Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an - Salin sa Wikang Swahili nina Abdullah Muhammad at Nasir Khamis * - Indise ng mga Salin


Mangyaring Pumili ng Surah
1. Surat Al-Fatihah - Al-Fātihah 2. Surat Al-Baqarah - Al-Baqarah 3. Surat Al-'Imran - Āl-‘Imrān 4. Surat An-Nisa - An-Nisā’ 5. Surat Al-Ma'idah - Al-Mā’idah 6. Surat Al-An'am - Al-An‘ām 7. Surat Al-A'raf - Al-A‘rāf 8. Surat Al-Anfal - Al-Anfāl 9. Surat At-Tawbah - At-Tawbah 10. Surat Yunus - Yūnus 11. Surat Hud - Hūd 12. Surat Yusuf - Yūsuf 13. Surat Ar-Ra'd - Ar-Ra‘d 14. Surat Ibrahim - Ibrāhīm 15. Surat Al-hijr - Al-Hijr 16. Surat An-Nahl - An-Nahl 17. Surat Al-Isra - Al-Isrā’ 18. Surat Al-Kahf - Al-Kahf 19. Surat Maryam - Maryam 20. Surat Taha - Tā-ha 21. Surat Al-Anbiya - Al-Anbiyā’ 22. Surat Al-Hajj - Al-Hajj 23. Surat Al-Mu'minun - Al-Mu’minūn 24. Surat An-Nur - An-Noor 25. Surat Al-Furqan - Al-Furqān 26. Surat Ash-Shu'ara - Ash-Shu‘arā’ 27. Surat An-Naml - An-Naml 28. Surat Al-Qasas - Al-Qasas 29. Surat Al-Ankabut - Al-‘Ankabūt 30. Surat Ar-Rum - Ar-Rūm 31. Surat Luqman - Luqmān 32. Surat As-Sajdah - As-Sajdah 33. Surat Al-Ahzab - Al-Ahzāb 34. Surat Saba - Saba’ 35. Surat Fatir - Fātir 36. Surat Yasin - Yā-Sīn 37. Surat As-Saffat - As-Sāffāt 38. Surat Sad - Sād 39. Surat Az-Zumar - Az-Zumar 40. Surat Ghafir - Ghāfir 41. Surat Fussilat - Fussilat 42. Surat Ash-Shura - Ash-Shūra 43. Surat Az-Zukhruf - Az-Zukhruf 44. Surat Ad-Dukhan - Ad-Dukhān 45. Surat Al-Jathiyah - Al-Jāthiyah 46. Surat Al-Ahqaf - Al-Ahqāf 47. Surat Muhammad - Muhammad 48. Surat Al-Fath - Al-Fat'h 49. Surat AlHujurat - Al-Hujurāt 50. Surat Qaf - Qāf 51. Surat Adh-Dhariyat - Adh-Dhāriyāt 52. Surat At-Tur - At-Toor 53. Surat An-Najm - An-Najm 54. Surat Qamar - Al-Qamar 55. Surat Ar-Rahman - Ar-Rahmān 56. Surat Al-Waqi'ah - Al-Wāqi‘ah 57. Surat Al-Hadid - Al-Hadīd 58. Surat Al-Mujadilah - Al-Mujādalah 59. Surat Al-Hashr - Al-Hashr 60. Surat Al-Mumtahanah - Al-Mumtahanah 61. Surat As-Saff - As-Saff 62. Surat Al-Jumu'ah - Al-Jumu‘ah 63. Surat Al-Munafiqun - Al-Munāfiqūn 64. Surat At-Taghabun - At-Taghābun 65. Surat At-Talaq - At-Talāq 66. Surat At-Tahrim - At-Tahrīm 67. Surat Al-Mulk - Al-Mulk 68. Surat Al-Qalam - Al-Qalam 69. Surat Al-Haqqah - Al-Hāqqah 70. Surat Al-Ma'arij - Al-Ma‘ārij 71. Surat Nuh - Nūh 72. Surat Al-Jinn - Al-Jinn 73. Surat Al-Muzzammil - Al-Muzzammil 74. Surat Al-Muddathir - Al-Muddaththir 75. Surat Al-Qiyamah - Al-Qiyāmah 76. Surat Al-Insan - Al-Insān 77. Surat Al-Mursalat - Al-Mursalāt 78. Surat An-Naba - An-Naba’ 79. Surat An-Nazi'at - An-Nāzi‘āt 80. Surat Abasa - ‘Abasa 81. Surat At-Takwir - At-Takwīr 82. Surat Al-Infitar - Al-Infitār 83. Surat Al-Mutaffifin - Al-Mutaffifīn 84. Surat Al-Inshiqaq - Al-Inshiqāq 85. Surat Al-Buruj - Al-Burūj 86. Surat At-Tariq - At-Tāriq 87. Surat Al-A'la - Al-A‘lā 88. Surat Al-Ghashiyah - Al-Ghāshiyah 89. Surat Al-Fajr - Al-Fajr 90. Surat Al-Balad - Al-Balad 91. Surat Ash-Shams - Ash-Shams 92. Surat Al-Lail - Al-Layl 93. Surat Ad-Duha - Ad-Duhā 94. Surat Ash-Sharh - Ash-Sharh 95. Surat At-Tin - At-Teen 96. Surat Al-Alaq - Al-‘Alaq 97. Surat Al-Qadr - Al-Qadr 98. Surat Al-Bayyinah - Al-Bayyinah 99. Surat Az-Zalzalah - Az-Zalzalah 100. Surat Al-Aadiyat - Al-‘Ādiyāt 101. Surat Al-Qari'ah - Al-Qāri‘ah 102. Surat At-Takathur - At-Takāthur 103. Surat Al-Asr - Al-‘Asr 104. Surat Al-Humazah - Al-Humazah 105. Surat Al-Fil - Al-Feel 106. Surat Quraish - Quraysh 107. Surat Al-Ma'un - Al-Mā‘ūn 108. Surat Al-Kauthar - Al-Kawthar 109. Surat Al-Kafirun - Al-Kāfirūn 110. Surat An-Nasr - An-Nasr 111. Surat Al-Masad - Al-Masad 112. Surat Al-Ikhlas - Al-Ikhlās 113. Surat Al-Falaq - Al-Falaq 114. Surat An-Nas - An-Nās
Isara