पवित्र कुरअानको अर्थको अनुवाद - सवाहिली अनुवाद : अब्दुल्लाह मुहम्मद र नासिर खमीस * - अनुवादहरूको सूची


कृपया अध्यायलार्इ चयन गर
1. Surat Al-Fatihah - सूरतुल् फातिहा 2. Surat Al-Baqarah - सूरतुल् बकरः 3. Surat Al-'Imran - सूरतु अाले इम्रान 4. Surat An-Nisa - सूरतुन्निसा 5. Surat Al-Ma'idah - सूरतुल् माइदः 6. Surat Al-An'am - सूरतुल् अनअाम 7. Surat Al-A'raf - सूरतुल् अअराफ 8. Surat Al-Anfal - सूरतुल् अन्फाल 9. Surat At-Tawbah - सूरतुत्ताैबः 10. Surat Yunus - सूरतु यूनुस 11. Surat Hud - सूरतु हूद 12. Surat Yusuf - सूरतु यूसुफ 13. Surat Ar-Ra'd - सूरतुर्रअद 14. Surat Ibrahim - सूरतु इब्राहीम 15. Surat Al-hijr - सूरतुल् हिज्र 16. Surat An-Nahl - सूरतुन्नहल 17. Surat Al-Isra - सूरतुल् इस्रा 18. Surat Al-Kahf - सूरतुल् कहफ 19. Surat Maryam - सूरतु मरयम 20. Surat Taha - सूरतु ताहा 21. Surat Al-Anbiya - सूरतुल् अंबिया 22. Surat Al-Hajj - सूरतुल् हज्ज 23. Surat Al-Mu'minun - सूरतुल् मुमिनून 24. Surat An-Nur - सूरतुन्नूर 25. Surat Al-Furqan - सूरतुल् फुर्कान 26. Surat Ash-Shu'ara - सूरतुश्शुअरा 27. Surat An-Naml - सूरतुन्नमल 28. Surat Al-Qasas - सूरतुल् कसस 29. Surat Al-Ankabut - सूरतुल् अन्कबूत 30. Surat Ar-Rum - सूरतुर्रूम 31. Surat Luqman - सूरतु लुकमान 32. Surat As-Sajdah - सूरतस्सजिदः 33. Surat Al-Ahzab - सूरतुल् अहजाब 34. Surat Saba - सूरत सबा 35. Surat Fatir - सूरतु फातिर 36. Surat Yasin - सूरतु यासीन 37. Surat As-Saffat - सूरतुस्साफ्फात 38. Surat Sad - सूरतु साद 39. Surat Az-Zumar - सूरतुज्जुमर 40. Surat Ghafir - सूरतु गाफिर 41. Surat Fussilat - सूरतु फुस्सिलत 42. Surat Ash-Shura - सूरतुश्शूरा 43. Surat Az-Zukhruf - सूरतुज्जुखरूफ 44. Surat Ad-Dukhan - सूरतुद्दुखान 45. Surat Al-Jathiyah - सूरतुल् जासिया 46. Surat Al-Ahqaf - सूरतुल् अहकाफ 47. Surat Muhammad - सूरतु मुहम्मद 48. Surat Al-Fath - सूरतुल् फतह 49. Surat AlHujurat - सूरतुल् हुजुरात 50. Surat Qaf - सूरतु काफ 51. Surat Adh-Dhariyat - सूरतुज्जारियात 52. Surat At-Tur - सूरतुत्तूर 53. Surat An-Najm - सूरतुन्नज्म 54. Surat Qamar - सूरतुल् कमर 55. Surat Ar-Rahman - सूरतुर्रहमान 56. Surat Al-Waqi'ah - सूरतुल् वाकियह 57. Surat Al-Hadid - सूरतुल् हदीद 58. Surat Al-Mujadilah - सूरतुल् मुजादिलह 59. Surat Al-Hashr - सूरतुल् हश्र 60. Surat Al-Mumtahanah - सूरतुल् मुमतहिना 61. Surat As-Saff - सूरतुस्सफ्फ 62. Surat Al-Jumu'ah - सूरतुल् जुमुअः 63. Surat Al-Munafiqun - सूरतुल् मुनाफिकून 64. Surat At-Taghabun - सूरतुत्तगाबुन 65. Surat At-Talaq - सूरतुत्तलाक 66. Surat At-Tahrim - सूरतुत्तहरीम 67. Surat Al-Mulk - सूरतुल् मुल्क 68. Surat Al-Qalam - सूरतुल् कलम 69. Surat Al-Haqqah - सूरतुल् हाक्कः 70. Surat Al-Ma'arij - सूरतुल् मअारिज 71. Surat Nuh - सूरतु नूह 72. Surat Al-Jinn - सूरतुल् जिन्न 73. Surat Al-Muzzammil - सूरतुल् मुज्जम्मिल 74. Surat Al-Muddathir - सूरतुल् मुद्दस्सिर 75. Surat Al-Qiyamah - सूरतुल् कियामः 76. Surat Al-Insan - सूरतुल् इन्सान 77. Surat Al-Mursalat - सूरतुल् मुर्सलात 78. Surat An-Naba - सूरतुन्नबा 79. Surat An-Nazi'at - सूरतुन्नाजिअात 80. Surat Abasa - सूरतु अबस 81. Surat At-Takwir - सूरतुत्तक्वीर 82. Surat Al-Infitar - सूरतुल् इन्फितार 83. Surat Al-Mutaffifin - सूरतुल् मुतफ्फिफीन 84. Surat Al-Inshiqaq - सूरतुल् इन्शिकाक 85. Surat Al-Buruj - सूरतुल् बुरूज 86. Surat At-Tariq - सूरतुत्तारिक 87. Surat Al-A'la - सूरतुल् अअ्ला 88. Surat Al-Ghashiyah - सूरतुल् गाशियः 89. Surat Al-Fajr - सूरतुल् पज्र 90. Surat Al-Balad - सूरतुल् बलद 91. Surat Ash-Shams - सूरतुश्शम्स 92. Surat Al-Lail - सूरतुल्लैल 93. Surat Ad-Duha - सूरतुज्जुहा 94. Surat Ash-Sharh - सूरतुश्शरह 95. Surat At-Tin - सूरतुत्तीन 96. Surat Al-Alaq - सूरतुल् अलक 97. Surat Al-Qadr - सूरतुल् कद्र 98. Surat Al-Bayyinah - सूरतुल् बैयिनः 99. Surat Az-Zalzalah - सूरतुज्जलजलः 100. Surat Al-Aadiyat - सूरतुल् अादियात 101. Surat Al-Qari'ah - सूरतुल् कारिअः 102. Surat At-Takathur - सूरतुत्तकासुर 103. Surat Al-Asr - सूरतुल् अस्र 104. Surat Al-Humazah - सूरतुल् हुमुजः 105. Surat Al-Fil - सूरतुल् फील 106. Surat Quraish - सूरतु कुरैश 107. Surat Al-Ma'un - सूरतुल् माऊन 108. Surat Al-Kauthar - सूरतुल् काैसर 109. Surat Al-Kafirun - सूरतुल् काफिरून 110. Surat An-Nasr - सूरतुन्नस्र 111. Surat Al-Masad - सूरतुल् मसद 112. Surat Al-Ikhlas - सूरतुल् इख्लास 113. Surat Al-Falaq - सूरतुल् फलक 114. Surat An-Nas - सूरतुन्नास
बन्द गर्नुस्