ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ස්වහීලී පරිවර්තනය - අබ්දුල්ලා මුහම්මද් සහ නාසර් ඛමීස් * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න
1. Surat Al-Fatihah - සූරා අල් ෆාතිහා 2. Surat Al-Baqarah - සූරා අල් බකරා 3. Surat Al-'Imran - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. Surat An-Nisa - සූරා අන් නිසා 5. Surat Al-Ma'idah - සූරා අල් මාඉදා 6. Surat Al-An'am - සූරා අල් අන්ආම් 7. Surat Al-A'raf - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. Surat Al-Anfal - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. Surat At-Tawbah - සූරා අත් තව්බා 10. Surat Yunus - සූරා යූනුස් 11. Surat Hud - සූරා හූද් 12. Surat Yusuf - සූරා යූසුෆ් 13. Surat Ar-Ra'd - සූරා අර් රඃද් 14. Surat Ibrahim - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. Surat Al-hijr - සූරා අල් හිජ්ර් 16. Surat An-Nahl - සූරා අන් නහ්ල් 17. Surat Al-Isra - සූරා අල් ඉස්රා 18. Surat Al-Kahf - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. Surat Maryam - සූරා මර්යම් 20. Surat Taha - සූරා තාහා 21. Surat Al-Anbiya - සූරා අල් අන්බියා 22. Surat Al-Hajj - සූරා අල් හජ් 23. Surat Al-Mu'minun - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. Surat An-Nur - සූරා අන් නූර් 25. Surat Al-Furqan - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. Surat Ash-Shu'ara - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. Surat An-Naml - සූරා අන් නම්ල් 28. Surat Al-Qasas - සූරා අල් කසස් 29. Surat Al-Ankabut - සූරා අල් අන්කබූත් 30. Surat Ar-Rum - සූරා අර් රූම් 31. Surat Luqman - සූරා ලුක්මාන් 32. Surat As-Sajdah - සූරා අස්-සජදා 33. Surat Al-Ahzab - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. Surat Saba - සූරා සබඃ 35. Surat Fatir - සූරා ෆාතිර් 36. Surat Yasin - සූරා යාසීන් 37. Surat As-Saffat - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. Surat Sad - සූරා සාද් 39. Surat Az-Zumar - සූරා අස් සුමර් 40. Surat Ghafir - සූරා ගාෆිර් 41. Surat Fussilat - සූරා ෆුස්සිලත් 42. Surat Ash-Shura - සූරා අෂ් ෂූරා 43. Surat Az-Zukhruf - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. Surat Ad-Dukhan - සූරා අද් දුකාන් 45. Surat Al-Jathiyah - සූරා අල් ජාසියා 46. Surat Al-Ahqaf - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. Surat Muhammad - සූරා මුහම්මද් 48. Surat Al-Fath - සූරා අල් ෆත්හ් 49. Surat AlHujurat - සූරා අල් හුජුරාත් 50. Surat Qaf - සූරා කාෆ් 51. Surat Adh-Dhariyat - සූරා අස්සාරියාත් 52. Surat At-Tur - සූරා අත් තූර් 53. Surat An-Najm - සූරා අන් නජ්ම් 54. Surat Qamar - සූරා අල් කමර් 55. Surat Ar-Rahman - සූරා අර් රහ්මාන් 56. Surat Al-Waqi'ah - සූරා අල් වාකිආ 57. Surat Al-Hadid - සූරා අල් හදීද් 58. Surat Al-Mujadilah - සූරා අල් මුජාදලා 59. Surat Al-Hashr - සූරා අල් හෂ්ර් 60. Surat Al-Mumtahanah - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. Surat As-Saff - සූරා අස් සෆ් 62. Surat Al-Jumu'ah - සූරා අල් ජුමුආ 63. Surat Al-Munafiqun - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. Surat At-Taghabun - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. Surat At-Talaq - සූරා අත් තලාක් 66. Surat At-Tahrim - සූරා අත් තහ්රීම් 67. Surat Al-Mulk - සූරා අල් මුල්ක් 68. Surat Al-Qalam - සූරා අල් කලම් 69. Surat Al-Haqqah - සූරා අල් හාක්කා 70. Surat Al-Ma'arij - සූරා අල් මආරිජ් 71. Surat Nuh - සූරා නූහ් 72. Surat Al-Jinn - සූරා අල් ජින් 73. Surat Al-Muzzammil - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. Surat Al-Muddathir - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. Surat Al-Qiyamah - සූරා අල් කියාමා 76. Surat Al-Insan - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. Surat Al-Mursalat - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. Surat An-Naba - සූරා අන් නබඋ 79. Surat An-Nazi'at - සූරා අන් නාසිආත් 80. Surat Abasa - සූරා අබස 81. Surat At-Takwir - සූරා අත් තක්වීර් 82. Surat Al-Infitar - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. Surat Al-Mutaffifin - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. Surat Al-Inshiqaq - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. Surat Al-Buruj - සූරා අල් බුරූජ් 86. Surat At-Tariq - සූරා අත් තාරික් 87. Surat Al-A'la - සූරා අල් අඃලා 88. Surat Al-Ghashiyah - සූරා අල් ඝාෂියා 89. Surat Al-Fajr - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. Surat Al-Balad - සූරා අල් බලද් 91. Surat Ash-Shams - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. Surat Al-Lail - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. Surat Ad-Duha - සූරා අල් ළුහා 94. Surat Ash-Sharh - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. Surat At-Tin - සූරා අත් තීන් 96. Surat Al-Alaq - සූරා අල් අලක් 97. Surat Al-Qadr - සූරා අල් කද්ර් 98. Surat Al-Bayyinah - සූරා අල් බය්යිනා 99. Surat Az-Zalzalah - සූරා අස් සල්සලා 100. Surat Al-Aadiyat - සූරා අල් ආදියා 101. Surat Al-Qari'ah - සූරා අල් කාරිආ 102. Surat At-Takathur - සූරා අත් තකාසුර් 103. Surat Al-Asr - සූරා අල් අස්ර් 104. Surat Al-Humazah - සූරා අල් හුමසා 105. Surat Al-Fil - සූරා අල් ෆීල් 106. Surat Quraish - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. Surat Al-Ma'un - සූරා අල් මාඌන් 108. Surat Al-Kauthar - සූරා අල් කව්සර් 109. Surat Al-Kafirun - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. Surat An-Nasr - සූරා අන් නස්ර් 111. Surat Al-Masad - සූරා අල් මසද් 112. Surat Al-Ikhlas - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. Surat Al-Falaq - සූරා අල් ෆලක් 114. Surat An-Nas - සූරා අන් නාස්
වසන්න