Surat As-Saffat - Chương Saffat 38. Surat Sad - Chương Sad 39. Surat Az-Zumar - Chương Al-Zumar 40. Surat Ghafir - Chương Ghafir 41. Surat Fussilat - Chương Fussilat 42. Surat Ash-Shura - Chương Al-Shura 43. Surat Az-Zukhruf - Chương Al-Zukhruf 44. Surat Ad-Dukhan - Chương Al-Dukhan 45. Surat Al-Jathiyah - Chương Al-Jathiyah 46. Surat Al-Ahqaf - Chương Al-Ahqaf 47. Surat Muhammad - Chương Muhammad 48. Surat Al-Fath - Chương Al-Fat-h 49. Surat AlHujurat - Chương Al-Hujurat 50. Surat Qaf - Chương Qaf 51. Surat Adh-Dhariyat - Chương Al-Zariyat 52. Surat At-Tur - Chương Al-Tur 53. Surat An-Najm - Chương Al-Najm 54. Surat Qamar - Chương Al-Qamar 55. Surat Ar-Rahman - Chương Al-Rahman 56. Surat Al-Waqi'ah - Chương Al-Waqi-'ah 57. Surat Al-Hadid - Chương Al-Hadid 58. Surat Al-Mujadilah - Chương Al-Mujadalah 59. Surat Al-Hashr - Chương Al-Hashr 60. Surat Al-Mumtahanah - Chương Al-Mumtahinah 61. Surat As-Saff - Chương Al-Saf 62. Surat Al-Jumu'ah - Chương Al-Jumu-'ah 63. Surat Al-Munafiqun - Chương Al-Munafiqun 64. Surat At-Taghabun - Chương Al-Taghabun 65. Surat At-Talaq - Chương Al-Talaq 66. Surat At-Tahrim - Chương Al-Tahrim 67. Surat Al-Mulk - Chương Al-Mulk 68. Surat Al-Qalam - Chương Al-Qalam 69. Surat Al-Haqqah - Chương Al-Haqah 70. Surat Al-Ma'arij - Chương Al-Ma-'arij 71. Surat Nuh - Chương Nuh 72. Surat Al-Jinn - Chương Al-Jinn 73. Surat Al-Muzzammil - Chương Al-Muzzammil 74. Surat Al-Muddathir - Chương Al-Muddaththir 75. Surat Al-Qiyamah - Chương Al-Qiyamah 76. Surat Al-Insan - Chương Al-Insan 77. Surat Al-Mursalat - Chương Al-Mursalat 78. Surat An-Naba - Chương Al-Naba' 79. Surat An-Nazi'at - Chương Al-Nazi-'at 80. Surat Abasa - Chương 'Abasa 81. Surat At-Takwir - Chương Al-Takwir 82. Surat Al-Infitar - Chương Al-Infitar 83. Surat Al-Mutaffifin - Chương Al-Mutaffifin 84. Surat Al-Inshiqaq - Chương Al-Inshiqaq 85. Surat Al-Buruj - Chương Al-Buruj 86. Surat At-Tariq - Chương Al-Tariq 87. Surat Al-A'la - Chương Al-'Ala 88. Surat Al-Ghashiyah - Chương Al-Ghashiyah 89. Surat Al-Fajr - Chương Al-Fajr 90. Surat Al-Balad - Chương Al-Balad 91. Surat Ash-Shams - Chương Al-Shams 92. Surat Al-Lail - Chương Al-Lail 93. Surat Ad-Duha - Chương Al-Dhuha 94. Surat Ash-Sharh - Chương Al-Sharh 95. Surat At-Tin - Chương Al-Tin 96. Surat Al-Alaq - Chương Al-'Alaq 97. Surat Al-Qadr - Chương Al-Qadar 98. Surat Al-Bayyinah - Chương Al-Baiyinah 99. Surat Az-Zalzalah - Chương Al-Zalzalah 100. Surat Al-Aadiyat - Chương Al-'Adiyat 101. Surat Al-Qari'ah - Chương Al-Qari-'ah 102. Surat At-Takathur - Chương Al-Takathur 103. Surat Al-Asr - Chương Al-'Asr 104. Surat Al-Humazah - Chương Al-Humazah 105. Surat Al-Fil - Chương Al-Fil 106. Surat Quraish - Chương Quraish 107. Surat Al-Ma'un - Chương Al-Ma-'un 108. Surat Al-Kauthar - Chương Al-Kawthar 109. Surat Al-Kafirun - Chương Al-Kafirun 110. Surat An-Nasr - Chương Al-Nasr 111. Surat Al-Masad - Chương Al-Masad 112. Surat Al-Ikhlas - Chương Al-Ikhlas 113. Surat Al-Falaq - Chương Al-Falaq 114. Surat An-Nas - Chương Al-Nas
Đóng lại